Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Balstogės universiteto filialas „Ekonomikos-informatikos fakultetas“

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Balstogės universiteto filialas „Ekonomikos-informatikos fakultetas“ 2006 m. buvo įkurtas Vilniuje. 2007 m. jis pradėjo priimti studentus. Universitetas yra pirmas užsienio aukštosios mokyklos filialas Lietuvoje bei pirmas Lenkijos aukštosios mokyklos fakultetas už šalies ribų. Fakultetas yra teisiškai ir struktūriškai įtrauktas į Lietuvos aukštojo mokslo sistemą. 

Fakultetas siūlo 3 pirmosios ir 1 antrosios pakopos studijų programas. Šiuo metu fakultete studijuoja 276 studentai ir dirba 15 dėstytojų. 

Fakulteto misija – mokyti jaunimą aukštame lygyje, padedant jam prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių ir žinių ekonomikos reikalavimų; vykdyti kokybiškus mokslinius tyrimus tiksliųjų, humanitarinių ir socialinių mokslų srityje, prisidedant prie mokslinio pasaulio pažinimo ir svarbių šiuolaikinių problemų sprendimo; stiprinti Vakarų Europos vertybių sistemą tarp lenkų mažumos Lietuvoje; pažinti ir praturtinti regiono kultūros paveldą. Tarpinis tikslas – pagerinti lenkų tautinės mažumos Lietuvoje aukštojo išsilavinimo rodiklį. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. gruodžio 2–4 d.

 • Prof. dr. Terence Clifford-Amos  (ekspertų grupės vadovas), aukštojo mokslo konsultantas, kokybės užtikrinimo ekspertas, vizituojantis tyrėjas Katalikiškajame Lilio universitete (Université Catholique de Lille), Jungtinė Karalystė;
 • Janja Komljanovič (ekspertų grupės sekretorė), Bristolio universiteto (University of Bristol) tyrėja, ENQA vertinimo ekspertė, buvusi Liublianos universiteto (Univerza v Ljubljani) Kokybės, analizės ir informavimo centro vadovė, Jungtinė Karalystė;
 • Prof. dr. Mieczyslaw W. Socha, Varšuvos universiteto (Uniwersytet Warszawski) Makroekonomikos ir užsienio prekybos katedros docentas, Lenkijos akreditavimo komisijos viceprezidentas, Lenkija;
 • Bastian Baumann, nepriklausomas aukštojo mokslo konsultantas, Bolonijos proceso ekspertas, Europos kokybės užtikrinimo agentūros vadovas, Vokietija;
 • Dr. Juras Eidukas, UAB „ELM projektas“ direktorius, kokybės vadybos konsultantas, Lietuva;
 • Rytis Koncevičius (studentų atstovas), Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos doktorantas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2014 m. rugpjūčio 14 d. priėmė sprendimą dėl Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-informatikos fakulteto realiųjų išteklių vertinimo (MOSTA sprendimas).

Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-informatikos fakulteto veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-informatikos fakulteto veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Vertinimo išvados pateiktos Balstogės universitetui ir Lenkijos akreditavimo agentūrai (Polish Accreditation Committee).

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Strateginis valdymas

 • Lankstumas ir greitas sprendimų priėmimas, kuris taip pat yra susijęs su mažu Fakulteto dydžiu;
 • Fakulteto vykdomai misijai ypač padeda mažesnis mokestis už mokslą, kuris iš tikrųjų suteikia galimybę neturtingai tautinių mažumų bendruomenei;
 • Geri personalo tarpusavio, taip pat personalo ir studentų, santykiai Fakultete;
 • Visi Fakulteto akademinės bendruomenės nariai žino Fakulteto misiją ir pagrindinius tikslus;
 • Geri ir dinamiški Fakulteto santykiai su išorės dalininkais ir alumnais;
 • Racionalus ir ekonomiškas finansų valdymas;
 • Fakultetas organizuoja daug įvairios veiklos (išorės svečių atviros paskaitos ir pranešimai, renginiai);
 • Socaliniams dalininkams leidžiama esant galimybei naudotis Fakulteto patalpomis, o tai yra geras bendradarbiavimo ženklas;
 • Teigiamai vertinama maža infrastruktūra, t. y. mažas institucijos dydis teigiamai vertinamas personalo prieinamumo prasme;
 • Veiksmingas studentų grįžtamasis ryšys;
 • Fakulteto pastangos bendradarbiauti su kitomis organizacijomis (naudotis kitų institucijų patalpomis, kaip antai vienos gimnazijos sporto sale).

