Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Privati Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM) įkurta 1998 m. D. Daugvilienės verslo kolegijos pavadinimu. 2001 m. kolegijos pavadinimas buvo pakeistas į Vilniaus verslo ir teisės kolegiją, o 2009 m. ji perregistruota dabartiniu pavadinimu kaip juridinis asmuo. 

Šiuo metu kolegija vykdo 8 studijų programas, kuriose studijuoja 722 studentai. Akademinį personalą sudaro 63 dėstytojai. 

TTVAM vizija – kūrybiškai mąstanti tarptautinė organizacija naujam laikmečiui. Mokymosi strateginė kryptis – puoselėti studentų pasiekimus užtikrinant aukštą mokymo ir mokymosi kokybę, skaidrią ir bendruomenišką aplinką. 

TTVAM misija – kurti profesionalą pažangiai visuomenei.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2012 m. spalio 23 - 25 d.

 • Brian O‘Connor, grupės vadovas, aukštojo mokslo ekspertas, buvęs Tralee technologijų instituto Verslo ir socialinių studijų mokyklos vadovas, Airija;
 • David Ferens Batty, grupės sekretorius, Kokybės užtikrinimo agentūros Jungtinėje karalystėje ekspertas, buvęs Exeter universiteto akademinis sekretorius, Jungtinė Karalystė;
 • Prof. dr. Krista Tuulik, Estijos verslininkystės kolegijos rektorė, Estija;
 • Dr. Ivo Matser, TSM Verslo mokyklos vadovas, Nyderlandai;
 • Benas Adomavičius, UAB „EKT grupė“ asocijuotas konsultantas, UAB „Creditinfo Lietuva“ valdybos narys, Lietuva;
 • Simonas Valionis, studentas, Vilniaus verslo kolegijos studentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

TTVAM veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2012 m. birželio 22 d. priėmė sprendimą Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą TTVAM veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. SV6-7 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla akredituota 6 metams

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. SV6-3 akreditavimo terminas pratęstas

 

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Strateginis valdymas

 • Naujasis strateginis planas dinamiškas ir atitinka paskirtį, atspindi tvirą  mokyklos valdymo struktūrą. Mokyklos veikla atliepia kintančią aukštojo mokslo aplinką.
 • Mokyklos siekis kokybiškai vykdyti veiklą ryškus, įgyvendinant šį tikslą įsijungia visi mokyklos nariai.
 • Mokyklos valdyme dalyvauja ir studentai, todėl vadovybė yra informuota apie jos personalo darbo kokybę ir studentams iškylančias problemas, į kurias mokykla reaguoja.
 • Darbuotojai suvokia kasmetinio vertinimo sistemą, žino savo darbo tikslus.
 • Dėstytojai turi įvairių galimybių tobulintis.

 Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Mokyklos studijų programos reikiamai parengia studentus darbui, jie įgyja pakankamai įgūdžių.
 • Programų rengimas ir turinys pritaikyti prie darbdavių poreikių.
 • TTVAM yra sudariusi sutartis dėl mokymo su įvairiomis regioninėmis ir nacionalinėmis organizacijomis.
 • Studentų mobilumas (tiek atvykstančių, tiek išvykstančių) didėja.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Mokykla labai aktyviai plėtoja taikomuosius tyrimus, tikėdamasi viso akademinio personalo dalyvavimo. Tai yra itinn svarbi veikla, kuri padeda palaikyti stiprius mokyklos ryšius su socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotosiomis organizacijomis.
 • Taikomieji tyrimai prisideda prie darbuotojų karjeros plėtojimo ir praturtina studijų programas.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Poveikis regionui yra TTVAM stiprybė, o poveikis visai šaliai didėja.
 • Mokyklos išorės kontaktai yra turtingas patirties ir žinių šaltinis studentams.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Būtina nustatyti pagrindinių mokyklos veiklos rodiklių prioritetus. Mokykla turi ne tik identifikuoti veiklos rodiklius, bet ir nustatyti jų prioritetus, kad tinkamai ir laiku būtų įgyvendinti strateginiai tikslai.
 • Įgyvendindama strateginį planą TTVAM turėtų  aiškiau apibrėžti tarptautiškumo sąvoką. Greta platesnės internacionalizacijos strategijos numatymo turėtų būti identifikuota, kuriose tarptautinės bendruomenės dalyse mokykla norėtų dalyvauti, kad būtų išvengta nekonstruktyvaus išteklių naudojimo ir galbūt švaistymo.
 • Sistemingas lyginimas su kitomis aukštojo mokslo įstaigomis padėtų mokyklai geriau suprasti savo padėtį konkurentų atžvilgiu ir susijusius rizikos veiksnius.
 • Rizikos valdymą rekomenduojama tobulinti sudarant rizikos veiksnių sąrašą, į įskaitant vidaus veiksnius, galimą per didelį procesų (mokykla taiko ISO ir EFQM kokybės vadlymo modelius) skaičų ir sudėtingumą.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Plėtojant mokymąsi internetu, rekomenduojama numatyti dėstytojų ir studentų  tiesioginio ryšio nustatytu  laiku galimybę.
 • Rekomenduojama teikti išsamesnę informaciją apie studijų programas atvykstantiems užsienio studentams užsienio (anglų) kalba.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Mokykla turėtų konkrečiau apibrėžti mokslinių tyrimų strategiją bei ją viešinti.
 • Mokyklos leidžiamų mokslinių žurnalų reputacija ir poveikis turėtų būti stebimi ir vertinami.
 • Sistemingesnis palyginimas su konkurentais (žr. III skyrių).

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • TTVAM turėtų įvertinti turimus išorės partnerius Lietuvoje ir užsienyje ir sistemingai juos peržiūrėti atsižvelgdami į savo misiją .
 • Reguliaraus lyginimo su konkurentais stoka susilpnina mokyklos tikslą išlaikyti ir sustiprinti savo poziciją potencialių studentų, darbdavių bei partnerių – viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų atžvilgiu.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal