Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Spalis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05

Vykdomi projektai

Europos Komisijos Erasmus+ programos projektai 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai (2014-2020 m.)


Europos Sąjungos Dvynių programos projektai

 


DIGI-AR: Skaitmeniniai įrankiai automatinio pripažinimo įgyvendinimui

2021 m. buvo parengta ir patvirtinta sutartis dėl automatinio pripažinimo tarp Baltijos ir Beniliukso šalių. Ši sutartis, pirmoji tokio pobūdžio sutartis Europoje, leis automatiškai pripažinti aukštojo mokslo kvalifikacijas tarp dviejų regionų ir dar plačiau pripažinti kvalifikacijas, suteiktas Belgijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose. Įsigaliojus sutarčiai, prie jos galės prisijungti ir kitos EAME šalys. Projekto tikslas – praktiškai įgyvendinti šią sutartį, kuriant patikimą metodiką ir skaitmeninę platformą, siekiant užtikrinti automatinio pripažinimo įgyvendinimą. Projekto metu bus sukurta tvari skaitmeninė platforma (portalas), apimanti visas sutarties šalis. Portale bus pateikiama standartizuota informacija apie automatiškai pripažįstamas kvalifikacijas, jų atitikmenis, statusą ir kvalifikacijų turėtojų teises. Portalas taip pat suteiks galimybę kvalifikacijų turėtojams, darbdaviams, aukštosioms mokykloms ir plačiajai visuomenei atsispausdinti skaitmeninėje platformoje sugeneruotą pažymą apie kvalifikacijų atitikmenis. Tokiu būdu bus sukurta vieno langelio principu veikianti sutarties įgyvendinimo sistema dabartinėms ir visoms būsimoms šalims. Ši priemonė, paremta jau esama nacionalinių ENIC/NARIC centrų praktika, užtikrins didesnį automatinio pripažinimo proceso skaidrumą ir tarp sutartį pasirašiusių šalių sudarys sąlygas tolesnei automatinio pripažinimo integracijai. Ši platforma bus pritaikyta ir ateityje norinčioms prie sutarties prisijungti šalims, taip sudarant galimybę apimti platesnį Europos tinklą automatiniame pripažinime. 

Projekto koordinatorius – Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) – Lietuva
Kiti partneriai:
Akademiskas Informacijas Centrs (AIC) – Latvija
Stichting Nuffic (NUFFIC) – Nyderlandai
Ministerium Der Deutschsprachigen Gemeinschaft (MDG) – Belgija
Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties En Studietoelagen (AHOVOKS) – Belgija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023–2025.

DIGI-AR yra iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis bei dalyvaujančių šalių nacionalinių biudžetų.

Grįžti į viršų >>>


EQUAL: Europos kvalifikacija: pabėgėliai ir pripažinimas 4

 

EQUAL projektas „Europos kvalifikacija – pabėgėliai ir pripažinimas“ bus grindžiamas ankstesnių projektų („Toolkit“, REACT ir ARENA) patirtimi, siekiant užtikrinti Lisabonos pripažinimo konvencijos VII straipsnio įgyvendinimą ją pasirašiusiose šalyse. Projektas padės NARIC centrams sukurti tvarias pripažinimo procedūras, suderintas su nacionaliniais įstatymais ir priėmimo praktika. Vietinių poreikių įvertinimas, struktūruoti mokymai bei mentorystė, padės susistiprinti atsakingų už pripažinimą institucijų gebėjimus, projekte dalyvaujančiose šalyse – Lenkijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje. 

Projekto koordinatorius: Norvegijos ENIC/NARIC (HK-dir)
Partneriai: 
ENIC/NARIC centrai: Lietuvos ENIC/NARIC (SKVC), Graikijos ENIC/NARIC (DOATAP), Italijos ENIC/NARIC (CIMEA), Nyderlandų ENIC/NARIC (NUFFIC), Lenkijos ENIC/NARIC (NAWA), Rumunijos ENIC/NARIC (CNRED).
Trečiosios šalys: International Hellenic University; University of Brescia; Utrecht University.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023–2025.

ONREQ22-24: Nuotolinis NARIC mokymas 2022–2024

Pirmą kartą dar 2004 m. Nyderlandų NARIC parengė NARIC internetinį kursą, skirtą kvalifikacijų vertintojams, ir nuo tada jis rengiamas kasmet. Nyderlandų NARIC bus atsakingas už šį projektą, prie jo prisidės Lenkijos NARIC ir Lietuvos NARIC. Veiklą sudaro 2 etapai. 2022 m. rugsėjo–gruodžio mėn. vyks analizės ir peržiūros etapas, o internetinio kurso pristatymas vyks sausio–birželio mėn. Jį vainikuos bendras susitikimas. 2023 m. šie etapai bus pakartoti nuo sausio iki birželio mėn., o po kasmetinio ENIC/NARIC susitikimo bus surengtas šiam projektui skirtas susitikimas. Tikslinės grupės: kursai pirmiausia skirti NARIC darbuotojams, neturintiems daug patirties kreditų vertinimo ir kvalifikacijų pripažinimo srityje, bet modulis apie mikrokredencialus ir modulis apie tarptautinį išsilavinimą bei jungtinius laipsnius, kurie nuo 2022 m. nauji, gali sudominti ir daugiau patirties turinčius šios srities specialistus. Poveikis: internetiniu kursu siekiama pagerinti diplomų ir studijų laikotarpių pripažinimą, suteikiant dalyviams žinių apie geriausias šios srities praktikas, pagrįstas Lisabonos pripažinimo konvencija ir Bolonijos procesu. Dalyviams bus suteikta daug galimybių taikyti ir aptarti pripažinimo metodiką aptariant konkrečius atvejus. Kursų moderatorius padės užtikrinti tinkamą vertinimo metodikos taikymą. Dalyviai dirbs tiek grupėse, tiek individualiai, o susitikimas padės kurti tarptautinius tinklus ir keistis informacija.

Koordinatorius: NUFFIC (ENIC/NARIC Nyderlandai)
Partneriai: SKVC, NAWA (ENIC/NARIC Lenkija)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023–2025.

Grįžti į viršų >>>


AR25: Automatinis pripažinimas Europos švietimo erdvėje, 2025 

Šiuo projektu siekiama padėti įgyvendinti Europos Tarybos rekomendaciją ir iki 2025 m. pasiekti automatinį pripažinimą: remti (būsimą darbą, susijusį su) studijų laikotarpių pripažinimu vidurinio ugdymo įstaigose, sudarant nacionalinių pripažinimo susitarimų žemėlapį ir nustatant iššūkius bei tobulintinas sritis, stiprinti aukštojo mokslo institucijų gebėjimus vertinti mikrokredencialus, įskaitant automatinį pripažinimą, ir atnaujinti STACQ programėlę, atnaujinti Europos aukštųjų mokyklų akademinio pripažinimo vadovą, kad būtų galima supaprastinti pripažinimo praktiką. 

Tikslinės grupės: aukštosios mokyklos, ENIC/NARIC centrai, pripažinimu suinteresuotosios šalys Europos aukštojo mokslo erdvėje ir Europos ekonominėje erdvėje (kokybės užtikrinimo agentūros, rektorių konferencijos ir kt.), judumu vidurinio ugdymo srityje suinteresuotosios šalys.
Koordinatorius: NUFFIC (ENIC/NARIC Nyderlandai)
Partneriai: SKVC, BMBWF (ENIC/NARIC Austrija), AZVO (ENIC/NARIC Vengrija), UFM (ENIC/NARIC Danija), HARNO (ENIC/NARIC Estija), FEI (ENIC/NARIC Prancūzija), QQI (ENIC/NARIC Airija), CIMEA (ENIC/NARIC Italija), MFHEA (ENIC/NARIC Malta), NOKUT (ENIC/NARIC Norvegija), NAWA (ENIC/NARIC Lenkija), UHR (ENIC/NARIC Švedija), ENIC Ukraina, ENIC (Jungtinė Karalystė)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023–2025.

Grįžti į viršų >>>BRAVO: Europinio tinklo profesinių kvalifikacijų (EKS 4 ir 5 lygmens) pripažinimui kūrimas

 

Projekto tikslas – išplėsti NARIC tinklo vaidmenį į veikiantį ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo tinklą, siekiant palengvinti profesinių kvalifikacijų mobilumą Europoje ir padėti patenkinti darbo rinkos poreikius. NARIC tinklas turi daug galimybių geriau bendradarbiauti profesinių kvalifikacijų srityje. Projektu bus nustatytas tinklo vaidmuo profesinio pripažinimo sektoriuje, aprašant Europos profesinio pripažinimo politiką ir atliekant apklausą, kuria bus nustatytos esančios pripažinimo schemos. Siekiant dalytis gerąja patirtimi, bus organizuojami gerosios patirties dalijimosi seminarai ir nustatoma tinklo bendradarbiavimo platforma. Galutiniai projekto produktai bus šie: 1) Tvarus Europos profesinių kvalifikacijų pripažinimo tinklas. 2) Ataskaita, kurioje bus aprašyta Europos profesinio pripažinimo ir judumo politika ir atitinkamos pripažinimo sistemos šiandieninėje Europoje. 3) Ataskaita, pagrįsta temomis, nagrinėtomis geriausios praktikos dalijimosi seminaruose. 

