Pasikeitė Lietuvos studentų sąjungos atstovas SKVC taryboje

2017-08-26

Nuo 2017 m. rugpjūčio 15 d. Studijų kokybės vertinimo centro Taryboje Paulių Baltoką pakeitė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Mažvydas Savickas. Naujasis Tarybos narys pagrindiniais savo tikslais laiko studijų kokybės ir aplinkos gerinimą, iš užsienio atvykusių studentų atstovavimą bei aukštojo mokslo prieinamumą specialių poreikių turintiems asmenims. Studentų dalyvavimas išoriniame kokybės užtikrinime, įskaitant kokybės agentūrų valdymą, yra Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėse ir nuostatose (ESG) įtvirtintas lūkestis, taip pat ir principas, įtvirtintas Lietuvos teisėje.

SKVC Taryba yra kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 11 narių, vykdantis šias pagrindines funkcijas:

- teisės aktų nustatyta tvarka renka Centro direktorių;

- svarsto ir tvirtina Centro viziją ir misiją, direktoriaus pateiktą strateginį planą;

- teikia siūlymus dėl metinių Centro veiklos planų ir juos svarsto;

- svarsto siūlymus dėl Centro struktūros struktūrinių padalinių nuostatų, pareigybių sąrašo ir juos teikia Centro direktoriui;

- svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą Centro metinę veiklos ataskaitą.

Suvestinė Švietimo ir mokslo ministro įsakymo redakcija dėl SKVC tarybos yra čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fb4e6170b46611e598c4c7724bda031b/pmWQiZASXz

Atgal