Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Vilniaus universitetas

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 21 d.

Apie mokymo įstaigą

Vilniaus universitetas (VU) yra vienas seniausių ne tik regione, bet ir Europoje. 1579 m. jį įsteigė jėzuitai.  Ilgą laiką jis buvo vienintele aukštojo mokslo įstaiga Lietuvoje. Per daugiau nei 400 metų VU išgyveno kilimo, smukimo, uždarymo ir atkūrimo laikotarpius. 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, patvirtintas Vilniaus universiteto statutas, grąžinęs jam autonomiją.

Šiuo metu VU veikia 23 akademiniai padaliniai: 11 fakultetų ir trys studijų procesą vykdantys kamieniniai padaliniai. Universitetas vykdo 283 studijų programas (110 bakalauro ir vientisųjų studijų, 109 magistrantūros, 63 rezidentūros, 1 profesines studijas) ir 25 mokslo kryptyse doktorantūros studijas. 

2019 m. universitete studijavo 18 128 studentai: 10523 pirmosios pakopos ir 2799 vientisųjų programų studentų, 3199 – antrosios pakopos, 801 – trečiosios pakopos studentų. VU iš viso dirbo 2527 darbuotojai. Daugiau nei 70 proc. akademinio ir mokslinių tyrimų personalo įgiję mokslo laipsnius. 

VU misija – universitetas yra svarbiausias klasikinis (visapusis) mokslo universitetas Lietuvoje, kurio misija yra iš praeities kylanti, dabarties iššūkių skatinama ir ateities kartoms perduodama priedermė stiprinti Lietuvos ir pasaulio pažintines ir kūrybines galias, puoselėti akademines bei kitas dvasines ir socialines vertybes, ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius. 

VU vizija – vienoje gretoje su pirmaujančiais Europos universitetais. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 7 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2013 m. spalio 8 – 10 d.:

 • Peter Williams, grupės vadovas, aukštojo mokslo konsultantas, Kardifo Metropolitano universiteto valdytojo pavaduotojas, buvęs QAA (Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros) direktorius, buvęs ENQA (Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos)  prezidentas, Jungtinė Karalystė;
 • Dr. Christina Rozsnyai, grupės sekretorė, Austrijos kokybės užtikrinimo agentūros tarybos ir Vokietijos FIBAA (Tarptautinio verslo administravimo akreditavimo fondo) akreditavimo komisijos narė, Bolonijos ekspertė, Vengrija;
 • Prof. Paavo Okko, Turku ekonomikos ir verslo administravimo mokyklos profesorius-emeritas, buvęs šios aukštosios mokyklos prorektorius, Suomija;
 • Dr. Annie Doona, Dublino IADT (Menų, Dizaino ir technologijų instituto) prezidentė,  Airija;
 • Christian Tauch, Vokietijos rektorių konferencijos švietimo padalinio vadovas, Vokietija;
 • Dr. Gintaras Gavėnas, nepriklausomas ekspertas vadybos, įmonių valdymo, vystymo ir internacionalizavimo srityse, buvęs „Bureau Veritas Finland“ vadovas, Lietuva;
 • Margus Tiru, Tartu universiteto doktorantūros studijų studentas, Estija.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Vilniaus universiteto veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2013 m. birželio 14 d. sprendimą Vilniaus universiteto realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Vilniaus universiteto veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. SV6-18 Vilniaus universitetas akredituotas 6 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Siekis tapti pasaulinio lygio universitetu su apibrėžtais tikslais ir apgalvotu reikalingų priemonių tobulinimu siekiant šio tikslo.
 • Įsipareigojimas dėti pastangas siekti akademinio tobulumo mokslo srityje ir sąmoningas bei nuolatinis patalpų ir įrangos gerinimas.
 • Nuoširdus ir atviras bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir partnerių geranoriškumas Universiteto atžvilgiu.
 • Nuostatos ir praktika, susijusi tiek su tarptautiniais studentais, tiek su parama Lietuvos studentų judumui.
 • Studentų atstovybės veikla ir jos teikiamos paslaugos.
 • Įsipareigojimas kurti kokybės kultūrą iš vadovybės pusės ir daugelio Universiteto narių bei Kokybės komiteto įsipareigojimas dirbti  bei entuziazmas.
 • Bibliotekos personalas ir vadovybė, ištekliai, reagavimas į ateinančiųjų poreikius ir bibliotekos žinomumas vartotojų tarpe nuo paslaugų neįgaliesiems vartotojams iki lentynų ženklinimo anglų kalba bei lengvos prieigos prie šaltinių internete.
 • Griežta kova su plagiavimu.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Pertvarkyti Universiteto organizacinę struktūrą, sumažinti veiklos padalinių skaičių ir įgyvendinti bendrus veiklos standartus, siekiant aktyviau įgyvendinti savo ambiciją tapti tarptautinio mokslo lygio universitetu.
 • Įgyvendinti finansinius planus, užtikrinti pastovų ir patikimą pajamų srautą, išskirsiant pajamų šaltinius ir užsitikrinant išteklius, reikalingus naujame Statute numatytiems pokyčiams įgyvendinti.
 • Strateginiame veiklos plane aiškiau įvardinti konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, aktualius ir laiko rėmuose apibrėžtus rodiklius.
 • Užtikrinti, kad akademinės programos ir susijusi praktika visuose akademiniuose padaliniuose būtų nuosekliai susijusi su ESG 1 dalimi.
 • Užtikrinti, kad Universiteto kokybės užtikrinimo veiklos būtų tokio pat lygio visose Universiteto dalyse, įdiegti centrinę struktūrą stebėsenai.
 • Įgyvendinti institucinius personalo tobulėjimo reikalavimus, apimant dėstytojų ir programų rengėjų mokymą apie į studentą orientuotą dėstymą ir vertinimą, nuotolinio ir mišriojo mokymosi metodus visuose fakultetuose; sukurti stebėsenos sistemą.
 • Užtikrinti, kad viskas, ką padaliniai sukuria Universiteto vardu, būtų priimtinos kokybės ir susiję su Strateginio veiklos plano įgyvendinimu.
 • Išvystyti aiškesnį strateginį požiūrį į žmogiškųjų išteklių planavimą ir personalo tobulėjimą; peržiūrėti akademinio personalo priėmimo į darbą  ir skyrimo politiką ir praktiką.
 • Toliau plėtoti studentų įsitraukimą į pedagoginę ir kokybės užtikrinimo veiklą.
 • Įdiegti į Universiteto kultūrą ne tik mokslo, bet ir mokymo kompetencijos svarbą, įskaitant tinkamą personalo darbo krūvio vertinimą, gerosios dėstymo ir mokymosi praktikos standartizavimą ir sklaidą, lengvai prieinamą informaciją apie studijų dalykus, minimalių mokymo ir mokymosi kokybės standartų įvedimą.
 • Užtikrinti Universitete studentams teikiamas paslaugas: paramą mokymosi sunkumų turintiems studentams, asmeninę paramą studentams, efektyvią informacijos apie teikiamas paramos paslaugas studentams sklaidą.
 • Išplėsti Karjeros centro veiklą apimant ne tik seminarų organizavimą, bet ir asmeninę pagalbą studentams dėl jų karjeros perspektyvų.
 • Parengti bendrą Universiteto politiką studentų stažuočių praktikai, kad ji būtų vykdoma nuosekliai visuose fakultetuose ir būtų atspindėta studentų mokymo programose.
 • Peržiūrėti vidinės komunikacijos sistemos efektyvumą, ypač tarp personalo ir studentų; užtikrinti, kad su studentais būtų palaikomas grįžtamasis ryšys vertinant dėstymo kokybę.
 • Peržiūrėti personalo ir doktorantūros studentų dėstymo darbo krūvį siekiant užtikrinti, kad jiems būtų laiko mokslo veiklai vykdyti.
 • Išvystyti strateginį požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą ir įtraukti platesnį socialinių partnerių ratą; išplėsti nusistovėjusį mokymosi visą gyvenimą suvokimą apimant struktūriškas studijas bet kokio amžiaus studentams ir dalykus, už kuriuos būtų suteikiami kreditai.
 • Sukurti struktūrizuotą Universiteto absolventų karjeros stebėsenos sistemą.
 • Suformuoti politiką konstruktyviems ryšiams tarp dėstymo ir mokslo, siekiant mokslo pasiekimais grįsto dėstymo ir dėstymo pasiekimais grįsto mokslo įgyvendinimo.
 • Patikslinti mokslo veiklos strategiją, skirtą tarptautiniam mokslo veiklos pripažinimui pasiekti; užtikrinti, kad visi fakultetai dirbtų drauge Universiteto bendrų strateginių tikslų vardan.
 • Geriau išnaudoti socialinių partnerių norą padėti Universitetui, kuriant praktikos vietas, skiriant stipendijas talentingiems studentams, dalyvaujant  verslo klubuose, sukuriant galimybes dėstymui, patariamajai veiklai, mentorystei.
 • Išvystyti tikslingesnius bendradarbiavimo su alumni būdus, siekiant sustiprinti santykius su visuomene, daryti poveikį šalies raidai.
 • Imtis aktyvių veiksmų siekiant didesnio Universiteto reputacijos žinomumo tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal