Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Vilniaus verslo kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Vilniaus verslo kolegija (VVK) pradėjo veiklą 1989 m., kaip viena pirmųjų nevalstybinių aukštųjų mokyklų Lietuvoje. 

Šiuo metu VVK vykdo 11 studijų programų, kuriose studijuoja 572 studentai ir dėsto 62 dėstytojai. 

VVK vizija – atvira, novatoriška ir konkurencinga, darnos principus ir vertybes puoselėjanti, tarptautinį pripažinimą turinti aukštoji mokykla. 

VVK misija – atverti kiekvienam studijuojančiam profesinio augimo ir asmeninio tobulėjimo galimybes, lanksčiai derinant kokybiškas, verslo poreikius atitinkančias studijas ir inovatyvius studijų metodus bei skleidžiant darnaus vystymosi ir mokymosi visą gyvenimą idėjas. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. gegužės 6 – 8 d.:

 • Prof. dr. Johann Schneider, grupės vadovas, aukštojo mokslo politikos ekspertas ir konsultantas, Vokietija;
 • Trevor Frank Clark, grupės sekretorius, Kreditų ir kvalifikacijų sandaros Velse vadovas, Jungtinė Karalystė;
 • Dr. Lukas  Andreas Scherer,  FHS St. Galeno taikomųjų mokslų universiteto Kokybės vadybos ir verslo vykdantysis direktorius, FHS St.Galeno taikomųjų mokslų universiteto  direktorius, Šveicarija;
 • Dr. Zoltan Sipos, Karaliaus Sigizmundo kolegijos Ekonomikos ir vadybos mokslų instituto vadovas, Vengrija;
 • Benas Adomavičius, UAB „Creditinfo Lietuva“ valdybos narys, UAB „ETK Grupė“ asocijuotas konsultantas, Lietuva;
 • Eglė Seiliūtė, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos studentė, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Vilniaus verslo kolegijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Vilniaus verslo kolegijos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Vilniaus verslo kolegijos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. SV6-54 Vilniaus verslo kolegija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Kolegija yra maža, uždara ir draugiška institucija.
 • Studentų grupės nedidelės, todėl kiekvienam asmeniui suteikiama puiki pagalba, kurią vertina ir studentai, ir absolventai.
 • Kolegija yra labai lanksti ir pažangi, ir vadovybė (klausimams spręsti) dažnai pasirenka trumpiausią kelią ir neformalų būdą.
 • Kolektyvo nariai gerai pažįsta vieni kitus, ryšiai su užsienio partneriais tvarkomi lengvai, nėra biurokratinių suvaržymų.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Kolegija, siekdama sukurti darnią sistemą su į ją integruotais Europos standartais ir gairėmis, remdamasi savo dabartinėmis sistemomis, turėtų iš naujo apibrėžti kokybės užtikrinimo sistemą;
 • patobulinti Strateginį veiklos planą ir įtraukti į jį švietimo paslaugų rinkos analizę bei akcentuoti pagrindinius veiklos rodiklius;
 • parengti nuoseklią rinkodaros strategiją, apimančią augimo ir verslo plėtros galimybes, kurios aiškiai atspindėtų jos unikalią padėtį rinkodaros plane;
 • Kolegija, siekdama padidinti studentų skaičių ir poveikį rinkai bei siekdama užtikrinti galimybę dalytis turima infrastruktūra ir paslaugomis, turėtų apibrėžti bendradarbiavimo su vietos, regiono ir kitais partneriais strategiją.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • parengti daugiau naujų ir įvairesnių neformalaus tęstinio mokymosi programų;
 • parengti daugiau naujų neformaliojo švietimo edukacinių programų, pagrįstų nauja filosofija ir Kolegijos nišinės rinkodaros strategija;
 • skatinti Vyriausybę atsižvelgti į penktojo lygio studijų plėtojimo svarbą;
 • taikyti sistemingesnį požiūrį į rinkos tyrimus ir verslo plėtros galimybes;
 • plėtoti bendradarbiavimą su kitomis aukštosiomis mokyklomis, kad galėtų suteikti dvigubą diplomą ir jungtinį kvalifikacinį laipsnį;
 • Kolegija palaiko naudingus neformalius ryšius su buvusiais studentais ir turėtų jais remtis, siekdama įtraukti juos į Alumnų asociacijos veiklą ir taip ją palaikyti.

Mokslo ir (arba) meno veikla

 • santykius su socialiniais partneriais ir absolventais Kolegija turėtų panaudoti mokslo taikomajai veiklai, orientuotai į regiono ir verslo subjektų poreikius, plėtoti;
 • aktyviau reklamuoti taikomuosius mokslinius tyrimus, organizuodama seminarus ir konferencijas, orientuotas į informacijos perdavimą, arba sukurti centralizuotą tarnybą, atsakingą už informacijos perdavimą;
 • skatinti studentus labiau domėtis moksliniais tyrimais.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • ištirti, kaip ne visu etatu dirbantys dėstytojai galėtų prisidėti prie strateginių sąjungų su universitetais partneriais kūrimo, siekiant studentų perėjimo iš vieno lygio į kitą, meistriškumo ugdymo programų teikimo absolventams ir kitos bendros veiklos, kuri užtikrintų regionui didesnes mokymosi galimybes;
 • apsvarstyti Patariamosios tarybos, kurios funkcija būtų padėti Kolegijai tobulinti programą skubiai reaguojant į rinkos pokyčius ir regiono poreikius, steigimo klausimą;
 • kiek įmanoma labiau pasinaudoti akivaizdžiu buvusių studentų geranoriškumu ir skubos tvarka įkurti aktyviai veikiančią alumnų asociaciją, siekiant užtikrinti abipusę naudą ir poveikį socialinei aplinkai.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal