Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Klaipėdos valstybinė kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) įkurta 2009 m., prie Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos prijungus Klaipėdos kolegiją. 

Šiuo metu kolegijoje vykdomos 27 studijų programos trijuose fakultetuose, kuriuose studijuoja 2564 studentai ir dirba 240 dėstytojų.  

KVK vizija – moderni, dinamiška aukštoji mokykla, vykdanti tarptautiniu mastu pripažintas studijas, plėtojanti taikomąją mokslinę veiklą, nuolat besimokanti, atvira visuomenei ir puoselėjanti krašto kultūrą. 

KVK misija – ugdyti asmenybę prasmingai veiklai rengiant aukštos kvalifikacijos profesionalus, gebančius sėkmingai adaptuotis regiono, šalies ir Europos kintančioje darbo rinkoje, socialiai atsakingus piliečius.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2016 m. spalio 17–21 d.

 • Prof. Dr. Donald McQuillan (vertinimo grupės vadovas) - Airijos nacionalinio universiteto Dubline (UCD) matematikos profesorius emeritas, buvęs kokybės užtikrinimo direktorius universitete, Airijos universitetų kokybės tarybos generalinis direktorius, Airija;
 • Dr. Tara Ryan (grupės sekretorė) - Menų, dizaino ir technologijų instituto švietimo partnerysčių ir studentų paramos skyriaus vadovė, Airija;
 • Dr. Fredy Sidler - buvęs Berno taikomųjų mokslų universiteto direktorius, Šveicarijos taikomųjų mokslų universitetų rektorių konferencijos prezidentas, generalinis sekretorius, Šveicarija;
 • Prof. Dr. Lukas Scherer - FHS St. Galeno taikomųjų mokslų universiteto Kokybės vadybos ir verslo vykdantysis direktorius, kokybės vadybos konsultantas, mokslo darbuotojas St. Galeno universiteto Smulkaus ir vidutinio verslo institute, verslo ir vadybos programų dėstytojas, Šveicarija;
 • Stasys Švagždys - UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, verslo konsultantas, Lietuva;
 • Laura Jonušaitė - Mykolo Romerio universiteto studentė, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

2013 m. vykusio vertinimo metu Klaipėdos valstybinės kolegijos veikla įvertinta neigiamai dėl mokslo ir (arba) meno veiklos neigiamo vertinimo (vertinimo išvados). MOSTA sprendimas.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) 2016 m. birželio 1 d. priėmė teigiamą sprendimą apie Klaipėdos valstybinės kolegijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (MOSTA sprendimas).

2016 m. pakartotinio Klaipėdos valstybinės kolegijos vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Klaipėdos valstybinės kolegijos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados). 

Studijų kokybės vertinimo centro 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. SV6-6 Klaipėdos valstybinė kolegija akredituota 6 metams.

 

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Kolegija įsipareigojusi užtikrinti gerą strateginį valdymą.
 • Sukurta gera infrastruktūra ir ji veiksmingai valdoma.
 • Veiksmingas finansų valdymas, protingai naudojami rezervai.
 • Įsipareigojimas įgyvendinti kokybės užtikrinimo modelį, ką įrodo Kokybės valdymo centro įsteigimas, paskiriant vadovybės narius.
 • Sukurtas tinkamas docentų skatinimo modelis, nustatyti aiškūs ir tinkami kriterijai.
 • Reikalavimas akademiniam personalui lankyti ugdymo teorijos ir praktikos kursus.
 • Padidėjęs mokslo daktaro laipsnį turinčiųjų skaičius, jaunų mokslininkų reklamavimas, teikiama parama ir jų skatinimas. Aukštos kvalifikacijos, atsidavęs ir žinių turintis akademinis personalas.
 • Labai teigiamai nusiteikę studentai, kurie mėgsta savo Kolegiją ir džiaugiasi ją pasirinkę.
 • Socialiniai partneriai labai giria už puikų studentų parengimą, kaip jie tai suvokia: studentai gerai parengti darbui ir pasitiki savo žiniomis.
 • Tinkamai suprastas ir įgyvendinamas į studentą orientuotas mokymasis.
 • Studijų ir karjeros centras – puikus padalinys, kuris labai veiksmingai veikia padedant įsidarbinti absolventams.
 • Kolegija per trumpą laiką pasiekė nepaprastą pažangą tobulindama savo mokslinės veiklos profilį.
 • Taikomosios mokslinės veiklos centras – puiki iniciatyva, turinti nustatytus naudingus tikslus.
 • Sveikatos mokslų fakulteto įsipareigojimas teikti straipsnius tik į recenzuojamus žurnalus yra teigiamas bruožas.
 • Dalyvaujantieji mokslo veikloje daug žino, aiškiai reiškia mintis ir yra atsidavę.
 • Nuo 2013 m. akivaizdžiai pagerėjo darbas su partneriais.
 • Partnerių sugrupavimas ir strateginių partnerių nustatymas – tinkamas būdas ir teigiamas pasiekimas nuo 2013 m.
 • Pagerėjo bendradarbiavimo su strateginiais partneriais apimtis ir kokybė.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Strateginis veiklos planas turi būti suformuluotas paprasčiau ir aiškiau, aiškiai pabrėžiant „iš viršaus į apačią“ kryptį.
 • Tinkamai panaudojus, ISO sistema gali padėti užtikrinti ir parodyti gerąją praktiką, tačiau reikia aktyviau taikyti ESG.
 • Taryba turi parengti metinį oficialų posėdžių grafiką.
 • Tarptautinis judumas – sritis, kuriai reikia skirti daugiau dėmesio ir kurią reikia tobulinti.
 • Pernelyg daug studijų programų: darbas būtų geriau koncentruotas, jei programų būtų mažiau, dėstytojai galėtų daugiau dirbti su studentais ir daugiau dėmesio skirti mokslinei veiklai.
 • Reikia numatyti išsamesnes patikrinimo procedūras jungtinėms studijų programoms kurti, jei numatoma ateityje šią sritį plėtoti.
 • KVK turėtų ieškoti naujų bendradarbiavimo su verslu būdų, daugiau pasitikėti strateginių partnerių įsipareigojimu ir suinteresuotumu.
 • Žinių perdavimas tiek viduje, tiek išorėje galėtų būti patobulintas nustačius papildomus akcentus.
 • Socialiniams partneriams didelį įspūdį padarė kai kurie studentų baigiamieji darbai. Kai kuriuos studentų darbus galima plėtoti ir publikuoti.
 • Kolegija galėtų pagerinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, kurie nori padėti KVK.
 • Strateginiame plane nustatytos priemonės gali būti patobulintos jas supaprastinus ir suteikus daugiau aiškumo.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia: veiklos gerinimo planas.2018 m. balandžio 9 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-341 buvo sudaryta Kolegijų vertinimo komisija, kurios užduotis – įvertinti Lietuvos valstybinių kolegijų būklę šalies, regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, socialinės aplinkos kontekste ir pateikti rekomendacijas dėl kiekvienos iš jų raidos perspektyvų. Komisijos pavedimu buvo parengti valstybinių kolegijų profiliai. 

Su Klaipėdos valstybinės kolegijos profiliu galite susipažinti čia

 

 

Atgal