Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Lietuvos edukologijos universitetas

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) buvo įkurtas 1935 m. Klaipėdoje kaip Nacionalinis pedagoginis institutas. Vėliau dėl okupacijos per Antrąjį pasaulinį karą jis buvo perkeltas į Panevėžį, o po to – į Vilnių, kur buvo pervadintas į Vilniaus pedagoginį institutą. Lietuvos Aukščiausioji Taryba 1992 m. jam suteikė universiteto statusą. Valstybinio universiteto statusą ir Lietuvos edukologijos universiteto vardą suteikė Seimas, 2011 m. patvirtindamas universiteto įstatus. LEU specializavosi socialinių, humanitarinių, fizikos, biomedicinos mokslų ir menų srityse. 

2018 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) ir Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) reorganizuoti prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) būdu. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. LEU tapo VDU Švietimo akademija. 

Ekspertų grupė

2017 m. spalio 3-5 d. pakartotinio vertinimo metu  LEU vizitavo ši ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų:

 • Prof. Bastian Baumann, grupės vadovas, nepriklausomas aukštojo mokslo konsultantas, Bolonijos proceso ekspertas (Vokietija);
 • Katja Žibert Kamšek, grupės sekretorė, Liublianos universiteto kokybės užtikrinimo darbuotoja (Slovėnija);
 • Prof. Eve Eisenschmidt, Talino universiteto prorektorė plėtrai (Estija);
 • Prof. Daire Keogh, Dublino miesto universiteto  prorektorius (Airija);
 • Saulius Jurkevičius, socialinis partneris, Vilniaus licėjaus direktoriaus (Lietuva);
 • Uršulė Sadauskaitė, studentė, ISM vadybos ir ekonomikos studentų atstovybės prezidentė (Lietuva);

2012 m. balandžio 24 – 26 d. vizite dalyvavo ši ekspertų grupė, sudaryta iš 7 asmenų:

 • Brian O’Connor, grupės vadovas, buvęs Verslo ir socialinių mokslų mokyklos direktorius, Technologijos Institutas, Tralee (Airija);
 • Dr. Gillian King, vertinimo sekretorius, Kokybės užtikrinimo agentūros (QAA) direktoriaus pavaduotojas (UK);
 • Bastian Baumann, nepriklausomas konsultantas, Bolonijos proceso ekspertas, Europos kokybės užtikrinimo agentūros vadovas (Vokietija);
 • Prof. Jacques Lanares, Lausanne universtiteto prorektorius (Šveicarija);
 • Prof. Peadar Cremin, Mary Immaculate koledžo vadovas, Limerick (Airija);
 • Virginija Rupainienė, Panemunės mokyklos direktorė (Lietuva);
 • Gintarė Alaburdaitė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybės Prezidentė (Lietuva).

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Pirmas institucinis LEU vertinimas įvyko 2012 m., jo rezultatai buvo neigiami. Kadangi toks SKVC įvertinimo sprendimas buvo apskųstas teismui, akreditavimo sprendimas priimtas tik pasibaigus teisminiams ginčams 2015 m., kurių metu konstatuotas SKVC sprendimo pagrįstumas ir teisėtumas. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. LEU buvo akredituotas 3 metų terminui. Pirmasis neigiamas išorinis vertinimas lėmė greitesnį pakartotinį vertinimą.

2017 m. Lietuvos edukologijos universiteto veikla įvertinta neigiamai (vertinimo išvados). MOSTA vertinimo išvados.

Sprendimas LEU veiklą vertinti neigiamai priimtas atsižvelgiant į:

 • Tarptautinės ekspertų grupės parengtas vertinimo išvadas ir siūlymą LEU veiklą įvertinti neigiamai.
 • Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos sprendimą pritarti vertinimo išvadoms.

2017 m. ekspertų įvertinimas pagal veiklos sritis:

 • Strateginis valdymas - neigiamai
 • Studijos ir mokymasis visą gyvenimą - teigiamai
 • Mokslo ir (arba) meno veikla - neigiamai
 • Poveikis regionų ir visos šalies raidai – teigiamai

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. IV2-2 Lietuvos edukologijos universitetas vertinamas neigiamai.

