Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Spalis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05

Asmens duomenų apsauga

Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) gerbia ir saugo kiekvieno į SKVC besikreipiančio asmens ir svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigoja sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti teikiamus duomenis. Asmens duomenų apsaugos klausimai yra ypatingai svarbūs, ir SKVC skiria ypatingą dėmesį saugumo užtikrinimui.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Asmens duomenų valdytojas yra SKVC, juridinio asmens kodas – 111959192, buveinės adresas A. Goštauto g. 12, Vilnius.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimus, SKVC yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis elektroniniu paštu dap@skvc.lt

KAIP SKVC RENKA IR NAUDOJA ASMENS DUOMENIS 

SKVC renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie kreipiasi į SKVC atitinkamai viešajai paslaugai gauti;
 • asmenis, kurie dalyvauja SKVC organizuojamose veiklose ir renginiuose;
 • asmenis, kurie registruojasi gauti naujienlaiškius arba sutinka gauti elektroniniu paštu siunčiamą SKVC informaciją;
 • interneto svetainės lankytojus (SLAPUKAI);
 • asmenis, kurie dirba SKVC.

Surenkami duomenys naudojami:

 • viešosios paslaugos, dėl kurios kreipiasi asmuo, suteikimui;
 • veiklų ir renginių, kuriuose dalyvauja asmuo, organizavimui ir administravimui;
 • su svetainės lankytojo sutikimu el. laiškų su naujienomis, publikacijomis ir informacija apie renginius siuntimui;
 • vidaus administravimo tikslais (tik darbuotojų duomenys);
 • SKVC turto apsaugos tikslais (vykdomas vaizdo stebėjimas);
 • svetainės veiklos gerinimui.

SKVC neperduoda asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • kuomet tai būtina paslaugai, dėl kurios kreipiasi asmuo, suteikti arba kuomet tokią pareigą numato teisės aktai;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 • SKVC paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, dokumentų tvarkymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, kuomet toks perdavimas yra būtinas paslaugai suteikti ir jeigu paslaugų teikėjas užtikrina tinkamą duomenų saugą).

KAIP SKVC SAUGO ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo, pakeitimų ir praradimo. SKVC yra įdiegtos organizacinės ir technines priemones informacijos, kuri renkama SKVC paslaugoms teikti, apsaugai.

Duomenys yra saugomi tol, kol jie bus reikalingi tikslui, dėl kurio buvo surinkti, pasiekti, bet ne ilgiau negu nustatytą laikotarpį.

Pasibaigus duomenų saugojimui terminui arba atšaukus sutikimą, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi SKVC (jeigu duomenis tvarkomi pateikusio duomenis sutikimu), duomenys bus negrįžtamai sunaikinti. 

KOKIOS YRA DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS?

Duomenų subjektai turi teisę:

 • žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą, kurį vykdo SKVC (BDAR 13, 14 straipsnis);
 • susipažinti su SKVC tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (BDAR 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti savo SKVC tvarkomus asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis).
  Šia teise galima pasinaudoti, esant vienam iš šių pagrindų:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
  • duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant Reglamento ir kitų teisės aktų nuostatų (BDAR 18 straipsnis);
 • prašyti perkelti duomenis (BDAR 20 straipsnis) – duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė SKVC, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio atpažįstamu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o SKVC turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
  • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;
  • duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
   SVARBU: Ši teisė netaikoma, kuomet tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant SKVC pavestas viešosios valdžios funkcijas. 
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys (BDAR 21 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
   

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, turi pateikti SKVC rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant elektroniniu parašu). Prašymui yra taikomi šie reikalavimai:

 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, taip pat informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti, bei kokiu būdu pageidauja gauti atsakymą.
 • Pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:
  • jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
  • jei prašymas pateikiamas paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
  • jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
  • jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti elektroniniu parašu.

Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Prašymo nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęsiamas 2 mėnesių laikotarpiui. Tokiu atveju, duomenų subjektas turi būti informuojamas apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pratęsimo priežastis.

Detalesnė informacija patiekiama Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir duomenų subjektų paklausimų nagrinėjimo Studijų kokybės vertinimo centre tvarkoje.

SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) - nedideli iš raidžių ir skaitmenų sudaryti failai, kurie įrašomi į naršyklę arba standųjį kompiuterio diską.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Svetainės lankytojas gali pasinaudoti šiomis galimybėmis, tačiau visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamą poveikį svetainės naudojimui.

SKVC svetainėje naudojami: 

 • Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai („PHPSESSID“). Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine. Šie slapukai saugomi iki naršyklės išjungimo;
 • Analitiniai (Google Analytics „_ga“ slapukai). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus lankomumo statistikai nustatyti. Šie slapukai saugomi dvejus metus.