Pradedamas įgyvendinti ES Dvynių programos projektas Šiaurės Makedonijoje

2021-12-09

2021 m. gruodžio 1 d. įvyko pirmasis ES Dvynių programos projekto „Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą” Šiaurės Makedonijoje Valdymo komiteto posėdis. 

Projektą, bendradarbiaudami su Šiaurės Makedonijos švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, įgyvendins Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Studijų kokybės vertinimo centras, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Europos socialinio fondo agentūra drauge su užsienio partneriais – Prancūzijos Vyriausiąja mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo vertinimo taryba (HCERES) bei Slovėnijos Respublikos profesinio mokymo institutu (CPI).

Projekto tikslas – stiprinti Šiaurės Makedonijos nacionalinę kvalifikacijų sąrangą bei spartinti jos praktinį įgyvendinimą siekiant padidinti įsidarbinimą, judumą bei socialinę besimokančiųjų ir dirbančiųjų integraciją. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kokybės užtikrinimo procedūrų plėtotei bei jų įgyvendinimui, skaidrumui ir bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos gebėjimų stiprinimui bendrajame, profesiniame ugdyme ir aukštajame moksle, kokybės bei mokslo ir studijų pritaikomumo rinkos poreikiams gerinimui, sąsajų tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi kūrimui bei mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, pripažinimui.

Valdymo komiteto narius sveikindamas Šiaurės Makedonijos švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Seljatin Baljuli, pabrėžė šio projekto svarbą ministerijai ir visoms projekte dalyvaujančioms švietimo organizacijoms. Reikšmingą Europos Sąjungos (ES) šalių narių vaidmenį toliau stiprinant ir plėtojant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą Šiaurės Makedonijoje akcentavo ir Europos Komisijos (EK) delegacijos Šiaurės Makedonijos Respublikoje bei Centrinio finansavimo ir kontraktų departamento atstovai. 

Projekto lyderė, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė bei nuolatinė ES Dvynių programos patarėja Jolita Butkienė susirinkusiems dalyviams pristatė projekto tikslus, pagrindines projekto veiklas bei komandą. SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė kalbėjo apie prielaidas projekto sėkmei ir taip pat rizikos faktorius, kuriuos būtina realiai įvertinti ir tinkamai suvaldyti. 

Be kita ko, posėdžio dalyviai pasidžiaugė ir stipriosiomis projekto pusėmis – kompetentinga projekto valdymo komanda, naudos gavėjų institucijos vadovybės palaikymu ir parama, aiškiais ir realiai įgyvendinamais projekto tikslais, ES šalių narių ir Šiaurės Makedonijos institucijų glaudžiu bendradarbiavimu.

„Svarbu tinkamai panaudoti anksčiau vykusių projektų šiame sektoriuje rezultatus, atsižvelgti į ankstesnes donorų rekomendacijas bei įgyvendintus pokyčius”, – pabaigoje sakė EK delegacijos Šiaurės Makedonijoje atstovas Luca Citarella. 

Projekto vertė – 1,5 mln. eurų, numatoma įgyvendinimo trukmė – 27 mėnesiai. Projektą finansuoja Europos Komisija.

Atgal