Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

LCC tarptautinis universitetas

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

LCC tarptautinis universitetas yra privatus, pelno nesiekiantis universitetas, kurį 1991 m. Klaipėdoje įsteigė Lietuvos, Kanados ir JAV fondai kaip krikščioniškąjį koledžą. 2000 m. jam buvo suteiktas universiteto pavadinimas ir nuo tada veikia kaip laisvųjų menų universitetas. 

LCC universitetas siūlo 6 bakalauro ir 2 magistrantūros studijų programas, kurios yra vykdomos humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. Šiuo metu universitete mokosi 572 studentai ir dėsto 64 dėstytojai. 

LCC universiteto misija – teikti krikščioniškąjį artes liberales (liberal arts) išsilavinimą, ugdantį savo tarptautinę akademinę bendruomenę būti pilietiškais visuomenės tarnautojais ir vadovais. 

LCC universiteto vizija – įtraukti studentus į mokymosi aplinką, kuri juos keistų ir ugdytų kaip naujos kartos lyderius Rytų Europoje – kritiškai mąstančias, iniciatyvias asmenybes, remiančias demokratines idėjas, plėtojančias rinkos ekonomiką bei siekiančias atkurti pilietinę visuomenę krikščioniškos pasaulėžiūros pagrindais.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje  2015 m. lapkričio 24–26 d.:

 • Prof. dr. Malcolm C. Cook (vertinimo vadovas) - Exeter universiteto profesorius emeritas, buvęs šio universiteto vicekanclerio pavaduotojas (Jungtinė Karalystė);
 • Dr. Tara Ryan (ekspertų grupės sekretorė) - Menų, dizaino ir technologijų instituto švietimo partnerysčių ir studentų paramos skyriaus vadovė (Airija);
 • Prof. dr. Zoltan Sipos - Karaliaus Sigizmundo kolegijos Ekonomikos ir vadybos mokslų instituto vadovas (Vengrija);
 • Prof. dr. Frank van der Duyn Schouten - rektorius ir profesorius Amsterdamo laisvajame universitete (Olandija);
 • Danguolė Kiznienė - Britų tarybos Partnerysčių ir projektų vadovė (Lietuva);
 • Mateusz Celmer - doktorantas Wroclavo Technologijų universitete (Lenkija).

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

2012 m. vykusio vertinimo metu LCC tarptautinio universiteto veikla įvertinta neigiamai dėl dviejų vertinimo sričių - strateginio valdymo ir mokslo ir (arba) meno veiklos neigiamo vertinimo (vertinimo išvados). MOSTA vertinimo išvados.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2015 m. birželio 15 d. priėmė sprendimą dėl LCC tarptautinio universiteto realiųjų išteklių vertinimo (MOSTA sprendimas).

2015 m. vykusio pakartotinio vertinimo metu LCC tarptautinio universiteto veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų grupės siūlymą LCC tarptautinio universiteto veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2016 kovo 22 d. įsakymu Nr. SV6-10 LCC tarptautinis universitetas akredituotas 6 metams

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Atviro, kolektyvinio ir patariamojo pobūdžio vadovavimas Universitetui.
 • Dalyvavimo vertinimuose metu demonstruojamas Universiteto atvirumas ir įsipareigojimas tobulinti veiklą.
 • Teigiamas Studentų tarybos požiūris ir dalyvavimas visuose Universiteto valdymo organuose.
 •  Naujas dėstytojų ir darbuotojų vertinimo modelis, pagal kurį nustatomi tikslai ir užtikrinamas šimtaprocentinis grįžtamasis ryšys administracijai.
 • Studijų dalykų vertinimo ir vykdomų apklausų lygis.
 • Dėstytojų ir darbuotojų įsipareigojimas institucijos misijai ir studentams ir rūpinimasis studentais.
 • Dėstytojai ir darbuotojai nuolat ir vienodai įgyvendina Universiteto viziją.
 • Institucijos steigėjų ir finansuotojų dosnumas regiono studentų ir galimų studentų atžvilgiu teikiant stipendijas, aprūpinant metodine medžiaga, teikiant dvasinę pagalbą ir kitokią paramą.
 • Sėkmingas požiūrio į artes liberales modelio taikymas aukštojo mokslo srityje ir Šiaurės Amerikos modelio išskirtinumo propagavimas.
 • Studentai atvykę iš įvairių šalių.
 • Teikiamos konsultacijos karjeros klausimais ir užtikrinamos plačios profesinės praktikos galimybės.
 • Sukurtos prodekano mokslo reikalams ir institucinių tyrimų vadovo pareigybės.
 • Dėstytojų, su kuriais ekspertų grupė buvo susitikusi, troškimas vykdyti mokslinius tyrimus.
 • Daug veiksmingų paslaugų, teikiamų regiono mokykloms, įskaitant mokytojų profesinį tobulinimą ir mokiniams bei jų mokytojams siūlomą tarpkultūrinę programą.
 • Studentams prieinamos praktikos lygis, rodantis stiprius ryšius su vietos bendruomene ir verslo organizacijomis.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

Rekomenduojama, kad LCC tarptautinis universitetas:

