Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Informacija atnaujinta 2015 m. Sausis 16 d.

Apie mokymo įstaigą

KMAIK buvo įsteigta 1927 m., tačiau aukštojo mokslo institucijos statusą gavo 2002 m. 2011 m. Kolegijoje vyko nemažai pokyčių: buvo išrinkta naujoji Taryba ir vienas vadovas, reorganizuota vidaus vadovybė ir įdiegti nauji valdymo procesai.

Kolegijoje dėstomos 6 biomedicinos ir technologijos mokslo sričių programos, skirtos miškų ūkiui, kraštotvarkai, rekreacijai ir vandens ūkiui, kaimo plėtrai, tausojančiam gamtos išteklių naudojimui.

2012 m. pabaigoje Kolegijoje studijavo 1187 studentai ir dirbo 86 dėstytojai.

KMAIK misija - „Vykstančių pokyčių šalies miškininkystės sektoriuje fone kurti ir skleisti žinias apie miškininkystę, kraštotvarką, rekreacines technologijas ir aplinkosaugos inžineriją.” Priemonės: ”perimant pasaulyje sukauptą pažangią patirtį, rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius specialistus; laiduoti modernų, Europos standartus atitinkantį studijų procesą, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą sistemą; kurti naujas miškininkystės ir aplinkos inžinerijos technologijas ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus; plėtoti visuomenės gamtosauginį, kultūrinį ir patriotinį švietimą“.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2013 m. spalio 29 - 31 d.

 • Prof. dr. Ossi Lindqvist, grupės vadovas, buvęs Kuopio universiteto taikomosios zoologijos profesorius, aukštojo mokslo plėtros ir kokybės užtikrinimo konsultantas, Suomija;
 • Dr. Gillian Mary King, grupės sekretorė, buvusi Jungtinės Karalystės aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, Jungtinė Karalytė;
 • Prof. dr. Lex Bouter, VU Amsterdamo universiteto epidemiologijos profesorius, Olandija;
 • Prof. dr. Ana Pelacho, Leidos universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Botanikos ir sodininkystės katedros profesorė, Ispanija;
 • Habil. dr. Mečislovas Žalakevičius, Lietuvos Valstybinio mokslinių tyrimo instituto Gamtos tyrimo centro Ekologijos Instituto Paukščių ekologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, Lietuva;
 • Julius Morkūnas, Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros studentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Kauno miškų ir aplinko inžinerijos kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Kauno miškų ir aplinko inžinerijos kolegijos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Kauno miškų ir aplinko inžinerijos kolegijos veiklą įvertinti teigiamai (Vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. SV6-24 Kauno miškų ir aplinko inžinerijos kolegija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • darbuotojų parama studentams;
 • unikalios, į rinkos poreikius orientuotos studijų programos, studentams suteikiamo praktinio mokymo apimtis;
 • akivaizdus verslo ir socialinių partnerių poveikis Kolegijos veiklai ir taikomiesiems moksliniams tyrimams;
 • studentų dalyvavimas renkant taikomiesiems mokslinių tyrimų projektams reikalingus duomenis ir galimybės naudotis taikomųjų mokslinių tyrimų projektais rašant profesinio bakalauro baigiamąjį darbą;
 • daugelis įvairių būdų, kuriais Kolegija daro poveikį šalies ir regiono plėtrai.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • parengti tikrovišką verslo planą, susijusį su gaunamomis iš užsienio studentų pajamomis,  lyginant su patiriamomis išlaidomis;
 • peržiūrėti požiūrį į strateginį planavimą, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų Kolegijos dydį, administravimas netaptų našta, kad tikslai būtų tiesiogiai susieti su turimomis lėšomis ir ištekliais, kad strateginis planas būtų nuolat ir nuosekliai stebimas ir kad į jį būtų įtraukta griežta rizikos analizė;
 • nuolat stengtis įtvirtinti kokybės kultūrą Kolegijoje, atsižvelgiant į nacionalinę ir tarptautinę gerąją patirtį, Europos kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires;
 • imtis priemonių, kad būtų renkama svarbi valdymui informacija, kuri padėtų Kolegijai susidaryti visapusišką vaizdą apie studentų pažangą ir kuria remiantis būtų galima geriau pagrįsti planavimo veiklą;
 • peržiūrėti požiūrį į tarptautiškumą, atsižvelgiant į visus aspektus, įskaitant įtrauktinas šalis, siūlytinas programas, siektinas apimtis;
 • labiau sutelkti dabar atliekamus labai įvairius taikomuosius mokslinius tyrimus, kartu išsaugoti tam tikrą lankstumą, prisitaikant prie kintančių vartotojų poreikių;
 • apskaičiuoti visas mokslinių tyrimų projektų išlaidas, įskaitant pridėtines išlaidas, susijusias su darbuotojais ir infrastruktūra, ir prireikus priimti aiškų sprendimą pritarti projektui, kurio kaina žemesnė už savikainą, ir kartu nuspręsti, iš kur gauti papildomų lėšų;
 • ištirti, ar požiūris į taikomųjų mokslinių tyrimų kokybės užtikrinimą atitinka tikslą – galbūt apžvelgiant panašių institucijų, įskaitant užsienio aukštąsias mokyklas, kokybei užtikrinti taikomas priemones;
 • apsvarstyti, kaip yra stebima kitų nei Miškininkystės studijų programų poveikis šalies ir regiono plėtrai.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia2018 m. balandžio 9 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-341 buvo sudaryta Kolegijų vertinimo komisija, kurios užduotis – įvertinti Lietuvos valstybinių kolegijų būklę šalies, regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, socialinės aplinkos kontekste ir pateikti rekomendacijas dėl kiekvienos iš jų raidos perspektyvų. Komisijos pavedimu buvo parengti valstybinių kolegijų profiliai. 

Su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos profiliu galite susipažinti čia

 

Atgal