Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Aleksandro Stulginskio universitetas

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) įkūrimo pradžia siejama su 1920 m. Kaune įsteigtais Aukštaisiais kursais ir 1922 m. įkurtu Lietuvos universitetu. 1924 m. Dotnuvoje įsteigta Žemės ūkio akademija. 1996 m. jai suteiktas universiteto statusas ir Lietuvos žemės ūkio universiteto pavadinimas. 2011 m. jis pavadintas Aleksandro Stulginskio universiteto vardu. Universitetas specializavosi biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse. 

2018 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) ir Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) reorganizuoti prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) būdu. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. ASU tapo VDU Žemės ūkio akademija. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 7 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2012 m. spalio 9 - 11 d.:

 • Prof. Bent Schmidt - Nielsen, grupės vadovas, Europos universitetų asociacijos EUA universitetų vertinimo ekspertas, Jungtinė Karalystė;
 • Dr. Norma Ryan, grupės sekretorė, Korko universiteto kolegijos Kokybės viešinimo skyriaus direktorė, Airija;
 • Prof. Maris Klavins, Latvijos universiteto Aplinkotyros mokslų katedros vedėjas, Latvija;
 • Prof. Frank Van Den Duyn Schouten, Tilburgo universiteto mokslo darbuotojas, dėstytojas, Olandija;
 • Prof. Carmen Fenoll, Castilla La Mancha universiteto dėstytoja, Europos universitetų asociacijos EUA universitetų vertinimo ekspertė, Ispanija;
 • Kęstutis Ambrazaitis, UAB „Lithuanian tours“ generalinis direktorius, Lietuva;
 • Arminas Varanauskas, studentas, Vilniaus universiteto studentas, studentų atstovybės prezidentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

ASU veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. birželio 22 d. sprendimą Aleksandro Stulginskio universiteto realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Aleksandro Stulginskio universiteto veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 m. vasario 22 d. Nr. SV6-18 universitetas akredituotas 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Iniciatyvos „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“ metodo taikymas kuriant strateginį planą;
 • Išorės socialinių partnerių dalyvavimas ir parama rengiant strateginį planą;
 • Aiškiai apibrėžtų ir įvertinamų pagrindinių veiklos rodiklių, skirtų plane nurodytų veiksmų įgyvendinimui stebėti, naudojimas;
 • Įstaigos akademinio personalo lojalumas dėstymo, švietimo veikloms;
 • Matomas strategijos įgyvendinimas, vykdant personalo paramą į studentą orientuotų studijų srityje, dėstytojų tobulinimo programas, vizitus į užsienio aukštąsias mokyklas;
 • Studijų programos tiesiogiai susijusios su institucijos misija ir strateginiais tikslais, svarbios darbo rinkai, siūlomos reikalingos kvalifikacijos kėlimo programos;
 • Glaudūs ryšiai su pramonės ir socialiniais partneriais;
 • Lanksti priėmimo į programas politika;
 • Taikomųjų mokslinių tyrimų žemės ūkio, miškininkystės ir kitose srityse nacionalinė svarba;
 • Geri ištekliai lauko bandymams, įgyta svari patirtis;
 • Didelis dėmesys skiriamas spręsti problemoms, susijusioms su nuolat plėtojamu Lietuvos žemės ūkiu, taikomieji moksliniai tyrimai didelį dėmesį skiria realių problemų sprendimui;
 • Dedamos reikšmingos nuolatinės pastangos siekiant pagerinti mokslinių tyrimų infrastruktūrą;
 • Aiški vizija ir dėmesys santykių tarp mokslinių tyrimų ir pramonės stiprinimui;
 • „Nemuno“ slėnio centro sukūrimas;
 • Unikali niša, kurios neužpildo kitos Lietuvos aukštosios mokyklos;
 • Tinkamai išugdyti absolventai pagrindinėse srityse, kurias nustatė valstybė ir kurios yra svarbios regiono ir šalies raidai;
 • Noras bendrauti ir bendradarbiauti su išorės socialiniais partneriais plėtojant profesinio tobulėjimo ir kitas programas.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Silpnybės

 • Polinkis į biurokratinę ir centralizuotą sprendimų priėmimo struktūrą;
 • Rizika, susijusi su ASU valdymo sistema, įskaitant panašias Senato, Tarybos ir rektoriaus, kaip aukščiausiojo lygio vykdomosios valdžios, funkcijas;
 • Daugelis kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą programų nėra sertifikuotos arba nėra suderintos su kitomis akredituotomis programomis;
 • Užsienio studentų integravimo stoka dėl kalbos barjero – tiek dėl studentų, tiek dėl kai kurių dėstytojų;
 • Įvertinimo, kurį atlieka studentai, sistemos grįžtamasis ryšys tobulintinas;
 • Pagerintinas į mokslinius tyrimus orientuoto mokymo integravimas ir studentų įtraukimas į mokslinių tyrimų veiklą studijų pradžioje;
 • Sunkumai siekiant kompensuoti mažą šalies priimamų studentų skaičių, padidinus užsienio studentų priėmimą;
 • Formalios sistemos nebuvimas formuojant demokratiniu valdymu pagrįstą Studentų atstovybę;
 • Mažas mokslinių tyrimų veiklos rodiklių skaičius;
 • Didelis doktorantūros studijų lygio studentų iškritimo skaičius;
 • Menkas dalyvavimas tarptautiniuose tyrimų projektuose, tarptautiniame bendradarbiavime, ir mažas tarptautinis matomumas;
 • Pernelyg didelis akademinio personalo akademinių valandų skaičius, kuris kelia pavojų darbuotojams skirti pakankamai laiko moksliniams tyrimams;
 • Pusiausvyros tarp veiklos, susijusios su pagrindiniais moksliniais tyrimais, palyginti su taikomaisiais moksliniais tyrimais, nebuvimas, stiprus polinkis į pastarąją sritį.

Rekomendacijos

 • Gerinti ryšių su visuomene veiklos kokybę bei apimtis;
 • Užtikrinti, kad siūlomos kvalifikacijos tobulinimo ir kitos  mokymosi visą gyvenimą programos būtų akredituotos;
 • Aktyviau įtraukti studentų atstovus į ASU valdymo veiklas;
 • Įsteigti padalinį baigusiems doktorantūros studijas;
 • Sumažinti valdymo struktūrų biurokratiškumą;
 • Įsteigti Universiteto patariamąją tarybą;
 • Iš pradžių sutelkti dėmesį į magistro studijų programas užsienio studentams, kurios sektų po bakalauro programų;
 • Padidinti studijų mainų, taip pat stažuočių ir įsidarbinimo galimybes studentams;
 • Tobulinti studijų programas, pagrįstas studijų rezultatais;
 • Kelti mokslinių tyrimų lygį ir kokybę, aktyvinti dėstytojų dalyvavimą mokslinių tyrimų plėtroje, ypač tarptautiniu mastu.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal