Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Kauno technikos kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Kauno techniko kolegija (KTK) įsteigta 2002 m. reorganizavus Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. 

Šiuo metu kolegija vykdo 10 studijų programų, kuriose studijuoja 1566 studentai ir dėsto 105 dėstytojai. 

KTK vizija – lyderė, priklausanti Baltijos šalių techniškųjų aukštųjų mokyklų elitui ir rengianti aukštos kvalifikacijos techninės inžinerinės krypties specialistus bei vykdanti pažangią plėtrą savo regione. 

KTK misija – inžinerinės kompetencijos sumanios visuomenės gerovei.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2013 m. spalio 15 – 17 d.:

 • Prof. Bob Munn, grupės vadovas, Mančesterio universiteto profesorius emeritas, Jungtinės Karalystės kokybės užtikrinimo agentūros (QAA) ekspertas, Jungtinė Karalystė;
 • Pika Radmilovič, grupės sekretorė, Mariboro universiteto Kokybės gerinimo centro vadovė, Europos universitetų asociacijos (EUA) vertinimų koordinatorė, Slovėnija;
 • Prof. Dr. Frank McMahon, Dublino technologijos instituto Akademinių reikalų direktorius, profesorius emeritas, Bolonijos ekspertas, Airija;
 • Prof. Dr. Jose Sarsfield Cabral, Porto universiteto Nuolatinio tobulinimo skyriaus vadovas, prorektorius, Pramonės inžinerijos ir vadybos katedros vedėjas, Europos universitetų asociacijos (EUA) narys, Portugalija;
 • Doc. dr. Vincentas Vytis Stragys, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininko pavaduotojas, Lietuva;
 • Dionis Martsinkevichus, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bakalauro studijų programos Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba studentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Kauno technikos kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Kauno technikos kolegijos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Kauno technikos kolegijos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. SV6-11 Kauno technikos kolegija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Patariamosios Kokybės tarybos, kuri atsveria sistemos formalumą, būtiną ISO 9001 standartui taikyti, įsteigimas;
 • Efektyvus ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas mokymosi erdvėms, įrangai ir IT klasėms gerinti;
 • Moodle įdiegimas kaip efektyvus mokymosi galimybių studentams pagerinimas;
 • Studijų programų stipri orientacija į praktiką, ką vertina studentai, darbdaviai ir socialiniai partneriai;
 • Mokslo veiklos pasiekimų sklaida partneriams per konferencijas;
 • Puikūs Kolegijos ryšiai su įvairiais įtakingais socialiniais partneriais.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Aiškiai nurodyti santykį tarp Kolegijos kokybės sistemos bei jos procedūrų ir Europos standartų ir gairių;
 • Visiškai integruoti kokybės procedūras į vadybos procedūras;
 • Įvesti oficialiu pažymėjimu liudijamą aukštojo mokslo pedagogikos kursą, kuriam būtų skiriama pakankamai išteklių ir kuris būtų privalomas visiems naujiems dėstytojams;
 • Skubiai imtis veiksmų, kad visos Kolegijos procedūros ir dokumentacija atspindėtų naują struktūrą;
 • Parinkti studijų krypčių komitetams pavadinimus, kurie labiau tiktų kaip organizaciniams vienetams;
 • Apsvarstyti galimybę įdiegti asmeninio vertinimo ir ugdymo sistemą, kuri užtikrintų, jog visas akademinis, administracinis ir pagalbinis personalas aptartų su savo vadovu kitų metų prioritetus;
 • Peržiūrėti Kolegijos politiką dėl prieigos ir paramos neįgaliesiems;
 • Peržiūrėti Kolegijos politiką dėl bibliotekos ir informacijų paslaugų kartu su komitetu, į kurį įeitų personalas ir studentai;
 • Apsvarstyti, kaip geriausiai anksti motyvuoti į studijų programas įstojusius studentus, siekiant sumažinti studijas nebaigusių studentų skaičių;
 • Išlaikyti pusiausvyrą tarp praktinių ir teorinių mokymo programų komponentų;
 • Apsvarstyti galimybę įsteigti alumni asociaciją;
 • Apsvarstyti galimybę išplėsti studijų programas įtraukiant tokias programas, kaip dizainas, kuris būtų patrauklesnis studentėms merginoms;
 • Užtikrinti, kad Kolegija turėtų išsamų ir nuolat atnaujinamą aktualų tinklalapį anglų kalba;
 • Ištirti būdus, kaip perteikti Kolegijos pavadinimą anglų ir kitomis kalbomis nevartojant žodžio universitetas ar kito lygiaverčio žodžio;
 • Sustiprinti tarptautiškumo didinimo pastangas;
 • Paieškoti būdų, kaip optimizuoti baigiamųjų darbų veiklos įvairovę ir poveikį.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia2018 m. balandžio 9 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-341 buvo sudaryta Kolegijų vertinimo komisija, kurios užduotis – įvertinti Lietuvos valstybinių kolegijų būklę šalies, regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, socialinės aplinkos kontekste ir pateikti rekomendacijas dėl kiekvienos iš jų raidos perspektyvų. Komisijos pavedimu buvo parengti valstybinių kolegijų profiliai. 

Su Kauno technikos kolegijos profiliu galite susipažinti čia

 

Atgal