 

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Labai aukštas absolventų įsidarbinimo lygis;
 • Išorės socialiniai dalininkai, studentai, absolventai ir statistiniai duomenys patvirtina, kad absolventų parengimo kokybė ir kompetencija yra aukšta;
 • Efektyvus šiuolaikinių naujovių taikymas dėstymo procese;
 • Išorės asmenys ir socialiniai dalininkai dalyvauja studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijose;
 • Akademinė parama studentams (pavyzdžiui, Blackboard);
 • Maža infrastruktūra turi teigiamų aspektų – mažas institucijos dydis, personalo (administracijos, dėstytojų, vadovybės) pasiekiamumas;
 • Geri studentų ir dėstytojų santykiai;
 • Matomi geri santykiai su visuomene ir paslaugos bendruomenei;
 • Daug atvirų paskaitų ir pokalbių, kuriuose dalyvauja išorės partneriai;
 • Socialinių dalininkų dėmesys ir teigiamas požiūris į Fakultetą; jie yra linkę didinti ir toliau plėtoti bendradarbiavimą su Fakultetu;
 • Tinkama didaktinė ir profesinė parama dėstytojams (pavyzdžiui, premijos prie atlyginimų, knygų pirkimas);
 • Pastangos bendradarbiauti su kitomis organizacijomis (pavyzdžiui, naudoti kitų institucijų patalpas, kaip antai gimnazijos sporto salę).