2018 m. vasario 15 d. Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-143  nuo 2018-07-01 panaikinamas Lietuvos edukologijos universiteto leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Šiuo įstatymu nustatyta, kad nuo 2018-02-16 asmenys negali būti priimami studijuoti į LEU. Susipažinti su įsakymu galima čia


2012-2015 m. Lietuvos edukologijos universiteto veikla įvertinta neigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. birželio 22 d. sprendimą Lietuvos edukologijos universiteto realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Lietuvos edukologijos universiteto veiklą įvertinti neigiamai (vertinimo išvados).

2012 m. ekspertų įvertinimas pagal veiklos sritis: 

 • Strateginis valdymas - neigiamai
 • Studijos ir mokymasis visą gyvenimą - teigiamai
 • Mokslo ir (arba) meno veikla - teigiamai
 • Poveikis regionų ir visos šalies raidai – teigiamai

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. SV6-20 Lietuvos edukologijos universitetas akredituotas 3 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Neigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Neigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

2017 m. ekspertai, vertinę aukštosios mokyklos veiklą, pažymėjo, kad jie aiškiai suvokia, jog antrasis neigiamas Lietuvos edukologijos universiteto veiklos vertinimas lems leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą panaikinimą. Vertinimo metu ekspertų grupė pastebėjo gerosios praktikos pavyzdžių ir suformulavo rekomendacijas, kurias, ekspertų nuomone, aukštosios mokyklos Taryba ir administracija turėtų panaudoti gerindama veiklą iki kol Švietimo ir mokslo ministerijoje bus priimtas sprendimas dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą panaikinimo.

2017 m. pakartotinio LEU vertinimo metu ekspertai konstatavo šiuos gerosios praktikos momentus:

 • Reikšmingas studentų ir išorės suinteresuotųjų šalių dalyvavimas Studijų programų komitetuose.
 • Akademinės kokybės skyrius pripažintas didžiausios svarbos skyriumi, renkant ir analizuojant duomenis, rengiant rezultatų aptarimus ir planuojant pagerinimus, atliekant auditus, organizuojant gausius mokymus.
 • Geras studentų ir absolventų pasitenkinimas studijų kokybe (orientuotos į studentą) ir įgytais gebėjimais.
 • Puikiai studentų vertinama praktika studijų metu.
 • Glaudus studentų ir išorės partnerių bendradarbiavimas rengiant ir atnaujinant studijų programas.
 • Gera Tarptautinių reikalų skyriaus paramos veikla.
 • Sukurta Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo metodologija.
 • Geri mokymai darbo vietoje – kvalifikacijos kėlimo kursai.
 • Stiprus Universiteto bendradarbiavimas su socialiniais partneriais įvairiuose lygmenyse, dalyvavimas profesinėse organizacijose, tvirta Universiteto veiklos įtaka specialiojo ugdymo srityje ir svarbus indėlis rengiant nacionalines ugdymo programas.

2012 m. LEU vertinimo metu ekspertai konstatavo šiuos gerosios praktikos momentus:

 • Pedagoginės praktikos pailginimas ir jai skirtų kreditų skaičiaus padidinimas iki 30 ECTS;
 • Visų studijų programų peržiūra ir atnaujinimas;
 • Studentams atstovaujama visuose svarbiausiuose komitetuose ir jie turi įtakos juose; studentai nepaminėjo jokių problemų dėl sprendimų priėmimo ir, jų nuomone, studentų balsas girdimas;
 • Glaudūs ilgamečiai universiteto ryšiai su socialiniais partneriais;
 • LEU darbuotojų parengti integruoti teminiai vadovėliai pradinėms mokykloms.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

2017 m. pakartotinio LEU vertinimo metu ekspertai konstatavo šiuos svarbiausius trūkumus:

