Europos humanitariniam universitetui išduotas naujas leidimas vykdyti studijas

2019-04-11

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 5 d. įsakymu Europos humanitariniam universitetui (EHU) išduotas naujas leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

Leidimas išduotas po to, kai Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertai įvertino EHU pateiktą paraišką pagal nustatytas vertinimo sritis ir kriterijus, vadovaudamiesi Paraiškos dokumentų leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimui vertinimo tvarka. Vertinimo metu buvo teigiamai įvertinti EHU materialieji ištekliai, studijų ir mokslo veiklos, finansinio plano pagrįstumas ir racionalumas, taip pat studijų ir mokslo veiklos strategijų pagrįstumas ir racionalumas bei personalo tinkamumas studijų ir mokslo veiklai vykdyti. Buvo konstatuota, kad EHU gali pradėti vykdyti veiklą. 

Kartu su paraiškos dokumentais SKVC ekspertai teisės aktų nustatyta tvarka įvertino dvylika EHU ketinamų vykdyti studijų programų. Paraiškos dokumentų vertinimo metu teigiamai įvertintos aštuonios ketinamos vykdyti studijų programos: keturios bakalauro studijų – „Europos paveldas“, „Medijos ir komunikacija“, „Pasaulio politika ir ekonomika“, „Vizualinis dizainas“, trys magistro studijų – „Kultūros paveldo vystymas“, „Viešoji politika“, „Vizualinė plastika“ ir viena vientisųjų studijų – „Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė“.

Atgal