Koordinatorius: HK-dir (ENIC/NARIC Norvegija)
Partneriai: SKVC, UHR (ENIC/NARIC Švedija)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023–2024.

Grįžti į viršų >>>


AMIS-3: Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas

Projektas „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti skirtos Europos socialinio fondo lėšos. 

Projekto tikslas – stiprinti aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemą. Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos mokslo ir studijų sistemos veiklos kokybės ir efektyvumo užtikrinimo pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas. Projekto metu bus pereinama nuo pavienių studijų programų vertinimo prie sisteminio studijų krypties kokybės įvertinimo, atliekamas pakartotinis aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas.

Išorinis kokybės užtikrinimas įgyvendina dvi pagrindines funkcijas – aukštųjų mokyklų atskaitomybės bei veiklos ir studijų kokybės gerinimo. Tad išorinio vertinimo rezultatas – vertinimo išvados – pateikia informaciją ne tik akademinei bendruomenei, bet ir visai visuomenei apie institucijos veiklos bei jos vykdomų studijų kokybę. Šiomis išvadomis taip pat pateikiamos rekomendacijos veiklos ir studijų tobulinimui. 

Su AMIS-3 projekto įgyvendinimu tęsiasi išorinio vertinimo procesas, kuris prisideda prie Lietuvos mokslo ir studijų sistemos veiklos kokybės ir efektyvumo užtikrinimo pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas. 

Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

 1. Stiprinti Centro partnerystę su socialiniais dalininkais ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojais.
 2. Vertinti aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų kokybę.

Projekto tikslinė grupė – socialiniai dalininkai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. 

Projekto metu bus atlikti 28 aukštųjų mokyklų veiklos kokybės ir studijų krypčių išoriniai vertinimai. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2015 m. spalio 20 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Dėl informacijos kreiptis

Aušra Leskauskaitė
Projekto vadovė
Tel. (8 5) 210 7727
ausra.leskauskaite@skvc.lt 

Gerda Černiauskienė
Projekto administratorė
Tel. (8 5) 210 4775
gerda.cerniauskiene@skvc.lt
 

Grįžti į viršų >>>


KAPRIS-2: Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas 
 

Projektas „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas“ pradėtas vykdyti 2015 m. spalio 20 dieną pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos socialinio fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Alytaus kolegija, Kauno kolegija, Kauno technologijos universitetu, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos sveikatos ir mokslų universitetu, Švietimo informacinių technologijų centru, Utenos kolegija, Vilniaus dailės akademija, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetu.

KAPRIS-2 projektu numatyta vystyti su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą ir optimizuoti kvalifikacijų vertinimo procesą.

To siekiama:

 • sukuriant ir įgyvendinant priemones, skirtas užtikrinti greitesnį kvalifikacijų vertinimo procesą;
 • tobulinant su kvalifikacijomis susijusios informacijos teikimą ir gavimą;
 • sudarant geresnes sąlygas pripažinimą vykdančių institucijų bendradarbiavimui;
 • didinant visuomenės informuotumą apie sistemą;
 • įdiegiant automatinį kvalifikacijų pripažinimą.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • kuriama informacinė sistema – Elektroninė akademinio pripažinimo erdvė, kuri sudarys sąlygas:
  • perkelti visų prašymų, susijusių su užsienio kvalifikacijų pripažinimų, nagrinėjimą į elektroninę erdvę (apimant ir prašymo pateikimą, sprendimo gavimą bei jo persiuntimą institucijoms),
  • užtikrinti efektyvius informacijos mainus tarp pripažinimo procese dalyvaujančių - aukštųjų mokyklų ir Studijų kokybės vertinimo centro bei kitų institucijų;
 • rengiami 25 šalių švietimo sistemų aprašai, kurie apims pagrindinius šalies šveitimo sistemos bruožus, teikiamas kvalifikacijas, jų pripažinimo rekomendacijas, teikiamų išsilavinimo dokumentų pavyzdžius:
 • kuriamas tam tikroms kvalifikacijoms taikomas automatinio pripažinimo procesas;
 • tobulinami akademinio pripažinimo procesai įgaliotose aukštosiose mokyklose;
 • teikiama pagalba aukštosioms mokykloms, besirengiančioms teikti paraiškas akademinio pripažinimo teisei gauti;
 • organizuojami mokymai aukštosioms mokykloms, kurių 3 jau įvyko:
  • 2016 m. kovo 31 d suorganizuotas seminaras apie Kinijos švietimo sistemą;
  • 2017 m. lapkričio 30 d. suroganizuotas mokymas "Užsienio kvalifikacijų vertinimo pagrindai: dokumentai ir kvalifikacijų statusas", mokymo medžiaga prieinama registruotiems aukštųjų mokyklų atstovams adresu: http://www.skvc.lt/users_site/lt/leidiniai-ir-mokymu-medziaga ;
  • 2018 m. rugsėjo 6 d. suroganizuotos "Užsienio kvalifikacijų vertinimo dirbtuvės".
 • užtikrinama informacijos sklaida (parengta informacinė dalomoji medžiaga, dalyvauta studijų parodose Vilniuje).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2015 m. spalio 20 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

