Patvirtinta aukštosios mokyklos egzilyje veiklos vertinimo metodika

2020-11-06

2020 m. lapkričio 5 d. įsigalioja Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC, Centras) patvirtintas teisės aktas, reglamentuojantis egzilio sąlygomis veikiančios aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinės  rengimo reikalavimus, SKVC organizuojamo aukštųjų mokyklų egzilyje išorinio veiklos vertinimo principus, išorinio vertinimo eigą, sprendimų dėl išorinio įvertinimo ir akreditavimo priėmimą bei paskesnę veiklą.

Aukštosios mokyklos egzilyje veiklos vertinimo metodika parengta vadovaujantis Egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 113 redakcija. Dokumento projektas buvo derinamas su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Užsienio reikalų ministerija, kurios aktyviai teikė dėl jų savo pastabas, pasiūlymus bei rekomendacijas.  

Aukštosios mokyklos egzilyje išorinį vertinimą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Išorinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. SKVC organizuoja vertinimą, pasitelkdamas išorinius ekspertus. Vertinimas pradedamas gavus aukštosios mokyklos savianalizės suvestinę, kurioje turi būti pateikiami paskutinių 5 studijų metų duomenys. 

Aukštosios mokyklos egzilyje veiklos vertinimas atliekamas atsižvelgiant į keturias vertinamąsias sritis: valdymas; kokybės užtikrinimas; studijų ir mokslo (meno) veikla; poveikis aukštosios mokyklos egzilyje kilmės valstybei ir regionui. Pažymėtina, kad poveikio kilmės valstybei ir regionui srities vertinimą atlieka Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija savo nusistatyta tvarka.

Šiuo metu vienas Lietuvos aukštojo mokslo sistemai priklausantis nevalstybinis universitetas – Europos humanitarinis universitetas – turi jam suteiktą specialių aukštosios mokyklos egzilyje statusą.

Kilus klausimams dėl šio teisės akto, prašome kreiptis el. paštu ivs@skvc.lt. 

Atgal