Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Kolpingo kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Nevalstybinę aukštąją mokyklą Kolpingo kolegiją 1996 m. įkūrė Lietuvos Kolpingo draugija, katalikiška labdaros ir paramos organizacija. 

Kolpingo kolegija vykdo septynias profesinio bakalauro studijų programas. Šiuo metu kolegijoje studijuoja 205 studentai ir dirba 27 dėstytojai.

Kolegijos vizija – tarptautinės Kolpingo bendruomenės švietėjiškai veiklai vystyti skirta aukštoji mokykla, lanksčiai reaguojanti į aplinkos pokyčius, suteikianti galimybę tapti savo srities profesionalu, sąmoningai pažinti ir skleisti gėrį bei tiesą, vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis ir bendruomeniškumo principais.

Kolegijos misija – rengti aukštąjį išsilavinimą turinčius specialistus, savo veiklą grindžiančius krikščioniška morale; užtikrinti modernų ir Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimus atitinkantį studijų procesą glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais; ugdyti bendruosius studentų gebėjimus ir pilietines vertybines nuostatas, kurios būtinos kolegijos absolventų darbui ir tęstinėms studijoms; šviesti ir tobulinti visuomenę, ugdant jos dvasingumą, humanitarinę, profesinę ir informacinę kultūrą, solidarumą ir subsidiarumą, puoselėjant katalikiškas vertybes, visuotinio gėrio suvokimą, pasinaudojant tarptautinės Kolpingo draugijos sielovada, kompetencija ir ryšiais. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 5 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2013 m. lapkričio 26 – 27 d.

 • Brian O‘Connor, grupės vadovas, buvęs Trelee Technologijos Instituto verslo ir socialinių studijų mokyklos vadovas, Airija;
 • Richard Anthony Platt, grupės sekretorius, Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros direktoriaus pavaduotojas, Jungtinė Karalystė;
 • Dr. Irene Muller, Tarptautinio bendradarbiavimo ir mobilumo centro vadovė, Austrijos taikomųjų universitetų tarybos narė, Austrija;
 • Tomas Bagdanskis, advokatų profesinės bendrijos „Bagdanskis iLAW“ advokatas, Lietuva;
 • Simonas Valionis, Vilniaus verslo kolegijos II kurso studentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Kolpingo kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. liepos 30 d. sprendimą Kolpingo kolegijos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Kolpingo kolegijos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. SV6-22 Kolpingo kolegija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Atestacijos procesas;
 • Vertybių integravimas į ugdymo procesą;
 • Nišinių programų, kaip Ekoturizmas ir Vaiko gerovė ir socialinė apsauga, rengimas;
 • Mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų įvairovė, ypač kompetencijų ugdymo ir pripažinimo srityje;
 • Glaudūs ir ilgalaikiai santykiai su socialiniais partneriais, įskaitant jų dalyvavimą vertinimo procese ir stiprus dėmesys projektiniam darbui dirbant kartu su socialiniais partneriais;
 • Mokymosi procesas ir aplinka, įskaitant socialinio bendravimo galimybes, kurias suteikia Studentų centras;
 • Iniciatyva rengiant ir remiant į studentus orientuotas tarptautines konferencijas mokslo taikomosios veiklos temomis;
 • Teisės klinikos įsteigimas kaip darbo su socialiniais partneriais bendruomenės labui pavyzdys.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Atlikti išsamią rinkos poreikių analizę ir išsiaiškinti savo galimybes tuos poreikius patenkinti;
 • Remiantis atlikta analize suformuoti strateginį požiūrį, kuris apibrėžtų nišą aukštojo mokslo rinkoje;
 • Atsiradus galimybėms vykdyti nedidelį programų, aktualių tai nišai, skaičių;
 • Išvystyti ir pabrėžti tarptautiškumą kaip bendros strategijos aspektą;
 • Suintensyvinti ryšius su kitomis institucijomis, ypač su kitose šalyse esančiomis Kolpingo institucijomis, ir sukurti tarptautinį akademinį tinklą;
 • Suburti valdymo grupę, kurią sudarytų direktorius, vienas ar du akademinio personalo nariai, kuriems būtų patikėta bendra atsakomybė už akademinius klausimus, ir personalas, atsakingas už finansinių išteklių, žmogiškųjų išteklių valdymą ir apgyvendinimą;
 • Imtis veiksmų kokybės užtikrinimo ir gerinimo kultūrai skleisti visoje įstaigoje;
 • Reguliariai rinkti palyginamąją statistiką apie modulių vertinimo rezultatus;
 • Aiškiau apibrėžti kokybės gerinimo procesus kuriant studijų programas ir vykdant programų stebėseną;
 • Toliau vystyti reguliarią personalo pedagoginių įgūdžių ugdymo programą, didinti personalo motyvaciją ir gebėjimus vykdyti mokslo taikomąją veiklą, imtis kalbinių ir administracinių įgūdžių ugdymo;
 • Rimtai pagalvoti apie realistiškų išankstinių prognozių rengimą ir visapusiško veiklos plano įgyvendinimą siekiant sukurti palankias finansines sąlygas ilgalaikiam tvarumui.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Suformuoti sisteminį požiūrį į mokymosi visą gyvenimą plėtrą atsižvelgiant į regiono, šalies ir tarptautines tendencijas bei šios srities paklausą;
 • Aktyviai ir sistemingai siekti įtraukti išorės partnerius į studijų programų kūrimą;
 • Aiškiai apibrėžti studijų rezultatus atsižvelgiant į aiškiai nustatytą Kolegijos studijų programų nišą Lietuvos ir tarptautinėje švietimo ir darbo rinkose;
 • Aktyviai skatinti absolventų grįžtamąjį ryšį siekiant palengvinti studijų tobulinimą;
 • Sukurti oficialų alumnų tinklą siekiant palengvinti intensyvesnį Kolegijos ir jos absolventų bendradarbiavimą;
 • Tęsti veiklą su tarptautiniais partneriais ir rengti jungtines programas ir projektus;
 • Peržiūrėti vykdomas studijų programas ir patvirtinti modulius, kuriuos būtų galima studijuoti tarptautinėse institucijose ir pripažinti kaip prisidedančius prie bendro šių programų įvertinimo;
 • Imtis tinkamų priemonių pagerinti tarptautinį dėstytojų mobilumą ir pagerinti akademinio personalo užsienio kalbos žinias;
 • Padidinti atvykstančių studentų mobilumą kai kuriuos modulius dėstant anglų kalba;
 • Skatinti didesnį studentų dalyvavimą Erasmus mainų programose;
 • Tinklalapyje dar daugiau informacijos pateikti anglų kalba;
 • Pasinaudoti turimomis rusų kalbos ir kultūros žiniomis ir apsvarstyti galimybę vykdyti programas ir rengti projektus Rytų Europos rusiškai kalbančiose šalyse.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Individualių mokslo projektų vykdymą koordinuoti su bendra mokslo taikomosios veiklos strategija, susieta su Kolegijos strateginiais tikslais ir Kolegijos akademinio personalo specializacija.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Bendravimą tarp Kolegijos ir socialinių partnerių vykdyti ir valdyti sistemingiau, o socialinių partnerių indėlį analizuoti ir sisteminti siekiant palengvinti naujų bendradarbiavimo projektų rengimą;
 • Toliau didinti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais mastą užmezgant ryšius su atitinkamomis verslo asociacijomis;
 • Glaudžiau susieti baigiamųjų darbų temas su studijų programomis ir personalo specializacijomis siekiant optimizuoti darbo vadovo veiklos aktualumą ir kokybę.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal