SKVC pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai paaiškinimą dėl audito pažymos išvadų

2019-04-12

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), vykdydamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavedimą, balandžio 12 d. pateikė paaiškinimą dėl Susisiekimo ministerijos (SM) Vidaus audito skyriaus 2019 m. kovo 22 d. pažymos išvadų. 

SKVC atidžiai išnagrinėjo SM Vidaus audito skyriaus pažymą dėl galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose pirkimuose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir jai pavaldžiose 17 institucijų. Iš viso sektoriuje identifikuota 21 viešųjų pirkimų problemų kategorija, iš jų kritika SKVC buvo pateikta 4 kategorijose (dėl papildomo apmokėjimo darbuotojams, dėl mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo, dėl konsultacinių paslaugų pirkimo, dėl ypatingai greitų pirkimų).

SKVC geranoriškai bendradarbiavo ir teikė visą prašytą informaciją auditą atlikusiems specialistams tokiais terminais ir tokia apimtimi, kaip buvo prašoma. 

Pažymoje teigiama, kad SM Vidaus audito skyriui abejonių sukėlė papildomo apmokėjimo darbuotojams pagrįstumas. SKVC atveju, darbuotojams už tiesioginių funkcijų vykdymą dvigubai mokama nebuvo. Nuo 2014 m., dėl ekonominių priežasčių mažinant darbuotojų etatų skaičių, Centras buvo priverstas panaikinti viešųjų pirkimų specialisto etatą. Audito laikotarpiu 2016–2018 m., taip pat ir šiuo metu, SKVC nėra viešųjų pirkimų specialisto pareigybės. Peržiūrėjus darbuotojų pareigybių aprašymą, Centras konstatavo, kad viešųjų pirkimų vykdymas nėra nei vieno iš darbuotojų tiesioginės funkcijos. Be to, atlyginimas už padidėjusį darbo krūvį, papildomų užduočių pavedimas ar darbuotojų skatinimas buvo vienkartinis, bet ne sisteminis reiškinys SKVC, todėl neturi būti traktuojamas kaip dvigubas apmokėjimas už tiesiogines funkcijas. 

Tikrinimo metu SM auditoriams sukėlė įtarimų metų pabaigoje greitai atlikti rūsio patalpų (iš viso 32,41 kv. m.) einamojo remonto darbai, tačiau Pažymoje keliamos abejonės nėra pagrįstos jokiais objektyviais įrodymais. Centre einamasis remontas buvo pabaigtas 2016 m. gruodžio mėn., darbai priimti juos atlikus. Pažymoje Centrui taip pat išdėstyta kritika, esą Centro patalpų remonto pirkimui buvo pasirinktas netinkamas pirkimo būdas. Centras vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika. 

Centre buvo pirktos konsultacinės paslaugos iš dviejų firmų dėl metinės inventorizacijos atlikimo ir mokymų dirbti finansų apskaitos sistema IS FVA. Centro nuomone, šios konsultacijos buvo pagrįstos ir būtinos užtikrinti metinės inventorizacijos efektyvumą ir sėkmingą darbą su sudėtinga nauja apskaitos sistema, kurią naudoja dar ne visos švietimo sektoriaus institucijos. 

SM auditoriams kėlė klausimų transporto paslaugų nuomos reikalingumas išorinio vertinimo funkcijoms atlikti. Pažymėtina, kad audituojamu laikotarpiu (2016–2018 m.) Centras atliko 3 aukštųjų mokyklų veiklos vertinimą, taip pat įvertino ir priėmė sprendimus dėl 505 vykdomų studijų programų ir 209 ketinamų vykdyti studijų programų visoje Lietuvoje. Centras turi tik 1 tarnybinį automobilį, kuris niekaip negalėtų užtikrinti tinkamo ekspertų grupių, sudarytų iš 4–8 asmenų, nuvykimo į vertinamąsias aukštąsias mokyklas. 

Centre nerasta netinkamo pirkimų planavimo, netinkamo dokumentų rengimo, konkrečių tiekėjų protegavimo ar konkurencijos ribojimo, pirkimų iš darbuotojų ir panašių atvejų.

Atlikę viešųjų ir privačių interesų deklaravimo auditą, SM auditoriai konstatavo, jog nepotizmo lygis SKVC lygus 0, visi turintys interesus deklaruoti darbuotojai ir pretendentai į pareigas Centre šią prievolę atliko. 

Audito rezultatus Centras vertina labai rimtai, todėl nustatytais terminais gerins veiklos kontrolę bei apie pritaikytas priemones informuos steigėją. Vykdydamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavedimą, Centras per nustatytą terminą pateikė paaiškinimą dėl pažymoje pateiktų išvadų ir numatė konkrečias priemones vidaus kontrolės gerinimui. 

 


 

Atgal