Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Žemaitijos kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Žemaitijos kolegija – valstybinė aukštoji mokykla, įsteigta 2002 m. reorganizavus Rietavo žemės ūkio mokyklą. Nuo 2003 m. kolegijoje veikė trys fakultetai – Rietave, Telšiuose, Mažeikiuose, vykdytos pirmos pakopos studijų programos, taip pat organizuoti trumpalaikiai suaugusiųjų mokymo kursai bei specialūs tam tikroms įmonėms skirti kursai. 

Dėl neigiamo išorinio ekspertinio vertinimo, Žemaitijos kolegijoje priėmimas į studijų programas nuo 2016 m. nėra vykdomas ir kolegija nebevykdo studijų bei su studijomis susijusios veiklos. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2015 m. spalio 27-29 d.:

 • Prof. Bob Munn (vertinimo vadovas), Mančesterio universiteto (University of Manchester) profesorius emeritas, Jungtinės Karalystės kokybės užtikrinimo agentūros (QAA) ekspertas (Jungtinė Karalystė); 
 • Dr. Gillian Mary King (ekspertų grupės sekretorė), buvusi Jungtinės Karalystės Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros (QAA) direktoriaus pavaduotoja (Jungtinė Karalystė);
 • Dr. Fredy Sidler, Šveicarijos kokybės užtikrinimo agentūros (OAQ) narys, taikomųjų mokslų universitetų mokslo patariančiosios tarybos narys, buvęs Šveicarijos taikomųjų mokslų universitetų rektorių konferencijos (Rector’s conference of the Swiss UAS) prezidentas ir generalinis sekretorius (Šveicarija);
 • Jolanta Bareikienė, Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro vadovė (Lietuva);
 • Guido Wolf (darbdavių atstovas), UAB „Zabolis Partners“ direktorius, atsakingas už verslo plėtrą bei vadovaujantis nekilnojamojo turto konsultavimo paslaugų padaliniui (Lietuva);
 • Augustinas Rotomskis (studentų atstovas), 2015 m. baigęs Vilniaus universiteto Klinikinės psichologijos magistrantūros studijų programą (Lietuva).

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Pirmasis Žemaitijos kolegijos institucinis veiklos vertinimas vyko 2012 m. Tuomet ekspertai neigiamai įvertino strateginio valdymo vertinimo sritį, todėl aukštosios mokyklos veikla įvertinta neigiamai (vertinimo išvados). MOSTA sprendimas.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2015 m. birželio 12 d. priėmė sprendimą dėl Žemaitijos kolegijos realiųjų išteklių vertinimo (MOSTA sprendimas).

2015 m. vykusio pakartotinio vertinimo metu Žemaitijos kolegijos veikla įvertinta neigiamai (vertinimo sprendimas). Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Žemaitijos kolegijos veiklą įvertinti neigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. SV6-2 Žemaitijos kolegija neakredituota.