Dėl informacijos kreiptis 

Kristina Sutkutė
Projekto vadovė
Tel. (8 5) 210 4788
kristina.sutkute@skvc.lt

Gerda Černiauskienė 
Projekto administratorė
Tel. (8 5) 210 4775
gerda.cerniauskiene@skvc.lt

Grįžti į viršų >>>


Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas
 

Studijų kokybės vertinimo centras partnerio teisėmis prisideda prie projekto „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ įgyvendinimo.  

Projektą įgyvendina Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras su partneriais: Nacionaliniu egzaminų centru, Studijų kokybės vertinimo centru, Viešąja įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru, Viešąja įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Viešąja įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centru, Kauno informacinių technologijų mokykla, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru, Kauno technikos profesinio mokymo centru, Viešąja įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, Šiaulių profesinio rengimo centru, Marijampolės profesinio rengimo centru, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą. 

Projekto uždaviniai:

 • Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos; 
 • Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą; 
 • Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą; 
 • Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną. 

Projekto tikslinė grupė: akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių Lietuvoje ar užsienyje įgytos kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas, mokytojai, ekspertai, mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai.

Projekto pagrindiniai rezultatai:

 • Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui; 
 • Sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis; 
 • Sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją; 
 • Sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės. 

SKVC pagrindinė Projekto veikla - plėtojama užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistema:

 • akademinio pripažinimo metodikos rengimas ir testavimas;
 • elektroninės akademinio pripažinimo erdvės plėtra ir pritaikymas užsienio profesinio mokymo kvalifikacijų turėtojams;
 • grafinių dizaino gairių rengimas;
 • renginių organizavimas užsienio profesinio mokymo kvalifikacijų vertinimo temomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018 m. gegužės 31 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.
Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (Projekto kodas: 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001) finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

Dėl informacijos kreiptis  

Kristina Sutkutė, Projekto vadovė 
Tel. (+370 5) 210 7782
kristina.sutkute@skvc.lt

Inga Žilinskaitė, Projekto administratorė  
Tel. (+370 5) 205 3321
inga.zilinskaite@skvc.lt 

Grįžti į viršų >>>


ES Dvynių programos projektas „Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą” Šiaurės Makedonijoje

 

ES Dvynių programos projektą „Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą” Šiaurės Makedonijoje finansuoja Europos Komisija.


Projektą vykdo

Projektą įgyvendina, bendradarbiaujant su Šiaurės Makedonijos švietimo ir mokslo ministerijos atstovais:

 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
 • Studijų kokybės vertinimo centras,
 • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras,
 • Europos socialinio fondo agentūra drauge su užsienio partneriais – Prancūzijos Vyriausiąja mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo vertinimo taryba (HCERES) bei Slovėnijos Respublikos profesinio mokymo institutu (CPI).


Projekto tikslas

 • Stiprinti Šiaurės Makedonijos nacionalinę kvalifikacijų sąrangą bei spartinti jos praktinį įgyvendinimą siekiant padidinti įsidarbinimą, judumą bei socialinę besimokančiųjų ir dirbančiųjų integraciją. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kokybės užtikrinimo procedūrų plėtotei bei jų įgyvendinimui, skaidrumui ir bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos gebėjimų stiprinimui bendrajame, profesiniame ugdyme ir aukštajame moksle, kokybės bei mokslo ir studijų pritaikomumo rinkos poreikiams gerinimui, sąsajų tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi kūrimui bei mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, pripažinimui.

Projekto vertė – 1,5 mln. eurų, numatoma įgyvendinimo trukmė – 27 mėnesiai, nuo 2021-10-01 iki 2023-12-31.

Dėl informacijos kreiptis
Aurelija Valeikienė, 
Direktoriaus pavaduotoja
Tel. (8 5) 210 5402
aurelija.valeikiene@skvc.lt 

Projekto atidarymo ceremonija

Grįžti į viršų >>>