 • rengdamas naują strateginį planą nustatytų konkrečius matavimo standartus ir pagrindinius veiklos rodiklius, kurie Universitetui aiškiai rodytų, ar jis įgyvendina savo tikslus;
 • atsižvelgdamas į organizaciją visais aspektais, sudarytų oficialų rizikos veiksnių sąrašą, kuris būtų periodiškai tikslinamas;
 • nustatytų aiškius oficialius mechanizmus, kurie padėtų gauti ir apsvarstyti regiono socialinių dalininkų grįžtamąjį ryšį;
 • pasirinktų keletą kitų aukštųjų mokyklų (dvi ar tris), su kuriomis Universitetas galėtų pasilyginti; viena galėtų būti Šiaurės Amerikos, o kita (kitos) – Europos, Afrikos arba Azijos aukštosios mokyklos;
 • toliau kurtų aiškią kokybės užtikrinimo sistemą su apibrėžtomis programos patvirtinimo ir peržiūros (prieš atliekant išorinį vertinimą) vidaus procedūromis;
 • persvarstytų Universiteto kokybės užtikrinimo politiką ir procedūras vadovaujantis 2015 m. Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (ESG) ir ypač atsižvelgiant į Europos aukštojo mokslo erdvės šalių ministrų patvirtintą europinę jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo koncepciją;
 • dokumentuose nustatytų aiškias išsamaus patikrinimo ir patvirtinimo procedūras, pagal kurias Universitetas sudarys partnerystės susitarimus, pasirašys teisinius susitarimus ir kurs bendras programas, visiškai susipažinus su visais skirtingais juridiniais akreditavimo bei pripažinimo klausimais;
 • paskirtų patyrusį dėstytoją, kuris būtų atsakingas už dėstytojų, darbuotojų ir studentų supažindinimą su kokybės užtikrinimo sistema ir Bolonijos proceso priemonėmis bei elementais;
 • užtikrintų, kad studentai ir išorės socialiniai dalininkai būtų nuolat oficialiai supažindinami su atsaku į grįžtamąjį ryšį arba veiksmais, kurių buvo imtasi jį gavus;
 • įformintų procedūras, pagal kurias studentai gali kreiptis dėl įvertinimo arba pateikti skundus.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

Rekomenduojama, kad LCC tarptautinis universitetas:

 • užtikrintų, kad pažymiai aiškiai derėtų su programos ir dalyko studijų rezultatų vertinimu;
 • pavestų konkrečiam asmeniui arba Akademinės tarybos įgaliotam pogrupiui atsakomybę už numatomų studijų rezultatų įtvirtinimą tinkamai susiejant juos su studentų įvertinimu;
 • įsteigtų programų komitetus arba programų tarybas, kurias sudarytų programų dėstytojai ir studentų atstovai, kurie rinktųsi ne rečiau kaip kartą per semestrą ir kuriems būtų aiškiai nustatyti įsipareigojimai;
 • išleidus atnaujintas 2015 m. ECTS gaires, pasinaudotų proga ir jas aptartų, o prireikus apmokytų dėstytojus ir darbuotojus, kaip paskirstyti studentų krūvį;
 • jei įmanoma, užtikrintų, kad visą dalyką dėstytų ne vienas dėstytojas, kad studentai turėtų galimybę susipažinti su įvairiais požiūriais į dalyką;
 • užtikrintų, kad būtų aiškiai suvokiamas jungtinių programų, jungtinių laipsnių ir dvigubų laipsnių kompleksiškumas, o dėstytojai ir darbuotojai tinkamai suprastų Lisabonos konvenciją.

Mokslo ir (arba) meno veikla

Rekomenduojama, kad LCC tarptautinis universitetas:

 • galutinai nustatytų konkrečią LCC tarptautinio universiteto tolesnio mokslinių tyrimų veiklos ir mokslinių tyrimų kultūros viziją bei strategiją;
 • aiškiai nustatytų svarbiausias LCC tarptautinio universiteto mokslo veiklos sritis atsižvelgdamas į šios institucijos stiprybes ir ypatumus;
 • apsvarstytų galimybę bendradarbiauti su vietos ir tarptautinėmis aukštosiomis mokyklomis siekiant viešojo finansavimo mokslinių tyrimų projektams;
 • plėtotų mokslinių tyrimų svarbą visoje institucijoje užtikrindama dėstytojams pakankamai laiko aktyviai mokslinei veiklai;
 • siektų, kad institucija suvoktų, jog filantropinį mokymo poreikių finansavimą reikia kažkiek papildyti mokslinių tyrimų ir tyrėjų finansavimu ir kad tai taip pat padės įgyvendinti Universiteto misiją;
 • užmegztų glaudesnius santykius su Lietuvos ir kitomis regiono aukštosiomis mokyklomis;
 • jei leidžia ištekliai, padidintų galimybę naudotis žurnalais, pavyzdžiui, esančiais JSTOR skaitmeninėje bazėje.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

Rekomenduojama, kad LCC tarptautinis universitetas:

 • sukurtų konsultacinį forumą, per kurį vietos socialiniai ir verslo partneriai galėtų keistis idėjomis ir kartu jas kurti;
 • įsteigtų oficialią Alumnų asociaciją ir jos skyrius įvairiose šalyse.

2012 m. vykusio vertinimo išvadas galima rasti čia.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą, sudarytą po 2012 m. vykusio vertinimo, galima rasti čia.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą, sudarytą po 2016 m. vykusio vertinimo, galima rasti čia.

Atgal