Po sprendimo neakredituoti Žemaitijos kolegijos, 2016 m. rugpjūčio 17 d. buvo įkurtas Klaipėdos valstybinė kolegijos Rietavo studijų centras, kuris perėmė dalį Žemaitijos kolegijos vykdomų studijų programų (Elektros ir automatikos inžinerija, Automobilių techninis eksploatavimas, Geodezija, Agroverslų technologijos, Buhalterinė apskaita, Verslo vadyba, Dekoratyvioji želdininkystė), o nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Telšiuose vietoje Žemaitijos kolegijos aukštojo mokslo studijas pradėjo vykdyti Šiaulių valstybinė kolegija.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Neigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Neigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Kaip gerosios patirties pavyzdį grupė giria veiksmingus Kolegijos personalo ir studentų santykius.
 • Kaip gerąją patirtį grupė palankiai vertina iniciatyvaus ir sėkmingo tarptautinio judumo galimybes darbuotojams ir studentams.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Grupė rekomenduoja Kolegijai savo misiją ir tikslus suformuluoti taip, kad jie atspindėtų Kolegijos išskirtinumą kitų kolegijų atžvilgiu ir jos strateginės veiklos kryptį.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijai pripažinti, kad ištęstinių studijų studentai sudaro didelę studentų dalį, ir užtikrinti, kad planuojant bei vertinant veiklas būtų atsižvelgta į skirtingus tiek jaunų, tiek vyresnių ištęstinių ir nuolatinių studijų studentų poreikius.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijai nedelsiant (prieš priimant naujus studentus) kritiškai įvertinti savo požiūrį į tai, kaip reikėtų spręsti problemas, susijusias su mažu stojančiųjų skaičiumi, dideliu studentų nubyrėjimu ir mažesniu nei vidutinio lygio įsidarbinamumu, kad užtikrintų dabartiniams studentams geriausias galimybes baigti studijas ir susirasti darbą.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijai užtikrinti, kad būtų parengtas vienas galutinis nuoseklus ir darnus strateginio planavimo dokumentas; tam tikslui Kolegija turėtų konsultuotis su išorės specialistais dėl to, kaip turi būti vykdoma veiksminga strateginio planavimo procedūra. Kartu turėtų būti užtikrinta, kad pažangos siekiant strateginių tikslų vertinimo rodikliai būtų tie patys, kurie įtraukti į strateginio planavimo dokumentą.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijai užtikrinti, kad būtų renkami ir analizuojami aktualūs valdymo informacijos duomenys, kad Kolegija galėtų nustatyti tinkamus strateginius rodiklius, kuriais būtų grindžiamas strateginis planavimas.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijos tarybai oficialiai susirinkti pagal poreikį, bet ne rečiau nei du kartus per metus, išsamiai protokoluoti vykstančias diskusijas, įskaitant strateginių klausimų aptarimą.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijos tarybai pasistengti aiškiai suprasti, kaip aukštojo mokslo įstaigoje turi būti užtikrinamas veiksmingas strateginis valdymas, ir aktyviai dalyvauti Kolegijos strateginio planavimo veikloje. Taryba turėtų pasitelkti išorės konsultacijas dėl gerosios aukštųjų mokyklų valdymo patirties ir pereiti prie iniciatyvios Kolegijos valdymo priežiūros užuot tiesiog tvirtinusi teikiamus pasiūlymus.
 • Grupė rekomenduoja tarybai užtikrinti, kad Kolegijos direktoriui ir kitiems aukštesnio rango vadovams būtų suteiktas tinkamas mokymas ir pagalba, kad jie galėtų vadovauti Kolegijai veiksmingai bei profesionaliai.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijai garantuoti, kad būtų veiksmingai įgyvendinamos ir nuolat stebimos kokybės užtikrinimo procedūros, kartu užtikrinant tinkamą kiekybinių duomenų valdymą.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijai įsidiegti sisteminę strateginės rizikos nustatymo ir valdymo metodiką.
 • Grupė rekomenduoja, kad Kolegija įvertintų studijų rezultatus ir užtikrintų, kad jie atitiktų Lietuvos kvalifikacijų sąrangos 6 lygį ir pirmiausia kad jiems pasiekti būtų reikalaujama bendrųjų teorinių žinių, grindžiamų vykdomų fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijai užtikrinti, kad darbuotojai turėtų reikiamas žinias ir būtų tinkamai parengti, kad atlikdami vertinimą galėtų veiksmingai atsižvelgti į studijų rezultatus.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijai susižinoti ir aiškiai suformuluoti regioninius bei nacionalinius poreikius, kad pademonstruotų, kaip Kolegija juos tenkina.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijai sukurti veiksmingas priemones, kuriomis galima būtų nustatyti Kolegijos veiklos poveikį regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis.
 • Grupė rekomenduoja Kolegijai išnaudoti savo kolektyvines žinias ir patirtį, kad prisidėtų prie tvarumo ir aplinkos apsaugos.

Bendroji grupės daroma išvada apie Kolegiją yra ta, kad jai nepavyko veiksmingai įgyvendinti ankstesnio vertinimo rekomendacijų. Visų pirma neparengtas strateginis planas, kuris padėtų jai spręsti rimtas studentų priėmimo ir išlaikymo problemas, nustatytas atliekant ankstesnį vertinimą. 2012 m. ekspertų grupė neigiamai įvertino strateginį valdymą. Kadangi Kolegija nepašalino toje srityje nustatytų trūkumų, jų dabar atsirado ir kitose veiklos srityse, pirmiausia susijusiose su dėstymu ir mokymusi, todėl būtina imtis skubių veiksmų siekiant užtikrinti Kolegijos gyvybingumą ir gerus rezultatus studentams.

Aukštosios mokyklos 2013 m. sudarytą veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

2012 m. vykusio vertinimo išvadas galima rasti čia.

ŽK_LT_2016.docx Parsisiųsk
Atgal