 • Universiteto strateginis planas neatspindi išorinės aplinkos keliamų iššūkių, todėl nėra pagrįstas kaip galintis padėti Universitetui įgyvendinti jo misiją.
 • Strateginis planas yra pernelyg ambicingas, jam trūksta aiškumo, ypač kokybinių rodiklių srityje; aiškiai nesuvokiama strateginio plano stebėsenos įgyvendinimo prasmė.
 • Universitetas neatlieka rizikos analizės ir nevaldo rizikos, nors tai yra neišvengiama, pvz., susijungimo, finansų, personalo valdymo srityse.
 • Galimybės pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus studijoms yra ribotos.
 • Universitetas stokoja tvirto strateginio studijų programų valdymo, ypač kai kalbama apie studijų programų skaičių, nėra ir jokio didelio studijų nebaigusių studentų skaičiaus valdymo.
 • Išsamiai nevertinamas akademinio personalo tarptautinio judumo poveikis Universitetui.
 • Mokslinių tyrimų darbotvarkė turi būti dar kryptingesnė ir ne tik edukologijos mokslų srityje, kad geriau atitiktų Universiteto profilį. Universiteto mokslinis produktyvumas yra menkas ir paskutiniu metu dar labiau sumažėjo.
 • Nepakankamai edukologijos krypties mokslinių publikacijų skelbiama pripažintuose tarptautiniuose žurnaluose.
 • Yra mažai įrodymų, kad mokslo veiklos strateginis valdymas vykdomas ne tik valdant žmogiškuosius išteklius, bet ir organizuojant tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą.
 • Neatlikta ilgalaikių mokslinių tyrimų partnerių poveikio Universiteto vykdomiems moksliniams tyrimams analizė.
 • Universiteto veiklos poveikio visuomenei matavimo ir tikslingumo stoka.

2012 m. pirmojo LEU išorinio vertinimo metu ekspertai konstatavo šiuos svarbiausius trūkumus

 • Ekspertų grupė rekomenduoja universitetui toliau plėtoti veiksmingos savianalizės gebėjimus;
 • Grupė rekomenduoja universitetui nedelsiant užbaigti kokybės užtikrinimo strategijos rengimą, kad būtų užtikrintas vieningas kokybės mechanizmų veikimas visame universitete, tinkamai atsižvelgiant į Europos standartus ir gaires;
 • Grupė rekomenduoja, kad universitetas nedelsdamas numatytų tvarką, pagal kurią būtų atliekama reikiama išorinė svarbiausių sprendimus priimančių organų sprendimų priežiūra;
 •  Ekspertų grupė rekomenduoja universitetui užtikrinti, kad būtų nedelsiant patvirtintas naujasis strateginis planas, ypatingai atkreipiant dėmesį į būtinybę įdiegti vieningus plano įgyvendinimo ir stebėsenos mechanizmus;
 • Grupė rekomenduoja susieti studijų rezultatus su Europos kvalifikacijų sąrangos lygių aprašais ir nuosekliai taikyti studijų rezultatus įgyvendinant ir vertinant programas; jie turėtų būti aktyviau įdiegiami.  Todėl gali būti reikalingas gilesnis studijų ir mokymo metodų apmąstymas siekiant užtikrinti  studijų rezultatų pasiekimą;
 • Universitetui rekomenduojama išanalizuoti savo strategiją ir mokslinės veiklos politiką, kad užtikrintų didesnį savo misijos, tikslų ir mokslinės veiklos rezultatų suderinamumą, visų pirma siekiant patobulinti mokslinės veiklos edukologijos srityje rezultatus – kad universitetas kaip specializuotas, į tam tikrą sritį orientuotas universitetas, galėtų ištaisyti dabartinį mokslinės veiklos rezultatų disbalansą;
 • Rekomenduojama ateityje, rengiant ataskaitas apie mokslinės veiklos rezultatus, dėstytojų ir mokslininkų rezultatus pateikti atskirai, kad būtų galima tiksliai įvertinti mokslinės veiklos poveikį;
 • Ekspertų grupė rekomenduoja universitetui išanalizuoti, kokį poveikį atvykstančių mokslininkų ir menininkų dalyvavimas turi universiteto veiklai;
 • Ekspertų grupė rekomenduoja universitetui apsvarstyti galimybę taikyti sistemą, leidžiančią tiksliau ir patikimiau įvertinti jo veiklos poveikį regioniniu ir šalies lygmeniu.

Lietuvos edukologijos universiteto veiklos gerinimo įgyvendintos priemonės 2012–2014 metais ir priemonių planas 2015–2018 metams.

Atgal