Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Telšių kunigų seminarija įkurta 1927 m. Jos rektoriumi paskirtas kunigas Vincentas Borisevičius. Į pirmus du kursus įstojo 43 klierikai. 1930 m. seminarijoje mokėsi 90 mokinių. 1932 m. birželio 12 d. kunigais įšventinti pirmieji 9 seminarijos auklėtiniai. Iki 1940 m. parengta apie 150 kunigų. 

1940 m. sovietams užėmus Lietuvą, seminarija uždaryta, 1941 m. vėl atidaryta. 1946 m. pavasarį seminarija uždaryta. 1989 m. vyskupo Antano Vaičiaus iniciatyva Telšių kunigų seminarija vėl pradėjo savo veiklą. 1994 m. įkurta mažoji kunigų seminarija, 2003 m. Lietuvos vyskupų konferencijos nutarimu įkurtas propedeutinis kursas Žemaičių Kalvarijoje. 

2019 m. seminarija vykdo vieną religijos mokslų studijų programą, kurioje studijuoja 5 studentai. Seminarijoje dirba 16 dėstytojų ir dėstytojo pareigas atliekančių darbuotojų. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupę, kurią formavo Šventojo Sosto Bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra, sudarė 4 asmenys. Ekspertų grupė dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2015 m. sausio 21 d.

 • Prof. Lubomor Žak (grupės vadovas), fakulteto narys Luteran universitete (Italija);
 • Doc. dr. Artūras Grickevičius, Lietuvos edukologijos universiteto Katalikų istorijos dėstytojas (Lietuva);
 • Doc. dr. Benas Ulevičius, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas (Lietuva);
 • Dalia Stražinskaitė (studentų atstovė), Katalikų tikybos katedros Lietuvos edukologijos universitete doktorantė (Lietuva).

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Atsižvelgiant į Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317, 91punktą, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos išorinį vertinimą atliko Šventojo Sosto Bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO). Vertinimas atliktas pagal AVEPRO nustatytus kriterijus.

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos veikla įvertinta teigiamai.

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. SV6-15 Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija akredituota 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Institucija turi visus formalius dokumentus, atitinkančius jų misiją. Seminarijos studijos užpildo esančią nišą nacionalinėje aukštojo mokslo erdvėje.
 • Seminarija turi didelį potencialą. Materialioji bazė labai gera (bibliotekos, auditorijos, IT technologijos, bendrabučiai). Seminarijoje dirba pakankamai jaunas, profesionalus ir energingas personalas. Seminarija gauna finansavimą, užtikrinantį misijos tęstinumą ir veiklos tobulinimą.
 • Vadovybė ir darbuotojai supranta nuolatinio tobulėjimo poreikį. Seminarija atsižvelgė į praėjusių vertinimų metu ekspertų pateiktas rekomendacijas ir patobulino savo veiklas.
 • Seminarijoje tvyro atvira bendradarbiavimo atmosfera, palaikomi geri santykiai su kitomis akademinėmis institucijomis ir socialiniais partneriais.
 • Seminarija teikia svarbias regionui paslaugas, siūlydama teologijos mokymąsi ir mokslinius tyrimus šiame Lietuvos regione, taip pat užtikrina dialogą tarp bažnyčios ir visuomenės bei teologijos ir kultūros.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Toliau įgyvendinti kokybės užtikrinimo kultūrą visose Seminarijos veiklos srityse, pradedant studentų priėmimu, baigiant studentų paruošimu siekti profesinės karjeros.
 • Įtraukti dėstytojus ir studentus į sprendimų priėmimo procesą įvairiuose lygiuose.
 • Toliau užtikrinti dėstytojų profesinį tobulėjimą, bendradarbiauti su panašaus profilio institucijomis Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje kviečiant dėstytojus su reikiamomis kvalaifikacijomis ir moksliniais laipsniais.
 • Surasti būdų, kaip motyvuoti dėstytojus atlikti mokslinius tyrimus, atitinkančius augančius nacionalinius ir tarptautinius standartus. Seminarijos mokslinės veiklos strategija turi būti tobulinama.
 • Spręsti problemas, atsirandančias dėl studentų skaičiaus mažėjimo. Ši situacija gali pareikalauti "išeiti iš konforto zonos" ir ieškoti alternatyvių sprendimų.

AVEPRO pateiktas vertinimo išvadas anglų kalba galite rasti čia.

Atgal