Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Šiaulių universitetas

Informacija atnaujinta 2015 m. Sausis 16 d.

Apie mokymo įstaigą

Šiaulių universitetas įsteigtas 1948 m. kaip  Šiaulių mokytojų institutas. 1997 m. Šiaulių universitetas įsteigtas, sujungus Šiaulių pedagoginį institutą ir Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakultetą.

ŠU misija – mokslo ir studijų veikla skatinti visuomenės kultūros, socialinę ir ekonominę pažangą; kompetentingų ir visapusiškai išsilavinusių specialistų, gebančių konkuruoti darbo ir mokslo rinkoje, rengimas, pažangios, pilietinės ir konkurencingos bendruomenės, gebančios integruotis į regiono, Lietuvos, Europos ir pasaulio rinką rengimas.

ŠU vizija – ŠU yra tinklinis Europos Sąjungos universitetas, tenkinantis besimokančios visuomenės poreikius, vykdantis visų trijų pakopų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu akredituotas studijų programas, atitinkantis aukščiausius mokslinius standartus ir aprūpintas šiuolaikinėmis eksperimentinės plėtros technologijomis.

2017 metų duomenimis, ŠU vykdo per 70 studijų programų, turi 14382 studentus ir 311 mokslo darbuotojus. Organizacinę ŠU struktūrą sudaro 8 fakultetai, 11 mokslo centrų ir 2 institutai.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2016 m. kovo 22-24 d.

 • Prof. Andreas Knorr (grupės vadovas), Profesorius, Vokiečių Viešojo administravimo mokslų universitetas Speyer (Vokietija);
 • Dr. Helene Kamensky (vertinimo sekretorė), Aukštojo mokslo konsultantė (Austrija);
 • Tiuu Paas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorė, Tartu universitetas (Estija);
 • Kari Jouko Raiha, Tampere universiteto profesorius (Suomija);
 • Stasys Švagždys, UAB „Sumanūs sprendimai“ direktorius (Lietuva);
 • Meda Andrijauskienė, Kauno technologijos universiteto ekonomikos studijų krypties doktorantūros studentė (Lietuva).

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Pirmasis Šiaulų universiteto institucinis veiklos vertinimas vyko 2012 m. Aukštosios mokyklos veikla įvertinta neigiamai dėl MOSTA realiųjų išteklių atitikties minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (vertinimo isvados) bei strateginio valdymo vertinimo srities neigiamų įvertinimų (vertinimo išvados). 

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2015 m. liepos 22 d. priėmė sprendimą apie Šiaulių universiteto realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (MOSTA sprendimas).

2016 m. pakartotinio Šiaulių universiteto vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Šiaulių universiteto veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2016 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. SV6-24 Šiaulių universitetas akredituotas 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Ekspertai gerai vertina universitetą už šiuos dalykus:

