Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Vilniaus kolegija

Informacija atnaujinta 2015 m. Vasaris 05 d.

Apie mokymo įstaigą

VK yra didžiausia valstybinė profesinė aukštoji mokykla Lietuvoje, įsteigta 2000 metais jungiant 9 specializuotas aukštesniąsias mokyklas. Kolegijoje 44 profesinio bakalauro programose studijuoja daugiau nei 7100 studentų. Šiuo metu VK sudaro 7 fakultetai, dirba 952 darbuotojai, 494 iš jų dėstytojai.

VK misija - rengti į praktinę veiklą orientuotus aukštąjį koleginį išsilavinimą  įgijusius  biomedicinos,  fizinių,  humanitarinių,  socialinių,  technologijos  mokslų  ir  menų studijų sričių specialistus, tenkinančius Vilniaus  regiono ir visos  Lietuvos ekonominius ir socialinius poreikius; veiksmingai bendradarbiaujant su veiklos pasaulio atstovais užtikrinti modernų ir Europos standartus  atitinkantį  studijų  procesą;  ugdyti  bendruosius  studentų  gebėjimus  bei  pilietines  vertybių nuostatas, būtinas Kolegijos absolventų darbui ir tęstinėms studijoms.

Vizija - atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti aukštoji mokykla, harmoningai derinanti darbo rinkos poreikius su perspektyvių mokslo ir meno studijų sričių raida. VK vizija yra būti institucija, puoselėjančia dėstytojų ir studentų kūrybingumą bei atsakingumą, pagrįstus aukštos kokybės reikalavimais; būti tarptautinį pripažinimą pasiekusia aukštąja mokykla, sėkmingai besiintegruojančia į bendrą Eu ropos aukštojo mokslo erdvę.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. rugsėjo 30 – spalio 2 d.

 • Dr. Richard Mischak, grupės vadovas, Zalzburgo taikomųjų mokslų universiteto Verslo vadybos ir strategijos instituto vadovas, Austrija;
 • Klemen Šubic, grupės sekretorius, Slovėnijos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros vyresnysis patarėjas, Bolonijos ekspertas, Slovėnija;
 • Lex Stomp, Vindeshaimo taikomųjų mokslų universiteto Vidurinio lavinimo pedagogų rengimo katedros ir Profesinio mokymo pedagogų rengimo katedros vedėja, Nyderlandai;
 • Dr. Fredy Sidler, Šveicarijos kokybės užtikrinimo agentūros narys, Taikomųjų mokslų universitetų mokslo patariančiosios tarybos narys, buvęs Šveicarijos taikomųjų mokslų universitetų rektorių konferencijos prezidentas ir generalinis sekretorius, Šveicarija;
 • Danguolė Kiznienė, Britų tarybos Partnerysčių ir projektų vadovė, Lietuva;
 • Karl Agius, Maltos universiteto Turizmo instituto doktorantas, Europos studentų asociacijos ekspertas, Kipras.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2014 m. rugpjūčio 14 d. pateikė išvadą apie Vilniaus kolegijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (MOSTA sprendimas).

Vilniaus kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų grupės siūlymą VK veiklą įvertinti teigiamai (Vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. SV6-8 Vilniaus kolegija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Akivaizdūs vizito metu užfiksuoti privalumai dėstymo, verslo partnerių ir studentų atžvilgiu leis tinkamai pasirengti pokyčiams net ir įvertinus neilgą kolegijos gyvavimo istoriją.
 • VK vykdo šiuolaikines studijų programas; studentai, absolventai ir darbdaviai yra patenkinti ugdymo kokybe; studijų programos praktinė dalis (stažuotės, praktinis mokymas ir t. t.) vertinama kaip pagrindinė VK stiprybė.
 • Darbdaviai ir profesinės asociacijos dalyvauja kuriant ir atnaujinant studijų programas.
 • Fakulteto lygmeniu sukurti puikūs ryšiai ir bendradarbiavimas su verslo ir socialiniais partneriais; sėkmingas bendradarbiavimas su Prekybos ir pramonės rūmais.
 • Pagirtina, kad VK įgyvendino neformaliųjų ir savaiminių studijų pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistemą.
 • Kolegijoje yra gerų socialinės įtraukties iniciatyvų, pvz., choreografijos neįgaliesiems programa.
 • Akademinis ir administracijos personalas yra aktyvūs vietinių ir tarptautinių organizacijų, tarybų, asociacijų nariai, taip pat aktyviai dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe. Dėstytojai yra atviri ir savikritiški.
 • VK studentai ir dėstytojai aktyviai dalyvauja daugelyje socialinių, tvarios plėtros ir labdaros renginių.
 • VK siekia padidinti baigiamųjų darbų, kurie būtų pagrįsti verslo įmonių interesais arba svarbiais socialiniais klausimais, skaičių.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Ekspertai nebuvo visiškai įtikinti, kad VK pakankamai žino apie išorinės aplinkos, kurioje ji gali greitai atsidurti, pokyčius ar kad lengvai susidoros su netikėtais ar besitęsiančiais sunkumais.
 • Rekomenduojama sukurti strateginį finansų valdymą, leisiantį vadovybei žinoti apie vidutinės trukmės ir ilgalaikes pasekmes finansinei padėčiai, kurias lems VK spendimai.
 • Rekomenduojama sumažinti veiklos projektų skaičių „Strateginiame įgyvendinimo (veiklos) plane 2020“, parengti aiškų sąrašą prioritetų artimiausioje ateityje,  numatyti atsakomybes, biudžetą, rizikos planą.
 • Įsitikinti, kad Bolonijos proceso nuostatos yra visuotinai įgyvendintos būtent šiose srityse: kokybės užtikrinimo (vadovaujantis ESG); studijų programų (stebint atitiktį Lietuvos kvalifikacijų sandaros nuostatoms).
 • Kurti didesnį tarpfakultetinį bendradarbiavimą. Tai leistų pagerinti komandinį darbą tarp fakultetų, būtų naudinga VK organizacinei kultūrai, programos galėtų būti siūlomos socialiniams partneriams ir generuoti lėšas, būti patrauklios studentams.
 • Geriau apibrėžti ir išsiaiškinti pagrindinę taikomųjų mokslų koncepciją.
 • Toliau gerinti taikomųjų mokslinių tyrimų veiklą. Kolegija gali didinti pastangas bendradarbiauti  su daugiau verslo partnerių ir kurti jungtines programas. Šis darbas nebeturėtų būti deleguotas atskiriems fakultetams.
 • Nuosekliai nuolat atnaujinti visas studijų programas, remiantis naujausiais fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais.
 • Tęsti darbą su tarptautiniais partneriais Centrinėje ir Rytų Europoje, tęsti ieškojimus, susijusius su VK poreikių taikomųjų mokslų srityje plėtojimu ir žinių centrais.
 • Aktyviai skatinti akademinius vizitus užsienyje, parengti viziją, pagal kurią būtų galima vykdyti žinių mainus, ateityje naudingus taikomiesiems moksliniams tyrimams ir studijų turiniui.
 • Sutrumpinti sprendimų priėmimo procesą.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia2018 m. balandžio 9 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-341 buvo sudaryta Kolegijų vertinimo komisija, kurios užduotis – įvertinti Lietuvos valstybinių kolegijų būklę šalies, regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, socialinės aplinkos kontekste ir pateikti rekomendacijas dėl kiekvienos iš jų raidos perspektyvų. Komisijos pavedimu buvo parengti valstybinių kolegijų profiliai. 

Su Vilniaus kolegijos profiliu galite susipažinti čia

 

Atgal