Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Gegužė 2018
Pr An Tr Ke Pe Še Se
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03
Spausdinti

Taryba ir komisijos

Studijų kokybės vertinimo centro taryba

Studijų kokybės vertinimo centro taryba (toliau – Taryba) – kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 11 narių, kuriuos 6 metams skiria Lietuvos Respublikos Seimas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, Lietuvos mokslo taryba kartu su Lietuvos mokslų akademija, universitetų senatai, kolegijų akademinės tarybos, Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungos, Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Žinių ekonomikos forumas.

 

Tarybos sudėtis
Tarybos pirmininkas. Prof. Viktoras Senčila, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas narys (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Tarybos pirmininko pavaduotojas. Prof. Kęstutis Petrikonis, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas narys (nuo 2018-03-28 iki 2024-03-27);
Nariai (abėcėlės tvarka):
Dr. Albertas Žalys, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro deleguotas narys (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ deleguotas narys (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Eigirdas Sarkanas, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas narys (nuo 2018-03-28 iki 2020-03-27);
Prof. Gediminas Vitkus, Lietuvos mokslo tarybos kartu su Lietuvos mokslų akademija deleguotas narys (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Prof. Jūras Banys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas narys (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Prof. Laimutė Balodė, Lietuvos Respublikos Seimo deleguota narė (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Nadežda Filipova, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguota narė (nuo 2014-02-03 iki 2020-02-02);
Raimundas Balčiūnaitis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguotas narys (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06);
Roma Survilienė, Lietuvos kultūros ir meno tarybos deleguota narė (nuo 2016-01-07 iki 2022-01-06).

 

Tarybos funkcijos:

  1. teisės aktų nustatyta tvarka renka Centro direktorių;
  2. svarsto ir tvirtina Centro viziją ir misiją, direktoriaus pateiktą strateginį planą;
  3. teikia siūlymus dėl metinių Centro veiklos planų ir juos svarsto;
  4. svarsto siūlymus dėl Centro struktūros struktūrinių padalinių nuostatų, pareigybių sąrašo ir juos teikia Centro direktoriui;
  5. svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą Centro metinę veiklos ataskaitą;
  6. rengia ir viešai skelbia metinę savo veiklos ataskaitą;
  7. svarsto direktoriaus pasiūlytus Centro valstybės tarnautojų pareiginių algų dydžius ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų dydžius.
Dokumento pavadinimas  Atsisiųsti
Tarybos veiklos tikslai 2017 m.
Tarybos veiklos ataskaita 2016 m. 

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija 

 

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija (AMVK) pataria Centrui aukštųjų mokyklų paraiškų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusiai veiklai gauti (toliau vadinama – aukštosios mokyklos paraiška) bei aukštųjų mokyklų išorinio veiklos vertinimo klausimais. Nuostatai.

Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos sudėtis
Tarybos pirmininkas. Raimundas Kirvaitis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius emeritas; 
Prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis, Vilniaus universiteto Puslaidininkių fizikos katedros vedėjas ir profesorius, Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas;
Dr. Nijolė Zinkevičienė, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui;
Prof. dr. Šarūnas Liekis (HP), Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas ir dėstytojas; 
Dr. Virginija Poškutė, ISM Executive School akademinių reikalų prodekanė; 
Dr. Šarūnas Zigmantas, UAB „TEVA SICOR BIOTECH“ Kokybės kontrolės sektoriaus vadovas;  
Antanas Levickas, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėjas; 
Prof. dr. Remigijus Bubnys, Šiaulių universiteto Studijų prorektorius;
Egidijus Kinderis, Vilniaus universiteto magistro programos Biologinės įvairovės studentas.

 

Studijų vertinimo komisija

 

Studijų vertinimo komisija svarsto ekspertų parengtas studijų programų išvadas ir pataria SKVC programų vertinimo klausimais. Komisija nagrinėja ekspertų parengtas išvadas siekdama užtikrinti, kad jos būtų objektyvios, išsamios ir pagrįstos. Komisiją sudaro universitetų ir kolegijų dėstytojai, aukštųjų mokyklų socialiniai partneriai, studentai, kiti asmenys. Nuostatai.

Studijų vertinimo komisijos sudėtis  
Prof. dr. Alfredas Račkauskas, Vilniaus universitetas (komisijos pirmininkas);  
Doc. dr. Leonas Balaševičius, Kauno technologijos universitetas;  
Linas Leonas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (komisijos pirmininko pavaduotojas);  
Prof. dr. Petras Grecevičius, Klaipėdos universitetas;  
Jolita Butkienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas;  
Doc. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas;  
Prof. dr Linas Selmistraitis, Lietuvos edukologijos universitetas;  
Rita Liepuonienė, Vilniaus kolegija;  
Doc. dr. Eglė Jaškūnienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija ir Vilniaus Gedimino technikos universietas;  
Doc. dr. Audronė Rimkevičienė, Šiaurės Lietuvos kolegija;  
Dr. Saulius Urbanas, UAB „GIS projektai“  vadovas;  
Doc. dr. Rūta Mažeikienė, Vytauto Didžiojo universitetas;  
Prof. Dr. Rimantas Belevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.  
Dr. Natalija Norvilė, UAB „Adduco“ ekspertė  
Kasparas Nacius, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos studentų sąjunga  

 

Studijų programų apeliacinė komisija

 

Apeliacinė komisija nagrinėja aukštųjų mokyklų pateiktas apeliacijas dėl studijų programų vertinimo išvadų ir priima vieną iš sprendimų, nurodytų komisijos Nuostatų 32 punkte, teikia Centrui siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių studijas ir jų organizavimą, studijų programų vertinimą, registravimą, akreditavimą ir apeliavimo tvarką, tobulinimo.

Studijų programų apeliacinės komisijos sudėtis
Prof. dr. Vilija Salienė, Lietuvos edukologijos universiteto Studijų prorektorė (pirmininkė, pasiūlyta Lietuvos universitetų rektorių konferencijos);
Aliona Sinicienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai (pirmininkės pavaduotoja, pasiūlyta Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos);
Jolanta Skirgailė, Vilniaus verslo kolegijos direktorė (pasiūlyta Lietuvos nevalstybinių mokslo ir studijų įstaigų asociacijos);
Dovilė Satkauskienė, Lietuvos antstolių rūmų valdytoja (pasiūlyta Lietuvos verslo konfederacijos);
Prof. dr. Juozas Kulys, Lietuvos mokslo tarybos narys (pasiūlytas Lietuvos mokslo tarybos);
Prof. dr.  Romualdas Kliukas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų prorektorius (pasiūlytas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos);
Indrė Šareikaitė, Vilniaus kolegijos studentų atstovybės prezidentė (pasiūlyta Lietuvos Studentų sąjungos);