Dalies aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys įvertintos pakartotinai (atnaujinta)

2018-04-19

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2018 m. balandžio mėnesį pakartotinai įvertino dalies aukštųjų mokyklų vykdomų studijų krypčių atitiktį Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytiems rodikliams, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos pateiktus duomenis dėl 2017 m. aukštųjų mokyklų vykdytos mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus ir aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją.

Aukštosioms mokykloms patikslinus duomenis, Lietuvos mokslo taryba (LMT) įvertino 117 mokslo ir meno krypčių, susijusių su akredituotomis laikinai ribojamai studijų kryptimis, veiklą už 2017 m. Net 61% studijų krypčių atveju buvo priimti nauji sprendimai akredituojant kryptis su papildomomis sąlygomis arba be sąlygų. Tai reiškia, kad aukštosios mokyklos šiais metais galės priimti studentus į šiose studijų kryptyse įregistruotas studijų programas. Likusių studijų krypčių atveju rezultatai išliko nepakitę, ir aukštosios mokyklos negalės priimti naujų studentų į 46 studijų krypčių studijas, nes šių krypčių studijos liko akredituotos ribojamai.

Aukštosios mokyklos galėjo teikti kokybės užtikrinimo planus

Įsigaliojus naujajai vertinimo ir laikino akreditavimo tvarkai 2018 m. kovo 1 d. aukštosios mokyklos, kurių kryptys buvo akredituotos ribojamai, bet tenkinančios Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-191 2.2. punkto sąlygas, iki kovo 25 d. galėjo pateikti tose kryptyse esančių studijų tobulinimo planus, kurie užtikrintų tolimesnį krypčių kokybės gerinimą.

Jeigu Švietimo ir mokslo ministro įsakyme nustatytų rodiklių konkrečioje studijų kryptyje neatitinka nei viena aukštoji mokykla, SKVC gali laikinai su papildomomis sąlygomis akredituoti studijų kryptį ne daugiau kaip dviejose aukštosiose mokyklose, kurių rodikliai yra geriausi. Įsakyme minima, jog toks sprendimas gali būti priimamas, atsižvelgus į valstybės poreikį užtikrinti būtinų specialistų rengimą Lietuvoje arba įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo bei jų veiklos, taip pat toms studijų kryptims, kuriose aukštosios mokyklos vykdo jungtines studijų programas su užsienio aukštosiomis mokyklomis. Aukštosios mokyklos per Švietimo ir mokslo ministro nustatytą terminą turėjo pateikti studijų krypties kokybės užtikrinimo per artimiausius 2 metus planą.

Gautus kokybės gerinimo planus vertino SKVC sudaryta Studijų vertinimo komisija (SVK), o vertinimo išvados buvo teikiamos Švietimo ir mokslo ministrei. Ministrei pritarus kokybės gerinimo planui, studijų kryptis akredituojama su papildomomis sąlygomis. Vėliau, prasidėjus reguliariam studijų krypčių vertinimui, SKVC numato įvertinti, kaip aukštosios mokyklos įgyvendino minėtus kokybės gerinimo planus.

Visi SKVC priimti sprendimai dėl studijų krypčių laikinojo akreditavimo yra skelbiami viešai Teisės aktų registre.

Detaliau rezultatai apžvalgoje Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarka

 

Atgal