Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Šv. Ignaco Lojolos kolegija yra nevalstybinė katalikiška aukštoji mokykla, pradėjusi veikti 2010 m. Kaune. 

Šiuo metu Kolegija vykdo 7 profesinio bakalauro laipsnį suteikiančias studijų programas, kuriose studijuoja 328 studentai ir dėsto 44 dėstytojai.  

Kolegijos misija – vykdyti mokslo ir verslo idėjas integruojančias studijas vadovaujantis Šv. Ignaco ugdymo paradigma. 

Kolegijos vizija – aukštą reputaciją turinti inovatyvi kolegija. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2016 m. rugsėjo 27–29 dienomis:

 • Prof. Robert William Munn (vertinimo vadovas), Mančesterio universiteto profesorius emeritas, Jungtinės Karalystės kokybės užtikrinimo agentūros (QAA) ekspertas (Jungtinė Karalystė); 
 • Ewa Kolanowska (ekspertų grupės sekretorė), nepriklausoma aukštojo mokslo konsultantė nuo 2004 m. (Lenkija);
 • Lars Lynge Nielsen, buvęs Lilebaelt universitetinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto vadovas, Lilebaelt universitetinės kolegijos Tarptautinių ryšių vadovas (Danija);
 • Lex Stomp, Vindeshaimo taikomųjų mokslų universiteto Vidurinio lavinimo pedagogų rengimo katedros ir Profesinio mokymo pedagogų rengimo katedros vedėjas (Nyderlandai);
 • Jonas Bartlingas, Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros departamento Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus patarėjas (Lietuva);
 • Kornelija Bukantaitė, asociacijos „Lietuvos studentų sąjunga“ biuro administratorė (Lietuva).

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Pirmasis Šv. Ignaco Lojolos kolegijos institucinis veiklos vertinimas vyko 2013 m. Aukštosios mokyklos veikla įvertinta neigiamai dėl MOSTA realiųjų išteklių atitikties minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (MOSTA sprendimas) bei strateginio valdymo vertinimo srities neigiamų įvertinimų (vertinimo išvados). 

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2016 m. birželio 1 d. priėmė teigiamą sprendimą pie Šv. Ignaco Lojolos kolegijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (MOSTA sprendimas).

2016 m. pakartotinio Šv. Ignaco Lojolos kolegijos vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Šv. Ignaco Lojolos kolegijos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados). 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. SV6-1 Šv. Ignaco Lojolos kolegija akredituota 6 metams

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

          Strateginis valdymas

 • visų socialinių dalininkų grupių įtraukimą į savo veiklą kviečiant prisidėti juos prie pastangų pagreitinti strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir įgyvendinimo stebėseną, kaip būdą padidinti institucijos strateginio planavimo pajėgumus, sustiprinti jos kolektyvinį valdymą ir, bendresne prasme, skatinti bendruomeniškumo jausmą, kolektyvinę atsakomybę ir bendruomeniškumo dvasią atsižvelgiant į kolegijos bendruosius tikslus (29 punktas);
 • strateginio planavimo ir stebėsenos grupių paskyrimą, kaip žingsnį link strateginio tikslo užtikrinimo neinstituciniu lygiu (29 punktas);
 • Kokybės laboratorijos ir Kokybės instruktoriaus pareigybės, kaip mechanizmų, skirtų įtraukti visus kolegijos bendruomenės narius į abipusiai pagarbią diskusiją dėl kokybės klausimų ir jų sprendimo, ir puoselėti kokybės kultūrą, įsteigimą (44 punktas);
 • visų socialinių dalininkų įtraukimą į kolegijos valdymą laikantis įtraukties ir kolegialumo principų ir tvirto socialinių partnerių, kaip išorės elemento, dalyvavimo instituciniu ir katedrų / programų lygiu, užtikrinimą (52 punktas);
 • žmogiškųjų išteklių valdymo iškėlimą į savo darbotvarkės pradžią ir finansavimo, skirto paspartinti susijusių strateginių tikslų įgyvendinimą, užtikrinimą; (60 punktas);
 • veiksmingą svarbių pakeitimų, kurie buvo per trumpą laiką padaryti daugelyje svarbiausių sričių, valdymą (65 punktas);
 • nuolatines pastangas modernizuoti priemones nepaisant riboto finansavimo (71 punktas);​

