2020 metų antroje pusėje studijų vertinimas vyks nuotoliniu būdu

2020-09-09

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu atnaujinta vizitų į aukštąsias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu tvarka. Ji patikslino š. m. kovo mėnesį patvirtintą nuotolinių vizitų organizavimo tvarką, kuri galiojo karantino sąlygomis atliekant ketinamų vykdyti studijų programų vertinimus.

Įsakyme numatyta, kad esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai padėčiai nuotoliniai vizitai į aukštąsias mokyklas bus vykdomi ne tik vertinant ketinamas vykdyti studijų programas, bet ir atliekant vykdomų studijų krypčių vertinimą. Taip pat detaliau reglamentuojami nuotolinių vertinimo vizitų organizavimo reikalavimai. 

Numatyta, kad atliekant krypties ir pakopos studijų vertinimą, aukštoji mokykla kartu su savianalizės suvestine SKVC turi pateikti nufilmuotą arba nufotografuotą medžiagą apie vertinamoms studijoms pasitelkiamą materialiąją bazę. Atliekant ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą, vaizdinė medžiaga apie materialiosios bazės būklę turi būti pateikta SKVC ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki numatomo nuotolinio vizito datos. Aukštosios mokyklos pateikta medžiaga turi būti informatyvi ir materialiosios bazės būklę pristatyti aiškiai ir neklaidinančiai.

Nauja yra ir tai, kad atliekant studijų vertinimus gali būti organizuojamas papildomas realus trumpas ekspertų vizitas į aukštąją mokyklą, jei ekspertai, susipažinę su aukštosios mokyklos pateikta medžiaga, mato tokį poreikį. Papildomo vizito metu SKVC paskirtas koordinatorius ir ekspertų grupės narys ar keli jos nariai turėtų galimybę apžiūrėti vertinamoms studijoms pasitelkiamą materialiąją bazę. Toks vizitas į aukštąją mokyklą turėtų įvykti iki numatyto nuotolinio vizito datos, iš anksto suderinus su aukštąja mokykla. 

Be to, Centras ir vertinimams pasitelkiami ekspertai turi teisę prašyti aukštąją mokyklą pateikti papildomą nufilmuotą ar nufotografuotą medžiagą, taip pat tiesioginės vaizdo konferencijos metu prašyti papildomų paaiškinimų ir tiesioginio materialiosios bazės pademonstravimo. 

Galiojant šalyje paskelbtai ekstremaliajai padėčiai, atliekant šiemet suplanuotus studijų krypčių vertinimus bei ketinamų vykdyti studijų programų vertinimus vizitai į aukštąsias mokyklas bus organizuojami pagal šią tvarką nuotoliniu būdu pasitelkiant tiesioginių vaizdo konferencijų programinę įrangą. 

 

Atgal