 • dalykišką savianalizės suvestinę;
 • esminius patobulinimus strateginio valdymo ir vidinio kokybės užtikrinimo srityse;
 • SSGG analizės patobulinimą ir naudojimą;
 • lankstų požiūrį į skirtingų studentų poreikių tenkinimą;
 • plačias galimybes mokytis visą gyvenimą;
 • tinkamą mokslinių tyrimų veiklos suderinimą su universiteto misija ir plėtros tikslais;
 • gerai organizuotą informacijos judėjimą tarp socialinių dalininkų grupių;
 • įsitraukimą į regiono reikalus.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Reikėtų reguliariai stebėti ir vertinti strateginio plano įgyvendinimą laikantis tvirto (kalendorinio) plano, kuriame aiškiai nurodyti orientyrai.
 • Turėtų būti nuolat tikrinama, ar pagrindiniai veiklos rodikliai ir įgyvendinimo rodikliai atitinka paskirtį. Ši rekomendacija tinka ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemai. Tuo tikslu vadovybė, vidaus ir išorės socialiniai dalininkai ir nepriklausomi ekspertai galėtų atlikti išsamų tarpinį vertinimą. Jį atliekant reikėtų pasistengti nustatyti perteklinius rodiklius ir tas strateginio valdymo sritis, kurioms rodikliai dar nenustatyti. Tai galėtų būti papildomi universiteto poveikio regionui matavimai, pagrįsti pasitvirtinusia poveikio regiono ekonomikai analizės metodika (kuri apima tiesioginį, netiesioginį, sužadintą ir paskatintą universiteto poveikį regionui).
 • Norint sumažinti administravimo naštą ir su stebėjimo bei pranešimo sistemos įgyvendinimu susijusių operacijų išlaidas, reikėtų optimaliai sumažinti pranešimo apie įgyvendinimo rodiklius intervalus. Gali prireikti kelių pranešimo teikimo ciklų, kad būtų galima nustatyti tinkamą konkrečios grupės įgyvendinimo rodiklių intervalą, bet dėstytojai ir darbuotojai turėtų būti patenkinti, jei sumažėtų jiems tenkanti administracinė našta. Pavyzdys galėtų būti su mokslinių tyrimų rezultatais susiję įgyvendinimo rodikliai, nes dažnai praeina nemažai laiko nuo rankraščių užbaigimo iki jų paskelbimo, o pranešti apie tyrimų rezultatus kartą per metus, atrodo, pakanka. Apskritai kalbant, vadovybė turėtų apsvarstyti, ar nereikėtų pereiti prie metinių rodiklių arba trejų metų slankiųjų vidurkių, kai tai atitinka pranešimo ir stebėsenos tikslus.
 • Universitetas turėtų palaikyti pastovų, o ilgainiui didinti naujų studentų skaičių – tai strateginiame plane numatytas prioritetas. Kitas svarbus tikslas – priimti gerus studentus. Tačiau svarbiau palaikyti pastovų priimamų studentų skaičių nei kelti minimalius priėmimo balus. Paradoksalu, kad vietos studentų nubyrėjimo lygis yra mažesnis už visų universiteto vykdomų studijų programų studentų nubyrėjimo vidurkį. Taigi galima daryti prielaidą, kad studijas baigiančių studentų skaičius yra priimtinas, nors šiame universitete taikomas studentų priėmimo balas iš esmės yra žemesnis už šalies vidurkį. Papildomų kursų, susijusių su pagrindinėmis akademinėmis disciplinomis, pasiūlymas vietiniams studentams galėtų būti naudingas tuo, kad padėtų užpildyti studentų spragas ir geriau parengtų juos mokymuisi – taip būtų išvengta mokymosi nesėkmių ar didelio studentų nubyrėjimo.
 • Kurdamas studijų programų turinį universitetas turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su socialiniais partneriais. Taip pat labai svarbu išlaikyti mokymo, kurį universitetas teikia savo absolventams, mokslinį lygį. Universitetui neabejotinai naudinga palaikyti glaudžius ryšius su visuomene, pvz., kviestis atvykstančius dėstytojus arba kartu su įmonėmis ir savivaldybėmis nustatyti studijų temas ir mokslinių tyrimų sritis. Tačiau jeigu socialiniams arba verslo partneriams bus palikta mokyti pernelyg didelė kiekvieno studijų modulio dalis, gali būti iškreiptas studijų turinys ir nukentės studentų akademinės kvalifikacijos.
 • ŠU turėtų remtis savo stiprybėmis, kad sukurtų tvarios plėtros galimybes. Universitetui patartina įgyvendinti 2012 m. vertinimą atlikusios ekspertų grupės pateiktus pasiūlymus ir apsvarstyti mokslo ir technologijų parko kūrimo kartu su socialiniais partneriais klausimą. Be to, universitetas, atsižvelgdamas į konkrečius ŠU dėstytojų edukacinius gebėjimus, turėtų įkurti kompetencijų centrą, sistemingai įtraukti doktorantūros studentus į bendrus mokslinių tyrimų projektus ir didinti doktorantūros studijų tarptautiškumą.
 • ŠU turėtų imtis tinkamų priemonių doktorantūros studijų tarptautiškumui didinti. Patartina įtraukti į universitetų konsorciumus tarptautinius partnerius, kviestis tarptautinius konsultantus, siūlyti studijų dalykus, kuriuos dėstytų kvalifikuoti užsienio dėstytojai, rengti jungtinio ir dvigubo laipsnio studijų programas bendradarbiaudamas su tarptautiniais universitetais partneriais.
 • ŠU turėtų ir toliau didinti mokslinių tyrimų specializacijos poveikį, daugiausia dėmesio skirdamas taikomųjų mokslinių tyrimų kokybei, ir skatinti mokslinių tyrimų rezultatų skelbimą tarptautiniu mastu.
 • ŠU turėtų formuoti sistemiškesnį požiūrį į mokslo veiklos planavimą ir vykdymą, įtraukdamas socialinius partnerius ir nepriklausomus šio proceso vertintojus.
 • Nepaisant to, kad universitetas daro didelį poveikį regionui įvairiose srityse, trūksta pažangos masto ir poveikio veiksmingumo vertinimo patirties. Grupė rekomenduoja universitetui toliau tobulinti sistemą, kuri padėtų stebėti veiksmus ir įamžinti pasiektus rezultatus.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą, sudarytą po 2013 m. vykusio vertinimo, galima rasti čia.

2013 m. vykusio vertinimo išvadas galima rasti čia.

Atgal