Baigiami rengti ir atnaujinti studijų krypčių aprašai

2021-07-12

2021 m. pabaigoje Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC, Centras) baigia vykdyti projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ (Projektas, SKAR-3). Veiksnys, lėmęs SKAR-3 atsiradimą – neparengti visų studijų krypčių aprašai, būtini studijų programų rengimui ir tobulinimui. Iki numatomos Projekto pabaigos numatoma parengti ir atnaujinti (jeigu buvo nustatyta, kad atnaujinimas yra reikalingas) visus studijų krypčių aprašus pagal šiuo metu galiojantį studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą.

Studijų krypties aprašas yra kertinis dokumentas, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau esamas tam tikros studijų krypties programas. Jis teikia pagrindines nuorodas, kaip formuoti naujos arba tobulinti jau vykdomos programos studijų rezultatus bei kitus studijų programos kriterijus, parinkti studijų metodus. Studijų krypties aprašai skatina aukštąsias mokyklas prisiimti atsakomybę už nusistatytus teikiamų kvalifikacijų reikalavimus ir studijų kokybę, taip pat gali būti panaudoti išoriniam studijų programų kokybės vertinimui, užsienio kvalifikacijų vertinimui ar akademiniam pripažinimui.

Parengtais ir atnaujintais studijų krypčių aprašais naudosis ne tik Lietuvos aukštosios mokyklos ir studijas vertinantys ekspertai, taip pat, įgyvendinus Projekto veiklas, Lietuvos studijas reglamentuojančių aprašų sistema atitiks Europos aukštojo mokslo erdvės formuluojamus reikalavimus.

Iš viso Projekto, kuris prasidėjo 2018 m., metu buvo parengti 25 studijų krypčių aprašai, o peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti - 37 studijų krypčių aprašai. Į krypčių aprašų rengimą bei atnaujinimą buvo įtraukta akademinė bendruomenė bei darbdaviai.

Projekto metu taip pat buvo siekiama didinti aukštųjų mokyklų specialistų kompetencijas studijų programų rengimo srityje. Šiam tikslui įgyvendinti Centras organizavo 8 mokymus studijų programų rengėjams apie studijų krypčių aprašų taikymą. Mokymai sulaukė didelio aukštųjų mokyklų dėmesio – iš viso SKVC organizuotame mokymų cikle dalyvavo 263 aukštųjų mokyklų atstovai iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Mokymų metu studijų programų rengėjai ir vykdytojai turėjo galimybę susipažinti su parengtais studijų krypčių aprašais, dalyvauti diskusijose su studijų krypčių aprašų rengėjais, taip pat  su SKVC pasitelktų ekspertų pagalba darbo grupėse metu įgijo žinių kaip taikyti aprašus praktikoje rengiant studijų programas, formuojant studijų programų studijų rezultatus, numatant studijų rezultatų pasiekimo ir vertinimo metodus, taip pat pasidalino savo asmenine studijų įgyvendinimo patirtimi.

Su parengtais studijų krypčių aprašais galima susipažinti SKVC tinklapyje bei Teisės aktų registre.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-V-732 įgyvendinimo priemonę ,,Studijų sistemos tobulinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

 

Atgal