  Studijos ir mokymasis visą gyvenimą​
   
 • nuoseklų į studentus orientuoto požiūrio siekimą ir jo įtvirtinimo kolegijos studijų programose užtikrinimą (80 punktas);
 • studijų programų portfelio padidinimą per trumpą laiką ir kūrimą tokių programų, kurios pritraukia vis daugiau studentų ir atitinka ir nacionalinės plėtros prioritetus, ir darbo rinkos poreikius (86 punktas);​

  Poveikis regiono ir visos šalies raidai
   
 • aiškios partnerystės sutarčių sudarymo ir persvarstymo strategijos taikymą ir tvirto partnerių, plačiai dalyvaujančių kolegijos veikloje, tinklo sukūrimą (136 punktas);
 • etoso, skatinančio natūralų įsipareigojimą ir dalyvavimą visos bendruomenės savanoriškoje veikloje, sukūrimą (144 punktas).

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

          Strateginis valdymas

 • pataisyti savo strateginio planavimo dokumentus juose aiškiai nurodant, kaip numatomi strateginio veiklos plano (įgyvendinimo) rezultatai padės įgyvendinti visus kolegijos misijos aspektus ir jos pasirinktus veiklos rodiklius (24 punktas);
 • persvarstyti savo strateginio planavimo dokumentus, atskirą 2016 m. veiksmų planą ir 2016 m. kokybės politiką (ir tolesnių metų tokius planus) aiškiai susiejant su strateginiu veiklos planu pernelyg jų nedubliuojant (38 punktas);
 • apsvarstyti, koks turėtų būti kolegijos pavadinimas anglų ir kitomis kalbomis nevartojant žodžio „universitetas“ arba jo atitikmens (50 punktas);
 • apsvarstyti, ar ISO sertifikavimas pakankamai padidina jos kokybę ir pagerina aplinkos valdymą, kad pasiteisintų pastangos, kurių reikia šiam sertifikavimui palaikyti (55 punktas);​Studijos ir mokymasis visą gyvenimą
 • ištirti potencialą didinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, ypač organizuoti atskirus nuolatinio mokymo ir (arba) perkvalifikavimo kursus specialistams, dirbantiems sektoriuose, į kuriuos orientuojami unikaliųjų kolegijos studijų programų absolventai (91 punktas);
 • užtikrinti, kad judumo ir kita pagal programą Erasmus + vykdoma veikla būtų aiškiai siekiama visų Erasmus aukštojo mokslo chartijoje nurodytų tikslų ir parengti išsamesnius planus, kaip tuos tikslus pasiekti ir stebėti jų įgyvendinimo pažangą (111 punktas);​

  Mokslo ir (arba) meno veikla
   
 • sukurti laikiną darbinį taikomųjų mokslinių tyrimų apibrėžimą, kuris padėtų jai aiškiai atskirti taikomuosius mokslinius tyrimus nuo mokslinių tyrimų ir taikomuosius mokslinius tyrimus nuo kitos veiklos; pakankamai sunku suderinti pačios kolegijos ir jos išorės socialinių dalininkų vystymosi poreikius; ir tai pasidalina visa kolegijos bendruomenė. Ekspertų grupė pataria, kad tai darydama Kolegija atkreiptų dėmesį į apibrėžimus, priimtus Vakarų Europos šalyse, kurios jau vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus (113 punktas);​

  Poveikis regiono ir visos šalies raidai
   
 • įtvirtinti absolventų ir socialinių partnerių grįžtamojo ryšio apie tęstinį mokymą ir (arba) perkvalifikavimo kursus, kuriuos ji gali jiems pasiūlyti atsižvelgdama į jų poreikius, teikimo mechanizmą (susijusios informacijos apie mokymąsi visą gyvenimą ir (arba) tęstinį mokymąsi ieškokite skyriuje Studijos ir mokymasis visą gyvenimą) (139 punktas).

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal