Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Informacija atnaujinta 2015 m. Sausis 16 d.

Apie mokymo įstaigą

Savo veiklą karo akademija pradėjo 1992 m. 1994 m. ji tapo universitetinio lygmens aukštąja mokykla, 1998 m. Akademijai suteiktas garbingas partizano generolo Jono Žemaičio vardas.

GJŽLKA 7 vykdomos trijų pakopų studijų programos mokslų socialinių mokslų srityje, neformalaus ugdymo programos. Studentų skaičius 2017 m. buvo 372. Akademijoje dirba 70 dėstytojų.

GJŽLKA vizija – Akademija tampa išskirtine modernia aukštąja mokykla, kuri Lietuvos valstybei ruošia akademiškai išsilavinusius, kariškai parengtus ir pilietiškai brandžius nacionalinį saugumą užtikrinančius karininkus, pareigūnus, specialistus.

Misija - parengti karininką ugdant jo lyderio savybes, intelektą, suteikiant profesinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų tarnauti Lietuvos kariuomenėje, NATO ir Europos Sąjungoje (ES), – motyvuotą ir pasirengusį vadovauti padaliniams taikos, krizės ir karo metu tarnaujant Lietuvos valstybei.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. gegužės 6 – 8 d.:

 • Prof. dr. Jon Lynn Davies, grupės vadovas, buvęs kanclerio pavaduotojas Anglijos Raskino universitete ir La Trobe universitete, aukštojo mokslo konsultantas, Jungtinė Karalystė;
 • Dr. Norma Ryan, grupės sekretorė, Korko universiteto kolegijos Kokybės viešinimo skyriaus direktorė, Airijos universitetų asociacijos narė, Airija;
 • Krista Haak, Estijos apsaugos mokslų akademijos prorektorė akademiniams reikalams, Estija;
 • Prof. dr. Wlodzimierz Miszalski,  Karinio technologijos universiteto profesorius, NATO  mokslo ir technologijos organizacijos Sistemos analizės ir studijų grupės atstovas Lenkijai, Lenkijos inžinerijos asociacijų federacijos prezidentas, Lenkija;
 • Dr. Audrius Skaistys, asociacijos „Atlanto sutarties Lietuvos bendrija“ pirmininkas, buvęs LR Seimo kanceliarijos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro eurointegracinis patarėjas, Lietuva;
 • Vytautas Raškauskas, Vilniaus universiteto bakalauro programos Politikos mokslai studentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (GJŽLKA) veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą GJŽLKA realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą GJŽLKA veiklą įvertinti teigiamai (Vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. SV6-55 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Vertinimo grupė itin teigiamai vertina Akademiją už:

 • Akademijos strategijoje nustatytus tikslus;
 • Personalo (tiek karinio, tiek civilio) domėjimąsi studentams teikiamo švietimo kokybe ir atsidavimą;
 • Dėstytojų dalyvavimą moksliniuose tyrimuose ir publikacijas įvairiuose tarptautiniu lygiu pripažintuose žurnaluose; ataskaitas aktualiomis temomis;
 • Atvirų durų politiką visuose institucijos lygmenyse;
 • Akademijos organizacinės struktūros tinkamumą specifinei aplinkai ir per pastaruosius penkerius metus įgyvendintus pokyčius, siekiant ją daryti dar labiau efektyvesnę;
 • Paramą studentams ir personalui pasinaudoti tarptautinio mobilumo galimybėmis ir jos tarptautišką požiūrį;
 • Studentų skatinimą dalyvauti savanoriškų organizacijų veikloje ir jų rėmimą.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • GJŽLKA turėtų apsvarstyti strateginio planavimo plėtrą klausimais apie Tarybos ir Senato vaidmenis šiame procese ir tarptautiškumą, žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinę strategiją ir partnerystes;
 • Turėtų įdiegti formalią kokybės užtikrinimo efektyvumo įvertinimo sistemą visose veiklos srityse. Sistemos turėtų apimti pagrindinių veiklos rodiklių nustatymą, GJŽLKA ir jos veiklos poveikio sprendimus priimančioms valstybinėms institucijoms tyrimą;
 • Papildyti Statutą kokybės užtikrinimo klausimais susijusiomis nuostatomis;
 • Išplėsti 2013–2018 m. Strategiją kokybės užtikrinimo klausimais pagal svarbą, atsižvelgiant į Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires, svarstyti nuolatinės pilno etato kokybės darbuotojo pareigybės įsteigimą;
 • Apsvarstyti, kaip Taryba galėtų padėti GJŽLKA paįvairinti jos pajamų šaltinius ir plėtoti mokymosi visą gyvenimą ir nuolatinio profesinio tobulėjimo veiklas;
 • Apsvarstyti Senato vaidmens stiprinimo galimybes;
 • GJŽLKA turėtų nurodyti tikslią asmenų, atsakingų už mokslo veiklą, tarptautiškumą ir kokybės užtikrinimą, veiklos sutelktį ir aprėptį, siekiant informacijos aiškumo;
 • Turėtų patikslinti partnerių tikslus ir pasirinkimą, siekti aktyvinti tarptautinių mokslo veiklos partnerysčių veiklą;
 • Apsvarstyti ilgalaikiškesnius personalo tobulėjimo prioritetus;
 • Turėtų tęsti studentų ir personalo mobilumo didinimo darbą;
 • Tobulinti studentų kuravimo sistemą, užtikrinant studentų informavimą apie vertinimo rezultatus ir GJŽLKA veiksmus iškeltoms problemoms spręsti;
 • Gerinti informavimą apie akademinių studijų ir karinio rengimo pusiausvyros ir sutelkties loginį pagrindą visais lygmenimis;
 • Persvarstyti akademinių programų skaičių ir tipus, siekiant efektyvumo, panaudojant bendrus kursus, kreditus, mišrųjį mokymąsi;
 • Toliau plėtoti ir tobulinti elektroninių studijų formų metodus, siekiant sudaryti daugiau tarptautinių galimybių ir sumažinti studentų krūvį.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal