Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Marijampolės kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Marijampolės kolegija (MK) yra vienintelė aukštojo mokslo institucija pietvakarių Lietuvos regione. Kolegija buvo įsteigta ir įregistruota 2001 m., sujungus buvusią Marijampolės aukštesniąją pedagoginę mokyklą ir Marijampolės aukštesniąją žemės ūkio mokyklą. 

Dviejuose fakultetuose – Verslo ir technologijų bei Edukologijos ir socialinio darbo vykdoma 16 studijų programų. Šiuo metu MK mokosi 586 studentai ir dėsto 127 dėstytojai. 

MK misija – teikti aukštąjį išsilavinimą kūrybiškai ir atsakingai; būti atviru ir patikimu krašto, šalies ir pasaulio verslo, kultūros ir socialinių institucijų partneriu; puoselėti tradicijas, pilietiškumą ir skleisti kultūrą pagarbiai ir tolerantiškai; mokytis bendradarbiaujant, siekti profesionalumo ir gyventi dinamiškai; nuolat tobulinti studijų ir paslaugų kokybę; gerinti kokybę, pasitelkiant kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. 

MK vizija – atvira visuomenei, verslui ir mokslui, taip pat naujovėms, iniciatyvoms ir pokyčiams, dinamiška aukštoji mokykla, integruojanti tradicijas ir tarptautines tendencijas, kurianti kokybišką studijų aplinką ir sudaranti sąlygas sėkmingai studentų profesinei karjerai. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2013 m. lapkričio 12 – 14 d.:

 • Prof. Colin Raban, grupės vadovas, aukštojo mokslo konsultantas, Derbio universiteto profesorius emeritas, Jungtinė Karalystė;
 • Orla Hanratty, grupės sekretorė, studijų plėtros konsultantė aukštosioms mokykloms, Airija;
 • Prof. dr. Francisco Carreiro Da Costa, Lisabonos technikos universiteto Kinetikos fakulteto Edukologijos katedros vedėjas, profesorius, Portugalija;
 • Dr. Richard Mischak, Zalzburgo taikomųjų mokslų universiteto Verslo vadybos ir strategijos instituto vadovas, Austrija;
 • Linas Pučinskas, restorano „Verkiai“ įkūrėjas ir direktorius, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos narys, Lietuva;
 • Tautvydas Marčiulaitis, studentų atstovas, Esekso universiteto Ekonomikos programos studentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Marijampolės kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Marijampolės kolegijos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Marijampolės kolegijos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. SV6-23 Marijampolės kolegija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • MK aiškiai suvokia savo vietą bendruomenėje ir regione. Ji išsikėlė sau atitinkamą viziją ir permainų planą, išdėstytą strateginiame 2013-2016 m. plane, kurio elementai dera tarpusavyje ir yra pasiekiami. Nors Kolegija išsikėlė ambicingą permainų planą, ji ėmėsi pagirtinai sąžiningos dabartinių silpnybių ir pažangos, padarytos siekiant užsibrėžtų tikslų, analizės. Be to, realistiškai ir autoritetingai analizuojamos ir permainoms trukdančios vidinės kliūtys. MK atidžiai stebi strategijos įgyvendinimą, ir pasirinktos procedūros tinkamai pasitarnauja rengiant metinę ataskaitą ir vertinant valdymą.
 • MK dirba iššūkių kupinoje aplinkoje, stengiasi plėsti programų ratą, rengti absolventus tolesnėms studijoms ir įdarbinimui regione bei už jo ribų. Plėtojamas dalyvavimas vietos aukštojo mokslo bei mokymosi visą gyvenimą iniciatyvose, kuriamas tarptautinis veiklos matmuo.
 • MK geba imtis permainų ir inicijuoti naujoves. Teigiamai vertinamas vadovybės, darbuotojų atsidavimas, entuziazmas ir aktyvumas.
 • Vykdomos studijų programos, įskaitant mokymosi visą gyvenimą programas, atitinka bendruomenės poreikius, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aukštojo mokslo tvarką, ir europinius standartus, nustatančius studijų turiniui ir pagalbai studentams keliamus reikalavimus. Praktinis mokymas, kuris yra kolegijos studijų programų dalis, yra teigiamas aspektas. Jaučiamas stiprus Kolegijos bendruomenės, kurią sudaro studentai, absolventai ir socialiniai partneriai, kolegialumo jausmas.
 • Pastaruoju metu sparčiai plėtojosi taikomosios mokslinės ir meno veiklos sritys, grindžiamos meninės veiklos tradicija bei dėstytojų ir studentų talento demonstravimu regione ir už jo ribų. Taikomųjų mokslinių tyrimų srityje MK sau kelia iššūkius, ir iki šių dienų pasiekta išties daug, įskaitant savo mokslinio žurnalo leidimą. Patvirtintas klasterių organizavimo modelis veiksmingai panaudojamas taikomiesiems moksliniams tyrimams remti, ypač naudojantis nusistovėjusiais ryšiais su regioniniais socialiniais partneriais.
 • Kolegijos situacija unikali tuo, kad apylinkėse ji yra vienintelė aukštojo mokslo įstaiga. Tai suteikia daug galimybių, ir ji jomis naudojasi: mezga ir palaiko glaudžius santykius su regioniniais partneriais, daro jiems realų poveikį, sulaukia palaikymo iš ją vertinančios regiono bendruomenės.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Vertinimo grupė nebuvo įtikinta, ar siekiant užtikrinti studijų programų kokybę ir norimus standartus bei skatinant dėstytojus aktyviai dalyvauti studentų mokymosi galimybių kokybės gerinimo srityje, pakankamai efektyviai veikia MK kokybės valdymo sistema, ypač kai joje kaip vienas pagrindinių kokybės kriterijų įvardijamas „klientų pasitenkinimas“. Vertinimo grupės abejones šiuo klausimu iš dalies pakurstė tai, kad kokybės valdymo sistema akivaizdžiai nepadėjo užtikrinti tvarių sėkmingų rezultatų, kurių tikėtasi iš planavimo, rengimo ir Akademinės tarybos patvirtintų Kolegijos studijų programų, pateiktų akredituoti SKVC. Todėl Kolegijai rekomenduojama kritiškai įvertinti savąją kokybės valdymo sistemą ir įsitikinti, ar ji atitinka ir toliau atitiks visus jai keliamus tikslus.
 • Akademinė taryba yra MK „akademinių reikalų valdymo organas“. Rekomenduojama apsvarstyti, kaip sustiprinti Akademinę tarybą, kad ji galėtų efektyviau vykdyti jai patikėtas studijų programų valdymo, vertinimo ir tvirtinimo priedermes. Iš dalies tai būtų galima užtikrinti formaliai nustačius tiesioginę fakultetų tarybų ir jų studijų programų komitetų atskaitomybę Akademinei tarybai. Tai papildomai prisidėtų prie Kolegijos korporatyvinės tapatybės konsolidavimo bei gebėjimo prisitaikyti ir reaguoti į sparčiai kintančias išorės sąlygas. Dabar du fakultetai ir toliau reprezentuoja atskirų įstaigų, 2001 m. sujungtų į Marijampolės kolegiją, kultūrą ir tradicijas. Akademinei tarybai rekomenduojama patikėti didžiausią atsakomybę už metinio personalo kvalifikacijos kėlimo plano tvirtinimą.
 • Nors pažymėta, kad neseniai buvo akredituotos kelios ketinamos vykdyti studijų programos, reikia ir toliau dėti pastangas programų sudarymo ir vystymo pagerinimui. Į Kolegijos kokybės valdymo sistemą rekomenduojama įtraukti nuostatą, kad būtina skirti ypatingą dėmesį programų vertinimui ir toliau padėti dėstytojams tobulinti taikomas dėstymo, mokymosi ir vertinimo strategijas.
 • Rekomenduojama steigti ir kurti papildomus klasterius, kurių veikla išeitų iš už fakulteto ribų ir palengvintų Kolegijos fakultetų integraciją. Taip pat svarstytina galimybė klasteriams priskirti papildomų funkcijų: pvz., generuoti pajamas, ieškoti naujų partnerių ir užmegzti su jais ryšius. Taip gali pavykti sudaryti sutarčių dėl naujų mokslo tyrimų ir užsakymų vykdymo regione, bet svarbiausia – gauti galimybę prieiti prie nacionalinių ir tarptautinių finansavimo išteklių.
 • Nepaisant to, ši situacija susijusi ir su tam tikrais pavojais. Ji riboja Kolegijos galimybes palyginti savo veiklą ir užmegzti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis.
 • Kolegijai rekomenduojama apsvarstyti, ar nevertėtų toliau plėsti savo įtakos ir imtis iniciatyvos aktyviau reklamuoti visapusę savo veiklą Lietuvoje ir užsienyje. Rekomenduojama stengtis palaikyti glaudesnį ryšį su absolventais ir pasinaudoti savo alumnų ratu kaip priemone ryšiams su naujais socialiniais partneriais užmegzti bei savajai įtakai plėsti.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia2018 m. balandžio 9 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-341 buvo sudaryta Kolegijų vertinimo komisija, kurios užduotis – įvertinti Lietuvos valstybinių kolegijų būklę šalies, regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, socialinės aplinkos kontekste ir pateikti rekomendacijas dėl kiekvienos iš jų raidos perspektyvų. Komisijos pavedimu buvo parengti valstybinių kolegijų profiliai. 

Su Marijampolės kolegijos profiliu galite susipažinti čia

 

Atgal