2020-03-30

Karantino laikotarpiu Studijų kokybės vertinimo centras dirba nuotoliniu būdu ir visos paslaugos teikiamos tik nuotolinio komunikavimo priemonėmis. Konsultacijos teikiamos telefonu, elektroniniu paštu ar internetu per nuotolinio bendravimo platformas, prašymai ir kita korespondencija priimami elektroninėmis priemonėmis ir paštu. Prašymai dėl akademinio pripažinimo priimami Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje EPE.

2020-03-27

Pasiruošimas šiais metais numatomam pradėti studijų išoriniam vertinimui pagal studijų kryptis vyksta, kaip numatyta Studijų krypčių išorinio vertinimo plane. Šiuo metu vykdomi parengiamieji darbai: organizuojami savianalizių suvestinių rengėjų mokymai ir konsultacijos aukštosioms mokykloms, formuojamos ekspertų grupės, o aukštosios mokyklos pradeda rengti savianalizių suvestines.

2020-03-25

Šiandien įvyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) Tarybos nuotolinis posėdis, kurio metu buvo išrinktas naujasis Tarybos pirmininkas. Juo tapo prof. dr. Kęstutis Petrikonis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorius studijoms. SKVC Tarybos pirmininko pavaduotoju bendru sutarimu išrinktas Nerijus Varnas, Kauno technikos kolegijos direktorius.

 

2020-03-20


Studijų kokybės vertinimo centras informuoja, kad aukštųjų mokyklų prašymai dėl ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo priimami įprasta tvarka elektroniniu būdu ir pagal galimybes bus organizuojamas jų vertinimo procesas. Dėl Lietuvoje paskelbto karantino ekspertų susitikimai su tikslinėmis grupėmis ir materialiosios bazės apžiūra bus organizuojami nuotoliniu būdu. 

2020-03-17


Dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) dirba nuotoliniu būdu ir visi asmenys aptarnaujami tik nuotoliniu būdu. Konsultacijos teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu, prašymai ir kita korespondencija priimami elektroninėmis priemonėmis ar paštu. 

2020-03-13

 

Studijų kokybės vertinimo centras pradeda naują Lietuvos universitetų ir kolegijų veiklos išorinio vertinimo ciklą. Vertinimas bus atliekamas pagal naują tvarką, kurią reglamentuoja šių metų kovo mėnesį įsigalioję teisės aktai: Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas ir Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo metodika.

2020-03-10

Šiandien Vilniaus kolegijoje vyksta Studijų kokybės vertinimo centro organizuoti mokymai apie studijų krypčių savianalizių suvestinių rengimą. Į šiuos mokymus susirinko transporto, elektros, mechanikos inžinerijos, burnos priežiūros, menotyros studijų krypčių savianalizių rengėjai. Mokymus veda SKVC Studijų vertinimo skyriaus ir Institucinio vertinimo skyriaus specialistai.

2020-03-06


Kovo 5 d. Studijų kokybės vertinimo centro Tarybos posėdžio metu Tarybos nariai ir SKVC darbuotojai atsisveikino su darbą baigusiu ilgamečiu Tarybos nariu ir jos pirmininku prof. dr. Viktoru Senčila. SKVC Tarybos veikloje V. Senčila dalyvavo nuo pat jos įkūrimo 2009 m., o pastaruosius trejus metus ėjo Tarybos pirmininko pareigas.

 

2020-03-03

Nuo 2020 m. kovo 3 d. keičiasi prašymų atlikti akademinį pripažinimą teikimo Studijų kokybės vertinimo centrui tvarka – prašymai gali būti teikiami internetu Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje (EPE IS), adresu  https://epe.skvc.lt/. EPE IS leidžia vykdyti visą akademinio pripažinimo procesą elektroniniu būdu, užtikrinant proceso kokybę, jo vientisumą, turimos praktikos kaupimą bei vieningą jos taikymą. 

2020-02-28

Užbaigus Nyderlandų ENIC/NARIC centro NUFFIC koordinuotą projektą AR-NET, kuriame partnerio teisėmis dalyvavo Studijų kokybės vertinimo centras, parengtos publikacijos, skirtos automatiniam kvalifikacijų pripažinimui ENIC/NARIC tinkluose.

1 2 3 4 5 ... 26