Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Verslo ir vadybos akademija

Informacija atnaujinta 2015 m. Sausis 16 d.

Apie mokymo įstaigą

2009 m. spalio 14 d. VšĮ Vilniaus vadybos aukštosios mokyklos pavadinimas pakeistas į Verslo ir vadybos akademiją (VVA), kuriai suteiktas universiteto statusas. VVA priklauso privačiam sektoriui ir yra vienas mažiausių universitetų Lietuvoje pagal studentų skaičių. Šiuo metu VVA studijuoja 321 studentas, dirba 45 dėstytojai.

VVA vykdo vieną bakalauro laipsnio verslo administravimo programą. Studentams yra sudarytos galimybės pasirinkti vieną iš keturių specialybių – finansų vadyba, rinkodaros vadyba, projektų vadyba, informacinių sistemų vadyba.

VVA vizija – tapti modernia nevalstybine universiteto tipo verslo mokykla, kuri organizuoja studijas studentams, norintiems kurti savo gerovę savarankiškai. Misija – savo klientams teikti moksliniais tyrimais ir patirtimi grįstą universitetinį išsilavinimą, ugdyti tvariam verslui ir žinių visuomenei reikalingus gebėjimus, garantuoti sąlygas mokytis visą gyvenimą, efektyviai panaudojant savitą kultūrą, materialinius išteklius ir kūrybingus  darbuotojus.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2011 m. lapkričio 22-23 d.

 • Dr. Michael Emery, grupės vadovas, Tarptautinis aukštojo mokslo patarėjas ir vertinimo ekspertas, Jungtinė Karalystė;
 • Dr. Liudvika Leišytė, grupės sekretorė, Vyresnioji mokslo bendradarbė Twente universitete, Nyderlandai;
 • Dr. Ivo Matser, TSM Bussiness School vadovas, STEM organizacijos, NIMA, „Quintis“ priežiūros valdybos narys, Nyderlandai;
 • Prof. Paavo Okko, Emeritus profesorius. Turku universiteto Ekonomikos mokyklos profesorius, Suomija;
 • Saulius Olencevičius, UAB „PrimeConsulting“ direktorius, Lietuva;
 • Dr. Jelena Tamulienė, studentė, Vyresnioji mokslo bendradarbė Vilniaus universitete, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Verslo ir vadybos akademijos veikla įvertinta neigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. birželio 22 d. sprendimą Verslo ir vadybos akademijos realiuosius išteklius įvertinti neigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Verslo ir vadybos akademijos veiklą įvertinti neigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. SV6-40 Verslo ir vadybos akademija akredituota 3 metams.

2013 m. Verslo ir vadybos akademiją įsigijo Kazimiero Simonavičiaus universitetas, nuo 2013 m. kovo mėn. 27 d. VVA nebeegzistuoja, visi įsipareigojimai perėjo KSU.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Neigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Neigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Neigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Neigiamas
MOSTA sprendimas Neigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Strateginis valdymas

 • Geri dėstytojų ir studentų santykiai.
 • Dauguma dėstytojų, su kuriais susitiko vertinimo grupė, atsidavę studentų mokymui.
 • Strateginis planavimas padeda sukurti tokią bakalauro programą, kuri studentams suteikia galimybę studijuoti, dirbti ir taikyti savo verslumo įgūdžius.
 • VVA ekonomiškai naudoja savo materialius išteklius ir patalpas.
 • VVA sprendžia problemas lanksčiai ir nebiurokratiškai.
 • Darbuotojai jautriai reaguoja į aplinkosaugos problemas.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Geri dėstytojų ir studentų santykiai lemia interaktyvią mokymosi aplinką.
 • Taikant įvairias studijų formas, atsižvelgiama į studentų galimybes ir skirtingas aplinkybes, todėl studijos vyksta dieną, vakarais ir savaitgaliais.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose koncentruojamasi į aktualias problemas ir temas.
 • Mokslinių tyrimų strategijoje bandoma mokslinius tyrimus sieti su mokymo veikla ir taip pasiekti veiksmingos sinergijos ir, geriausiais atvejais, mokslinių tyrimų rezultatus perkelti į auditoriją.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Bakalauro darbai paprastai susiję su praktiniais atskirų įmonių klausimais. Tai atspindi programos tikslus sieti specialistų rengimą su pagalba regiono ir šalies raidai.
 • Darbuotojų mokslinių tyrimų projektai taip pat dažnai yra susiję su įmonių praktinių problemų sprendimu; kai kurie iš jų yra įgyvendinti, kartais net ir tarptautiniu mastu.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Daugiau orientuotis į išorės verslą, visuomenę ir kitas mokymo įstaigas.
 • Skatinti dėstytojų ir studentų kritinį mąstymą, stiprinti kolektyvinį darbą.
 • Didinti sprendimų priėmimo ir kokybės gerinimo procesų skaidrumą. Rekomenduojama sukurti formalesnę, skaidresnę ir nuosekliai taikomą kokybės sistemą, programų sudarymo ir peržiūrėjimo tvarką.
 • Gerinti valdymo procesus, daugiau įtraukiant į juos dėstytojus, studentus, socialinius partnerius.
 • Formalizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą, studentų darbo vertinimą.
 • Skirti didesnį dėmesį bibliotekos kokybei ir elektroninių tarptautinių duomenų bazių atnaujinimui.
 • Vykdyti aktyvią kampaniją, siekiant pritraukti daugiau stojančiųjų.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Didinti dėstytojų, einančių pagrindines pareigas, etatų skaičių, tobulinti jų kvalifikaciją, gerinti jų dėstymo įgūdžius.
 • Stiprinti studijų programos tarptautiškumą bei anglų kalbos mokymą. Taip pat rekomenduojama didinti dėstytojų ir studentų mobilumą.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Mokslinės veiklos temos turėtų būti labiau susijusios su studijomis ir mokymo turiniu bei jo vystymu.
 • Konsultacinė ir mokslinė tiriamoji veikla turėtų būti atskirta, kad būtų galima geriau koncentruotis į kiekvieną iš jų.
 • Būtina sukurti aiškią tarptautinių mokslinių publikacijų iniciatyvos strategiją, skatinti publikacijas tarptautiniuose žurnaluose.
 • Daugiau dėmesio skirti mokslinus tyrimus atliekantiems tyrėjams, einantiems pagrindines pareigas.
 • Studentų moksliniai tiriamieji darbai turėtų būti siejami su platesne tematika ir taikomi plačiau, o ne siejami vien tik su viena konkrečia įmone.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Plėtoti ir aktyvinti VVA darbuotojų socialinę veiklą organizuojant mokslines konferencijas vadybos ir verslumo klausimais.
 • Įsteigti alumnų asociaciją Vilniuje ir Lietuvoje, kuri galėtų teikti studentams konsultacijas apie įsidarbinimo ir karjeros galimybes, padėti organizuoti studentų praktiką, pritraukti daugiau studentų į VVA, konsultuoti apie galimą programos vystymą.
 • Atnaujinti ir pagyvinti bakalauro studijų programą ir siekti padidinti studentų karjeros galimybes bei VVA poveikį regiono ir šalies raidai.
Atgal