Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Socialinių mokslų kolegija

Informacija atnaujinta 2015 m. Sausis 16 d.

Apie mokymo įstaigą

Socialinių mokslų kolegija (SMK) yra nevalstybinė aukštoji mokykla, 1994 m. įsteigta Nijolės Skučienės.

SMK veikia dviejuose miestuose – Klaipėdoje ir Vilniuje. Kolegijoje vykdoma 16 pirmos pakopos studijų programų socialinių, fizinių mokslų ir meno studijų srityse.

2013 m. duomenimis, SMK studijavo 2365 studentai, dirbo 228 darbuotojai, iš kurių 170 yra dėstytojai, įskaitant 21 turintį daktaro laipsnį.

Kolegijos vizija – savita, moderni ir kūrybiška aukštoji mokykla, įkvepianti naujoms idėjoms, prasmingiems atradimams ir nuolatiniam tobulėjimui.

Kolegijos misija yra „atverti ir suteikti žmonėms mokymosi visą gyvenimą galimybes, puoselėti jų intelektines ir kūrybines galias, skatinti saviugdą ir savišvietą, parengti sėkmingai profesinei karjerai ir atsakingam, pilietiškam bei doram gyvenimo keliui“.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. vasario 25 – 27 d.

 • Prof. dr. Malcolm C. Cook, grupės vadovas, Exeter universiteto profesorius emeritas, buvęs šio universiteto vicekanclerio pavaduotojas, Jungtinės Karalystės kokybės užtikrinimo agentūros, Airijos kokybės tarybos, Prancūzijos kokybės užtikrinimo agentūros, Rumunijos kokybės užtikrinimo agentūros konsultantas, Jungtinė Karalystė;
 • Barbara Michalk, grupės sekretorė, Vokietijos rektorių konferencijos padalinio vadovė, Vokietija;
 • Dr. Jacques Kaat, Vebsterio universiteto akademinių reikalų direktorius, Leideno patariančiosios tarybos tarptautinei jaunimo organizacijai AIESEC narys, Nyderlandai;
 • Dr. Outi Kallioinen, Lahti taikomųjų mokslų universiteto prezidentė, Suomijos taikomųjų mokslų universitetų rektorių tarybos narė, Suomija;
 • Dr. Neringa Ivanauskienė, ISM Ekonomikos ir vadybos universiteto Akademinių reikalų prodekanė, Lietuva;
 • Andrius Šimonėlis, studentų atstovas, Kauno kolegijos Verslo vadybos studentas, Kauno kolegijos studentų atstovybės prezidentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Socialinių mokslų kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Socialinių mokslų kolegijos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Socialinių mokslų kolegijos veiklą įvertinti teigiamai (Vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. SV6-46 Socialinių mokslų kolegija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Vadovybės ir visų darbuotojų lojalumas ir atsidavimas Kolegijai, kuris:

 • akivaizdžiai matomas vertinant aktyvų bendradarbiavimą visuose lygmenyse;
 • skatinimas dalyvauti ir dalyvavimas mokymęsi bendradarbiaujant.

Aktyvi Kolegijos veikla regiono mastu: 

 • studentų praktikų skaičius, todėl dauguma studentų praktiškai įgyvendinamų projektų temas pasirenka savo baigiamųjų darbų objektais;
 • Kolegijos absolventų įsidarbinimo lygis; 
 • Kolegijos indėlis į regiono plėtrą dalyvaujant taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose.

Kolegijos dalyvavimas mokslo tyrimo ir plėtros veikloje:

 • dėstytojų įpareigojimas kiekvienais metais skelbti mokslines publikacijas;
 • organizuojamos studentų „Mokslo savaitės“.

Kolegijos noras investuoti į tarptautiškumo plėtrą:

 • tarptautiniams studentams skirta „draugo“ sistema;
 • darbuotojų skatinimas vykti į tarptautines stažuotes.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Tobulinti Kolegijos strategijas, didinti jų veiksmingumą:

 • sukurti išsamią kiekybinių pažangos vertinimo rodiklių sistemą, apibrėžti aiškius tikslus kiekvieniems metams, kad pažanga būtų akivaizdesnė ir lengviau vertinama; 
 • apibrėžti svarbiausias taikomųjų mokslinių tyrimų sritis;
 • tobulinti duomenų valdymą.

Sukurti formalesnį bendradarbiavimo mechanizmą: 

 • institucijos viduje (suteikti daugiau savarankiškumo kitiems sumažinant vienam asmeniui tenkantį atsakomybės krūvį (geresnis rizikos valdymas), įsteigti už studentų konsultavimą atsakingą studijų skyrių, stiprinti studentų atstovavimą, Akademinės tarybos ir programų komitetų vaidmenį);
 • su išorės partneriais.

Didinti pedagoginio personalo profesionalumą;

 • mokymo ir mokymosi srityje: įsteigti Mokymo ir mokymosi centrą, kuriame būtų pristatomi nauji mokymo metodai, plėtojamas kritinis požiūris ir tobulinamos užsienio kalbos žinios;
 • mokslinių tyrimų ir plėtros srityje: pritraukti daugiau darbuotojų, turinčių mokslininko kvalifikaciją (t.y. daktaro laipsnį), siekiant padidinti mokslinės produkcijos apimtis ne tik šalies mastu, bet ir skelbti publikacijas tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal