Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Lietuvos edukologijos universitetas

Informacija atnaujinta 2015 m. Balandžio 20 d.

Apie mokymo įstaigą

Lietuvos edukologijos universitetas yra pagrindinė Lietuvos įstaiga, rengianti įvairius kvalifikuotus specialistus šalies švietimo sektoriui.

Universiteto istorija prasidėjo 1935 m., kai, priėmus pedagoginių institutų įstatymą, Klaipėdoje buvo įsteigtas nacionalinis pedagoginis institutas. Galiausiai institutas buvo perkeltas į sostinę Vilniaus pedagoginio instituto pavadinimu. 1992 m. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba suteikė jam universiteto statusą ir patvirtino Vilniaus pedagoginio universiteto statutą. Priėmus LR mokslo ir  studijų įstatymą (2009 m.), LR Seimas 2011 m. gegužės 19 d. patvirtino naują universiteto statutą. Jame universitetas vadinamas viešąja įstaiga, kurios pavadinimas – Lietuvos edukologijos universitetas.

Universitete yra 9 fakultetai (Ugdymo mokslų; Istorijos; Matematikos ir informatikos; Gamtos mokslų; Lituanistikos; Filologijos; Fizikos ir technologijos; Socialinių mokslų; Sporto ir sveikatos) bei du institutai (Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas ir Socialinės komunikacijos institutas).

Universitete yra visų trijų pakopų studijų programų, įskaitant 37 pirmosios pakopos, 30 antrosios pakopos ir 4 trečiosios pakopos programos.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 7 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2012 m. balandžio 24 – 26 d.

 

Brian O’Connor, grupės vadovas, buvęs Verslo ir socialinių mokslų mokyklos direktorius, Technologijos Institutas, Tralee (Airija);

Dr. Gillian King, vertinimo sekretorius, Kokybės užtikrinimo agentūros (QAA) direktoriaus pavaduotojas (UK);

Bastian Baumann, nepriklausomas konsultantas, Bolonijos proceso ekspertas, Europos kokybės užtikrinimo agentūros vadovas (Vokietija);

Prof. Jacques Lanares, Lausanne universtiteto prorektorius (Šveicarija);

Prof. Peadar Cremin, Mary Immaculate koledžo vadovas, Limerick (Airija);

Virginija Rupainienė, Panemunės mokyklos direktorė (Lietuva);

Gintarė Alaburdaitė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybės Prezidentė (Lietuva).

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Lietuvos edukologijos universiteto veikla įvertinta neigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 

- Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Lietuvos edukologijos universiteto realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).

- Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Lietuvos edukologijos universiteto veiklą įvertinti neigiamai (Vertinimo išvados).

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. SV6-20 Lietuvos edukologijos universitetas akredituotas 3 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Neigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Pedagoginės praktikos pailginimas ir jai skirtų kreditų skaičiaus padidinimas iki 30 ECTS;
 • Visų studijų programų peržiūra ir atnaujinimas;
 • Studentams atstovaujama visuose svarbiausiuose komitetuose ir jie turi įtakos juose; studentai nepaminėjo jokių problemų dėl sprendimų priėmimo ir, jų nuomone, studentų balsas girdimas;
 • Glaudūs ilgamečiai universiteto ryšiai su socialiniais partneriais;
 • LEU darbuotojų parengti integruoti teminiai vadovėliai pradinėms mokykloms.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Ekspertų grupė rekomenduoja universitetui toliau plėtoti veiksmingos savianalizės gebėjimus;
 • Grupė rekomenduoja universitetui nedelsiant užbaigti kokybės užtikrinimo strategijos rengimą, kad būtų užtikrintas vieningas kokybės mechanizmų veikimas visame universitete, tinkamai atsižvelgiant į Europos standartus ir gaires;
 • Grupė rekomenduoja, kad universitetas nedelsdamas numatytų tvarką, pagal kurią būtų atliekama reikiama išorinė svarbiausių sprendimus priimančių organų sprendimų priežiūra;
 •  Ekspertų grupė rekomenduoja universitetui užtikrinti, kad būtų nedelsiant patvirtintas naujasis strateginis planas, ypatingai atkreipiant dėmesį į būtinybę įdiegti vieningus plano įgyvendinimo ir stebėsenos mechanizmus;
 • Grupė rekomenduoja susieti studijų rezultatus su Europos kvalifikacijų sąrangos lygių aprašais ir nuosekliai taikyti studijų rezultatus įgyvendinant ir vertinant programas; jie turėtų būti aktyviau įdiegiami.  Todėl gali būti reikalingas gilesnis studijų ir mokymo metodų apmąstymas siekiant užtikrinti  studijų rezultatų pasiekimą;
 • Universitetui rekomenduojama išanalizuoti savo strategiją ir mokslinės veiklos politiką, kad užtikrintų didesnį savo misijos, tikslų ir mokslinės veiklos rezultatų suderinamumą, visų pirma siekiant patobulinti mokslinės veiklos edukologijos srityje rezultatus – kad universitetas kaip specializuotas, į tam tikrą sritį orientuotas universitetas, galėtų ištaisyti dabartinį mokslinės veiklos rezultatų disbalansą;  
 • Rekomenduojama ateityje, rengiant ataskaitas apie mokslinės veiklos rezultatus, dėstytojų ir mokslininkų rezultatus pateikti atskirai, kad būtų galima tiksliai įvertinti mokslinės veiklos poveikį;
 • Ekspertų grupė rekomenduoja universitetui išanalizuoti, kokį poveikį atvykstančių mokslininkų ir menininkų dalyvavimas turi universiteto veiklai;
 • Ekspertų grupė rekomenduoja universitetui apsvarstyti galimybę taikyti sistemą, leidžiančią tiksliau ir patikimiau įvertinti jo veiklos poveikį regioniniu ir šalies lygmeniu.

 

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia: veiklos gerinimo planas.

Atgal