Spausdinti

Apeliacijų teikimas ir nagrinėjimas

Studijų kokybės vertinimo centro sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo aukštoji mokykla gali skųsti švietimo ir mokslo ministrui, o šis skundui nagrinėti sudaro komisiją (nuostatai).

Centras švietimo ir mokslo ministro sudarytos komisijos (toliau – komisija) reikalavimu per 5 darbo dienas nuo tokio reikalavimo gavimo komisijai turi pateikti paaiškinimus dėl aukštosios mokyklos įvertinimo ir visus susijusius su aukštosios mokyklos įvertinimu dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Aukštosios mokyklos skundas turi būti išnagrinėtas komisijoje per 30 kalendorinių dienų nuo skundo Švietimo ir mokslo ministerijoje gavimo.

Komisija, nagrinėdama skundą, neatlieka aukštosios mokyklos vertinimo procedūrų, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, taip pat ar įgaliota institucija neviršijo kompetencijos.

Komisija gali priimti sprendimą skundo netenkinti arba skundą tenkinti ir pavesti įgaliotai institucijai per komisijos nustatytą laiką iš naujo įvertinti aukštąją mokyklą. Apie komisijos sprendimą Švietimo ir mokslo ministerija praneša aukštajai mokyklai ir įgaliotai institucijai registruotu paštu per 5 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo. Jei skundas patenkinamas, įgaliota institucija per 15 darbo dienų nuo sprendimo gavimo pradeda naują vertinimą.

Centro sprendimas teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Administracinių ginčų komisijai arba teismui.