Mokslo ir (arba) meno veikla

 • Gera bazinė parama dėstytojams tyrimų klausimu (prieiga prie duomenų bazių ir žurnalų, finansinė parama norintiesiems dalyvauti konferencijose, pirkti literatūrą ir t. t.);
 • Įdarbinami patyrę aukštesnes pareigas užimantys dėstytojai, turintys patirties, galinčios turėti teigiamą poveikį mokslinių tyrimų gebėjimams stiprinti;
 • Geras bendradarbiavimas su socialiniais dalininkais ir aplinka.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Fakultetas bendradarbiauja su daug partnerių ir organizacijų;
 • Geri ir dinamiški ryšiai su visuomene ir bendruomenei teikiamos paslaugos;
 • Teigiamas dalininkų požiūris ir susidomėjimas siekiant toliau bendradarbiauti su Fakultetu;
 • Fakultete organizuojama daug atvirų paskaitų, kuriose dalyvauja išorės partneriai, ir atvirų renginių visuomenei;
 • Žemesni mokesčiai už mokslą nei kitose aukštojo mokslo institucijose Vilniuje.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Parengti aiškią ir išsamią strategiją, kurioje būtų numatyti konkretūs tikslai, veiklos rodikliai ir įgyvendinimo stebėsena, siekiant sistemingai vertinti Fakulteto pažangą ar nustatyti trūkumus;
 • Parengti rizikos vertinimo strategiją finansų ir naujos infrastruktūros srityse;
 • Parengti integruotą kokybės užtikrinimo strategiją, siekiant sukurti formuojamuosius ir apibendrinamuosius visų Fakulteto funkcijų procesus;
 • Sukurti išsamią vidinę kokybės užtikrinimo sistemą, kuri integruotų visas esamas kokybės užtikrinimo priemones;
 • Kokybės strategija turi numatyti konkrečius tikslus ir rodiklius;
 • Studentus įtraukti į visą kokybės sistemą (kuriant priemones, strategiją, analizuojant priemonių rezultatus ir rengiant raštu SS);
 • Parengti kur kas detalesnę tarptautiškumo strategiją;
 • Svarstant, kokią studijų programą pasiūlyti, atsižvelgti ne vien tik į studentų interesus (apklausiant potencialius studentus, ką jie norėtų studijuoti), bet ir į aplinką (darbo rinkos prognozes ir visuomenės iššūkius) bei Fakulteto pajėgumus. Kitaip tariant, negalima atsižvelgti tik į stojančiuosius (studentus) ateityje, tačiau reikia numatyti ir rezultatą (darbo rinkos ir visuomenės poreikius) bei kontekstą (Fakulteto pajėgumus);
 • Dėti visas pastangas dėl naujų patalpų;
 • Ieškoti priemonių, padedančių mažinti problemas, susijusias su studentams teikiamomis paslaugomis, kol bus įsigytos naujos patalpos (įrenginiai, sukurta infrastruktūra, bendrosios patalpos ir t. t.);
 • Geriau atlikti refleksyviąją analizę ir SS įvairioms auditorijoms ateityje;
 • Dekanas turėtų apsvarstyti ir kai kurias valdymo kompetencijas perduoti personalui ir komitetams;
 • Didinti sprendimų priėmimo ir finansų skaidrumą;
 • Sukurti tvirtą ir išsamią rizikos strategiją / politiką;
 • Užtikrinti visapusišką atitiktį Lietuvos kokybės reikalavimams (SKVC) ir aktyviau dalyvauti užtikrinant Europos aukštojo mokslo erdvės standartus ir gairių kokybę;
 • Įsitraukti neformalioje studijoje, kurioje lyginamos lenkų, lietuvių ir Europos AM universitetų sistemos apskritai.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Dėti daugiau pastangų būsimiems darbo rinkos ir visuomenės poreikiams nustatyti priimant sprendimus, kokias studijų programas siūlyti ateityje;
 • Dėti daugiau pastangų ieškant galimybių studentams atlikti praktiką;
 • Ieškoti priemonių, kaip didinti Fakulteto tarptautiškumą;
 • Įdarbinti pakankamai savų dėstytojų, siekiant išvengti kiek įmanoma priklausomybės nuo Balstogės universiteto atvykstančiųjų dėstytojų;
 • Gerinti mokymąsi, paramą ir personalo bibliotekoje klausimus.

Mokslo ir (arba) meno veikla

 • Sukurti mokslinių tyrimų strategiją ir nustatyti tikslus;
 • Dekanas turėtų deleguoti mokslinių tyrimų koordinavimą kitam asmeniui ar komitetui;
 • Personalui suorganizuoti anglų kalbos kursus, kad jie galėtų geriau bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje ir pagerintų personalo judumą; priimant naujus darbuotojus, ypatingą dėmesį skirti anglų ar kitos užsienio kalbos žinioms;
 • Balstogės universitetui daugiau padėti gerinant Fakulteto mokslinių tyrimų pajėgumus (pvz., Fakulteto dėstytojus įtraukti į kitų universiteto fakultetų tyrimų projektus arba skelbti bendras publikacijas).

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Aktyviau ieškoti tinkamų vietų studentų praktikai atlikti;
 • Toliau siūlyti mokymosi visą gyvenimą galimybes, kurios būtų skirtos absolventų poreikiams ir visuomenei plačiąja prasme;
 • Stebėti potencialių studentų ir jau priimtų studentų socialinį ekonominį statusą; ieškoti būdų, kaip padėti neturtingai lenkų mažumos bendruomenei.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą, sudarytą po 2015 m. vykusio vertinimo, galima rasti čia.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą anglų ir lenkų kalbomis, sudarytą po 2015 m. vykusio vertinimo, galima rasti čia.

Atgal