Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Vilniaus kunigų seminarija įkurta 1582 m., praėjus 3 metams nuo Vilniaus universiteto įkūrimo. Seminarija – antra pagal senumą aukštoji mokykla Lietuvoje. Vadovauti seminarijai buvo patikėta jėzuitams. 1774 m. seminarija gavo naujas patalpas jėzuitų naujokyne, Šv. Ignoto gatvėje. 1797 m. sutvarkius Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčią ir senosios regulos karmelitų vienuolyną, buvo perkelta į šias patalpas. Čia seminarija veikė iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje įsigalėjus sovietų valdžiai, seminarija buvo uždaryta. Atkurta 1993 m., 1998 m. jai suteiktas Šv. Juozapo vardas. 

Šiuo metu seminarija vykdo vieną religijos mokslų studijų programą, kurioje studijuoja 31 studentas. Seminarijoje dirba 17 dėstytojų ir dėstytojo pareigas atliekančių darbuotojų. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupę, kurią formavo Šventojo Sosto Bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra, sudarė 4 asmenys. Ekspertų grupė dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2015 m. sausio 20 d.

 • Prof. Lubomor Žak (grupės vadovas), fakulteto narys Luteran universitete (Italija);
 • Doc. dr. Artūras Grickevičius, Lietuvos edukologijos universiteto Katalikų istorijos dėstytojas (Lietuva);
 • Doc. dr. Benas Ulevičius, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas (Lietuva);
 • Dalia Stražinskaitė (studentų atstovė), Katalikų tikybos katedros Lietuvos edukologijos universitete doktorantė (Lietuva).

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Atsižvelgiant į Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317, 91 punktą, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos išorinį vertinimą atliko Šventojo Sosto Bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO). Vertinimas atliktas pagal AVEPRO nustatytus kriterijus.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos veikla įvertinta teigiamai.

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. SV6-16 Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Moderni ir efektyvi struktūra;
 • Nuostabi biblioteka;
 • Aukštus akademinius standartus atitinkantis personalas;
 • Seminarijos prisijungimas prie Laterano fakulteto, užtikrinantis ne tik Seminarijos veiklų kokybę, bet ir susiejantis ją su daugiau kaip 40 seminarijų, institutų ir fakultetų visame pasaulyje.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Sudaryti planą, kuris skleistų darbo kultūrą, besiremiančią aktyviu dalyvavimu, dalinimusi ir dialogu ir padedančią išvengti "monologinio" valdymo stiliaus;
 • Atkreipti dėmesį į studentų skaičiaus mažėjimą ir išlaikyti esamą mokymo ir mokymosi kokybę;
 • Rasti palankesnį ciklinių studijų organizavimo būdą dėstytojams ir studentams.

AVEPRO pateiktas vertinimo išvadas anglų kalba galite rasti čia.

Atgal