Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Kauno technologijos universitetas

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Kauno technologijos universitetas (KTU) yra valstybinė aukštoji mokykla. KTU yra įsteigtas pertvarkius Aukštųjų kursų programą, kuri 1922 m. buvo sukurta Kaune inžinerijai, mokslui ir technologijoms ugdyti. 1950 m. KTU buvo pavadintas Kauno politechnikos institutu. 1990 m. KTU atgavo universiteto statusą ir buvo pavadintas Kauno technologijos universitetu. KTU nuo 1990 m., remdamasis intelektiniais ir akademiniais pasiekimais, pradėjo vykdyti studijas ir mokslinius tyrimus, garantuojančius plataus spektro šiuolaikinį išsilavinimą ir ugdymą beveik visose mokslo srityse. 2000 m. buvo įkurtas Humanitarinių mokslų fakultetas, siekiant plėsti humanitarinių ir technologijos mokslų ir kūrybiško dialogo viziją.

Nuo 2018 m. sausio mėn. KTU veikia devyni fakultetai ir aštuoni mokslo institutai. Šiuo metu universitete studijuoja 9037 studentai, dirba 1701 dėstytojas. 

KTU vykdo 47 bakalauro ir 54 magistrantūros programas. Doktorantūros studijos siūlomos 19 mokslinių tyrimų krypčių. 

KTU misija – teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas, kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui, formuoti atvirą talentus ir lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką.

KTU vizija – lyderiaujantis Europos universitetas, veiklą grindžiantis žinių ir technologijų kūrimu bei perdavimu.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. spalio 21 – 23 d.

 • Prof. dr. Erich Hoedl, grupės vadovas, Vupertalio universiteto profesorius emeritas, Europos mokslo ir menų akademijos viceprezidentas, Austrija;
 • Prof. Susan Anne Frost, grupės sekretorė, Huddersfieldo universiteto profesorė-emeritė, patyrusi Jungtinės Karalystės Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros ir Airijos kokybės užtikrinimo agentūros ekspertė, Jungtinė Karalystė;
 • Prof. dr. Ingegerd Palmer, Gjoviko universiteto kolegijos tarybos pirmininkė, buvusi Švedijos Malardalen universiteto rektorė, Švedija;
 • Prof. Peeter Normak, Talino universiteto Informatikos instituto direktorius, buvęs Talino universiteto Mokslinių tyrimų ir plėtros prorektorius, Estija;
 • Aleksej Kovaliov, UAB „TEO LT“ Programavimo paslaugų centro vadovas, Lietuva;
 • Asnate Kažoka, Europos studentų sąjungos studentų ekspertų grupės kokybės užtikrinimo klausimais valdymo komiteto narė, Latvija.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2014 m. rugpjūčio 14 d. pateikė išvadą dėl KTU realiųjų išteklių atitikties minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (MOSTA sprendimas).

Kauno technologijos universiteto veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Kauno technologijos universiteto veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. SV6-19 Kauno technologijos universitetas akredituotas 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Strateginis valdymas

 • Veiksminga lyderystė KTU, kuriai sudaro sąlygas ir padeda stipri vadovybės komanda, turinti aiškų tikslą ir kryptį.
 • Atsinaujinimo programa, padariusi didelę įtaką KTU vystymuisi, leidžia greitai reaguoti į išorinius veiksnius. Universiteto restruktūrizavimas lėmė aktyvesnę studijų ir mokslinių tyrimų partnerystę.
 • Susidūręs su dideliais iššūkiais, KTU išlaikė stabilų studentų skaičių ir pastaraisiais metais priėmė šiek tiek daugiau studentų nei buvo užsibrėžęs.
 • Studentai KTU turi balsą. Į jų nuomonę atsižvelgiama rimtai, studentų atstovavimas palaikomas ir yra veiksmingas visuose lygmenyse. Studentai, išorės partneriai ir alumnai didžiuojasi KTU. Šios suinteresuotos pusės yra puikūs Universiteto ambasadoriai.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Paramos paslaugos studentams yra gerai organizuotos, siūloma labai profesionali pagalba, kurią studentai labai vertina. Sukurta unikali mentorystės sistema.
 • Administracinė ir techninė parama KTU yra labai profesionali, ji remia paslaugų ir sistemų plėtrą, kuri padeda studentams įgyti mokymosi patirties.
 • Doktorantūros programoms yra nustatyti griežti reikalavimai, garantuojantys atitiktį standartams ir gerinantys studentų patirties kokybę. 

Mokslo ir meno veikla

 • KTU sukūrė nemažai mokslinių tyrimų sričių, kurios atitinka pasaulinio lygio statusą.
 • Mokslinių tyrimų laboratorijos ir patalpos KTU Technologijų ir mokslo centre „Santakos“ slėnyje yra išskirtinės ir galbūt yra geriausios iš to, kas matyta Lietuvoje. Laboratorijos taip pat gerai išvystytos, jas remia išorės partnerių skiriamos dotacijos.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • KTU yra labai iniciatyvus universitetas, remiantis idėjas, naujoves ir skatinantis plėtrą. Partnerystė su darbdaviais, komercijos ir pramonės įmonėmis yra įspūdinga ir daro didelę įtaką užimtumui, studentų mokymuisi ir finansavimo srautams į KTU bei partneriams.
 • Verslą pradedančių įmonių ir verslo inkubatoriaus patalpos yra puikios ir labai prisideda prie mažų ir vidutinių įmonių regione ir šalyje plėtros.
 • KTU sistemos turi įtakos kitoms organizacijoms, ypač KTU sukurtas atlyginimų planavimo įrankis.
 • KTU atlieka svarbų vaidmenį Kaune ir yra regiono pagrindinis aukšto lygio technologijų darbo jėgos teikėjas.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginio valdymo srityje

 • Toliau plėtoti ir stiprinti veiklos valdymą, siekiant padėti prorektoriams ir fakultetų vadovams įgyvendinti strateginius tikslus.
 • Tęsti atsinaujinimo procesą, susijusį su KTU organizacinės struktūros reorganizavimu. Tiksliau, turėtų būti tęsiamas darbas sujungti fakultetus ir institutus.
 • Apsvarstyti tolesnio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis Kaune plėtojimą, kuris padėtų dėstymui, moksliniams tyrimams ir administravimui, kad būtų sukurta masinės gamybos ekonomika ir sutelkti akademiniai ištekliai.
 • Atsižvelgiant į organizacijos sudėtingumą, iniciatyvų spektrą ir kintančią išorinę aplinką, peržiūrėti, kaip kuriami strateginiai tikslai, siekiant išmatuojamų pasiekimų.
 • Persvarstyti investavimo strategiją, kuri remia tarptautiškumą, vidutinės trukmės ir ilgalaikius planus, taip pat trumpalaikius poreikius.
 • Baigti kurti visa apimančią žmogiškųjų išteklių strategiją, kuri apibrėžia darbo jėgos tobulinimą, darbuotojų planus ir veiklos valdymą.

Studijų ir mokymosi visą gyvenimą srityje

 • Toliau kurti ir plėsti į studentą orientuotą dėstymą ir mokymąsi, kurį labai vertina studentai. Tai vykdyti remiantis kolegų tarpusavio stebėjimo sistema, probleminio mokymo programa arba taikomaisiais tyrimais.
 • Peržiūrėti  valdymo ir kokybės gerinimo būdus, siekiant užtikrinti sisteminį požiūrį į gerosios ir silpnosios praktikos sklaidą tam, kad būtų sumažinta veiklos įvairovė skirtinguose fakultetuose.

Mokslo ir meno veiklos srityje

 • Išnagrinėti būdą, kaip KTU siekia tapti pasaulinio lygio mokslinių tyrimų įstaiga, ir kaip šį siekį gali paremti ilgalaikis investavimo planas, kuriame būtų nustatyti realūs tikslai ir pagrindinių mokslinių tyrimų veiklos rodikliai, taip pat mokslinių tyrimų rezultatai.
 • Ieškoti būdų, kaip didinti tarptautinių projektų, kuriuose KTU yra vadovaujančioji organizacija, skaičių.

Poveikio regionų ir visos šalies raidai srityje

 • Nustatyti išmatuojamus tikslus ir veiklos rodiklius, kurie galėtų sustiprinti KTU poveikio regionų ir šalies raidai supratimą.
 • Imtis skubių veiksmų siekiant pagerinti rinkodaros veiklą, kuri skatintų Universiteto viešinimą Lietuvoje ir už jos ribų.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal