Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Gruodis 2022
Pr An Tr Ke Pe Še Se
28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Vykdomi projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai (2014-2020 m.)

ERASMUS+ programos projektai

Europos Sąjungos Dvynių programos projektai


 

AMIS-3: Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas

Projektas „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti skirtos Europos socialinio fondo lėšos. 

Projekto tikslas – stiprinti aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemą. Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos mokslo ir studijų sistemos veiklos kokybės ir efektyvumo užtikrinimo pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas. Projekto metu bus pereinama nuo pavienių studijų programų vertinimo prie sisteminio studijų krypties kokybės įvertinimo, atliekamas pakartotinis aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas.

Išorinis kokybės užtikrinimas įgyvendina dvi pagrindines funkcijas – aukštųjų mokyklų atskaitomybės bei veiklos ir studijų kokybės gerinimo. Tad išorinio vertinimo rezultatas – vertinimo išvados – pateikia informaciją ne tik akademinei bendruomenei, bet ir visai visuomenei apie institucijos veiklos bei jos vykdomų studijų kokybę. Šiomis išvadomis taip pat pateikiamos rekomendacijos veiklos ir studijų tobulinimui. 

Su AMIS-3 projekto įgyvendinimu tęsiasi išorinio vertinimo procesas, kuris prisideda prie Lietuvos mokslo ir studijų sistemos veiklos kokybės ir efektyvumo užtikrinimo pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas. 

Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

 1. Stiprinti Centro partnerystę su socialiniais dalininkais ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojais.
 2. Vertinti aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų kokybę.

Projekto tikslinė grupė – socialiniai dalininkai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. 

Projekto metu bus atlikti 28 aukštųjų mokyklų veiklos kokybės ir studijų krypčių išoriniai vertinimai. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2015 m. spalio 20 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl informacijos kreiptis

Aušra Leskauskaitė
Projekto vadovė
Tel. (8 5) 210 7727
ausra.leskauskaite@skvc.lt 

Gerda Markevičiūtė
Projekto administratorė
Tel. (8 5) 210 4775
gerda.markeviciute@skvc.lt

Grįžti į viršų >>>


KAPRIS-2: Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas 
 

Projektas „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas“ pradėtas vykdyti 2015 m. spalio 20 dieną pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos socialinio fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Alytaus kolegija, Kauno kolegija, Kauno technologijos universitetu, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos sveikatos ir mokslų universitetu, Švietimo informacinių technologijų centru, Utenos kolegija, Vilniaus dailės akademija, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetu.

KAPRIS-2 projektu numatyta vystyti su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą ir optimizuoti kvalifikacijų vertinimo procesą.

To siekiama:

 • sukuriant ir įgyvendinant priemones, skirtas užtikrinti greitesnį kvalifikacijų vertinimo procesą;
 • tobulinant su kvalifikacijomis susijusios informacijos teikimą ir gavimą;
 • sudarant geresnes sąlygas pripažinimą vykdančių institucijų bendradarbiavimui;
 • didinant visuomenės informuotumą apie sistemą;
 • įdiegiant automatinį kvalifikacijų pripažinimą.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • kuriama informacinė sistema – Elektroninė akademinio pripažinimo erdvė, kuri sudarys sąlygas:
  • perkelti visų prašymų, susijusių su užsienio kvalifikacijų pripažinimų, nagrinėjimą į elektroninę erdvę (apimant ir prašymo pateikimą, sprendimo gavimą bei jo persiuntimą institucijoms),
  • užtikrinti efektyvius informacijos mainus tarp pripažinimo procese dalyvaujančių - aukštųjų mokyklų ir Studijų kokybės vertinimo centro bei kitų institucijų;
 • rengiami 25 šalių švietimo sistemų aprašai, kurie apims pagrindinius šalies šveitimo sistemos bruožus, teikiamas kvalifikacijas, jų pripažinimo rekomendacijas, teikiamų išsilavinimo dokumentų pavyzdžius:
 • kuriamas tam tikroms kvalifikacijoms taikomas automatinio pripažinimo procesas;
 • tobulinami akademinio pripažinimo procesai įgaliotose aukštosiose mokyklose;
 • teikiama pagalba aukštosioms mokykloms, besirengiančioms teikti paraiškas akademinio pripažinimo teisei gauti;
 • organizuojami mokymai aukštosioms mokykloms, kurių 3 jau įvyko:
  • 2016 m. kovo 31 d suorganizuotas seminaras apie Kinijos švietimo sistemą;
  • 2017 m. lapkričio 30 d. suroganizuotas mokymas "Užsienio kvalifikacijų vertinimo pagrindai: dokumentai ir kvalifikacijų statusas", mokymo medžiaga prieinama registruotiems aukštųjų mokyklų atstovams adresu: http://www.skvc.lt/users_site/lt/leidiniai-ir-mokymu-medziaga ;
  • 2018 m. rugsėjo 6 d. suroganizuotos "Užsienio kvalifikacijų vertinimo dirbtuvės".
 • užtikrinama informacijos sklaida (parengta informacinė dalomoji medžiaga, dalyvauta studijų parodose Vilniuje).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2015 m. spalio 20 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Dėl informacijos kreiptis 

Kristina Sutkutė
Projekto vadovė
Tel. (8 5) 210 4788
kristina.sutkute@skvc.lt

Gerda Markevičiūtė
Projekto administratorė
Tel. (8 5) 210 4775
gerda.markeviciute@skvc.lt  

Grįžti į viršų >>>


Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas
 

Studijų kokybės vertinimo centras partnerio teisėmis prisideda prie projekto „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ įgyvendinimo.  

Projektą įgyvendina Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras su partneriais: Nacionaliniu egzaminų centru, Studijų kokybės vertinimo centru, Viešąja įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru, Viešąja įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Viešąja įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centru, Kauno informacinių technologijų mokykla, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru, Kauno technikos profesinio mokymo centru, Viešąja įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, Šiaulių profesinio rengimo centru, Marijampolės profesinio rengimo centru, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą. 

Projekto uždaviniai:

 • Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos; 
 • Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą; 
 • Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą; 
 • Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną. 

Projekto tikslinė grupė: akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių Lietuvoje ar užsienyje įgytos kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas, mokytojai, ekspertai, mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai.

Projekto pagrindiniai rezultatai:

 • Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui; 
 • Sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis; 
 • Sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją; 
 • Sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės. 

SKVC pagrindinė Projekto veikla - plėtojama užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistema:

 • akademinio pripažinimo metodikos rengimas ir testavimas;
 • elektroninės akademinio pripažinimo erdvės plėtra ir pritaikymas užsienio profesinio mokymo kvalifikacijų turėtojams;
 • grafinių dizaino gairių rengimas;
 • renginių organizavimas užsienio profesinio mokymo kvalifikacijų vertinimo temomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018 m. gegužės 31 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. 
Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (Projekto kodas: 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001) finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

Dėl informacijos kreiptis  

Rita Stasiulienė, vykdanti Projekto vadovo funkcijas  
Tel. (+370 5) 210 7782
rita.stasiuliene@skvc.lt

Inga Žilinskaitė, Projekto administratorė  
Tel. (+370 5) 205 3321
inga.zilinskaite@skvc.lt 

Grįžti į viršų >>>


SKAR-3: Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra 

 

Projektas „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-V-732 įgyvendinimo priemonę ,,Studijų sistemos tobulinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

Projekto tikslas – plėtoti studijas reglamentuojančių aprašų sistemą.

Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

 • parengti ir atnaujinti studijas reglamentuojančius dokumentus;
 • didinti aukštųjų mokyklų specialistų kompetencijas studijų programų rengimo srityje.

Veiksnys, lėmęs SKAR-3 atsiradimą – neparengti visų studijų krypčių aprašai, būtini studijų programų rengimui ir tobulinimui. Studijų krypties aprašas yra kertinis dokumentas, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos naujas arba tobulindamos jau esamas tam tikros studijų krypties programas. Jis teikia pagrindines nuorodas, kaip formuoti naujos arba tobulinti jau vykdomos programos studijų rezultatus bei kitus studijų programos parametrus, parinkti studijų metodus. Studijų krypties aprašai skatina aukštąsias mokyklas prisiimti atsakomybę už nusistatytus teikiamų kvalifikacijų reikalavimus ir studijų kokybę, taip pat gali būti panaudoti išoriniam studijų programų kokybės vertinimui.

Pridėtinė projekto vertė – projekto rezultatų poveikio multiplikacija: viena vertus, projekto rezultatais naudosis Lietuvos aukštosios mokyklos ir studijas vertinantys ekspertai, kita vertus Lietuvos studijas reglamentuojančių aprašų sistema atitiks Europos aukštojo mokslo erdvės formuluojamus reikalavimus, kurie, be kita ko, atsispindi ir Europos kvalifikacijų sąrangoje. Projektas prisideda prie Lietuvos kvalifikacijų sandaros išbaigtumo, reglamentuojant studijų rezultatus ir diegiant į studentą orientuotų studijų paradigmą. Sukūrus trūkstamus aprašus, būtų išbaigtas teisinis reglamentavimas, nusakantis studijų rezultatus pagal hierarchiją.

Įgyvendinant bei įgyvendinus projektą bus pasiekti visai Lietuvos visuomenei naudingi rezultatai:

 • bus išbaigtas studijų reglamentavimas studijų rezultatų aprašymo požiūriu;
 • bus pasiektas geresnis studijų susietumas su darbo rinkos poreikiais;
 • bus diegiama bendravimo tarp veiklos pasaulio ir akademinės bendruomenės kultūra.

Numatoma projekto trukmė: 2018 m. rugsėjo 4 d. – 2022 m. birželio 1 d.

Dėl informacijos kreiptis

Rasa Penkauskienė
Projekto vadovė
Tel. (8 5) 210 6302
rasa.penkauskiene@skvc.lt  

Gerda Markevičiūtė
Projekto administratorė
Tel. (8 5) 210 4775
gerda.markeviciute@skvc.lt

Grįžti į viršų >>>

 


DEQAR CONNECT: Kokybės užtikrinimo Europos aukštojo mokslo erdvėje (EAME) gerinimas išorinių kokybės užtikrinimo išvadų duomenų bazės (DEQAR - angl. Database of External Quality Assurance Reports) dėka 

Projektas DEQAR CONNECT vykdomas pagal Erasmus+ programą (KA3: Parama įgyvendinant politines reformas), kurios tikslas remti glaudesnį bendradarbiavimą skatinančius projektus, nukreiptus į inovatyvių Europinio lygmens politinių reformų sukūrimą ir įgyvendinimą.

Projekto priešistorė: 2018 metais, siekdamas padidinti kokybės užtikrinimo rezultatų skaidrumą bei prieinamumą Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų registras EQAR (angl. European Quality Assurance Register for Higher Education) sukūrė kokybės užtikrinimo agentūrų parengtų išorinio vertinimo išvadų duomenų bazę – DEQAR. Šios duomenų bazės sukūrimas leido stebėti, kaip Europos aukštojo mokslo erdvei (EAME) priklausančios šalys laikosi esminio įsipareigojimo – visose aukštojo mokslo institucijose užtikrinti aukštojo mokslo kokybę, vykdant reguliarius išorinius kokybės vertinimus, vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (ESG). Pirmame projekto etape savo veiklos rezultatus duomenų bazėje DEQAR paviešino 29 partneriai. Nuo DEQAR sukūrimo 2018 metų gegužę, ši duomenų bazė nenustoja augti ir šiuo metu joje galima rasti virš 50 000 išorinio kokybės vertinimo išvadų iš 34 kokybės užtikrinimo agentūrų.

DEQAR CONNECT projekto tikslas – padidinti EAME esančių šalių prisijungimą prie DEQAR duomenų bazės pasinaudojant esama sinergija ir tyrinėjant naujas DEQAR esančių duomenų panaudojimo galimybes kvalifikacijų pripažinimo bei kituose procesuose. Per projekto laikotarpį, kuris truks 24 mėnesius, dalyvaujančios kokybės agentūros įsipareigoja DEQAR duomenų bazėje pateikti išorinių kokybės vertinimų (institucinio, studijų programų, studijų krypčių) vertinimo išvadas.

DEQAR CONNECT projektas nukreiptas į du esminius Europos aukštojo mokslo erdvės EHEA įsipareigojimus – palaikyti kokybės užtikrinimą ir lengvinti kvalifikacijų pripažinimą EAME viduje – ir susideda iš dviejų tikslų:

 • paremti kokybės užtikrinimo agentūrų, kurios negalėjo prisijungti prie DEQAR pirmajame etape, įsitraukimą, išplėsti EAME priklausančių šalių, dalyvavimą ir prisijungimą prie DEQAR duomenų bazės. Tuo tikslu, projekto metu kokybės užtikrinimo agentūros sulauks išorinės pagalbos (konsultavimas, pagalba diegiant efektyviausius metodus duomenų perdavimui ir kt.) prisijungiant prie DEQAR duomenų bazės;

 • padidinti DEQAR duomenų bazėje esančių duomenų panaudos galimybes. Šiuo tikslu, didinant DEQAR duomenų bazės patrauklumą ir žinomumą, ketinama skatinti DEQAR duomenų bazėje esančios informacijos integruotą panaudojimą kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo procesuose, Europass akreditacijos duomenų bazėje bei kitose veiklose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. kovo mėn. – 2022 m. vasario mėn. (24 mėn).

Projekto koordinatorius – EQAR.

Kiti projekto DEQAR CONNECT partneriai:

 • Patirties šiame projekte turinčios kokybės užtikrinimo agentūros: ASHE (Kroatija), NVAO (Olandija);

 • ENIC-NARIC partneriai: CIMEA (Italija), CNRED (Rumunija), CIEP (Prancūzija), Nuffic (Olandija);

 • Naujai prisijungusios kokybės agentūros: ACQUIN (Vokietija), ACSUCYL (Ispanija), AEQES (Belgija), AIC (Latvija), ANQA (Armėnija), AQ (Austrija), CTI (Prancūzija), EAEVE (Europinė veterinarijos srityje besispecializuojanti agentūra), HAC (Vengrija), IAAR (Kazachstanas), IQAA (Kazachstanas), MusiQuE (Europinė muzikos srities kokybės agentūra), NCEQE (Gruzija), NCPA (Rusija), SKVC (Lietuva);

 • Asocijuoti partneriai: ENQA, ESU, EUA, EURASHE.

Daugiau informacijos apie DEQAR CONNECT galite rasti čia.

 

Grįžti į viršų >>>


SMART-QUAL: Struktūriniai rodikliai aukštosios mokyklos vidaus kokybės sistemos valdyme 

Pagrindinis „SMART-QUAL“ tikslas yra remti aukštąsias mokyklas įgyvendinant veiksmingą vidinę kokybės vadybos sistemą. Bus siekiama apibrėžti bendrą kokybės rodiklių grupę, skirtą matuoti, stebėti ir vertinti pagrindinius aukštųjų mokyklų procesus (studijas ir dėstymą; mokslinius tyrimus; poveikį visuomenei); šie rodikliai turėtų apimti skirtingus aukštųjų mokyklų sprendimų priėmimo lygius (strateginius, taktinius ir operatyvinius) ir apibrėžti institucijų vidines kokybės valdymo sistemas.

Pagrindiniai numatomi projekto rezultatai:

 • Naujo ir plačiai pritaikomo rodiklių rinkinio (angl. Quality Indicators Scoreboard – QIS) sukūrimas,

 • Informacijos sklaida per Wiki puslapį,

 • Parengtos gairės, kaip įsidiegti siūlomą rodiklių rinkinį,

 • Siūlomo rodiklių rinkinio testinis diegimas partnerėse institucijose.

Tiesioginės projekto tikslinės grupės yra aukštosios mokyklos (jų valdymo tarybos, administracija, dėstytojai ir tyrėjai) ir aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros. Netiesioginiai projekto naudos gavėjai yra visi aukštojo mokslo socialiniai partneriai, studentai ir bendrai visuomenė, kurie suintersuoti aukštojo mokslo kokybe.

Projekto konsorciumą sudaro:

 • koordinatorius –ne pelno siekianti organizacija CONEXX-Europe (Belgija)

 • aukštosios mokyklos: Politecnico di torino (Italija), Universitat Internacional de Catalunya (Ispanija), Universidade de Aveiro (Portugalija), Universidade do Minho (Portugalija), Vrije Universiteit Brussel (Belgija),

 • aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros: SKVC (Lietuva), AQU Catalunya (Ispanija), A3ES (Portugalija).

 • Asocijuoti partneriai (prisidedantys prie informacijos rinkimo ir projekto rezultatų viešinimo): INQAAHE, Flamandų aukštojo mokslo taryba kokybės užtikrinimui (VLUHR QA, Belgija), Universiteit Hasselt (Belgija), Amsterdam University College (Nyderlandai), Europos industrinės inžinerijos ir vadybos student asociacija (ESTIEM).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra 28 mėnesiai (nuo 2020 m. rugsėjo iki 2022 m. gruodžio). SMART-QUAL projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Komisijos Erasmus+ programos priemonę KA2 „Bendradarbiavimas siekiant inovacijų ir gerosios praktikos mainų – strateginės aukštojos mokslo partnerystės“.


STACQ: kreditų kaupimas ir kvalifikacijos ateitis

 
STACQ projektas siekia šių dviejų tikslų: 
 • sukurti internetinę programėlę, kad vertintojams būtų galima lengvai įvertinti MOOC tipo kursus;
 • parengti analitinį dokumentą apie kvalifikacijos ateitį, atsižvelgiant į tai, kad kreditų sankaupos pripažinimas nesiderina su dabartine pripažinimo praktika, kuri remiasi penkių kvalifikacijos elementų (lygmens, profilio, apimties, trukmės, kokybės) analize.
Europos šalių švietimo ministrų susitikimo Jerevane metu priimtame komunikate (2015 m.) automatinis pripažinimas buvo nustatytas kaip bendras Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) šalių tikslas. 2018 metais Europos Sąjungos (ES) valstybių narių švietimo ministrai įsipareigojo iki 2025 m. įgyvendinti automatinį pripažinimą ES. Tačiau per pastaruosius kelerius metus atsirado naujų mokymosi formų, tokių kaip MOOC ir mikrokredencialai, kurie nėra įtraukti į dabartinę pripažinimo praktiką. Todėl ją reikia peržiūrėti bei sukurti atitinkamą kvalifikacijų vertinimo specialistams reikalingą įrankį – būtent šių tikslų ir siekia STACQ projektas. Analitiniame dokumente bus išanalizuota aukštojo mokslo raida, įvairūs modulinio ugdymo tipai ir pateikti jų pavyzdžiai bei apmąstyta, ką modulinis išsilavinimas reiškia pripažinimui. Projekte numatytos plačios konsultacijos su Lisabonos pripažinimo konvencijos komitetu, ENIC tinklo Biuru, NARIC Patariančiąja taryba, ESU ir kitais suinteresuotaisiais.
Projekto komandą sudaro:
 • Pagrindinė grupė – Nyderlandų ENIC-NARIC centras (Nuffic) – koordinatorius, Jungtinės Karalystės ENIC (Eccis Ltd.), Lietuvos ENIC-NARIC (SKVC), Maltos ENIC-NARIC (NCFHE), Švedijos ENIC-NARIC (UHR); 
 • Padedančioji grupė – Airijos ENIC-NARIC (QQI);
 • Valdymo komitetas – EADTU (angl. European Association of Distance Teaching Universities), Europos akreditavimo konsorciumas (ECA), The Art of E-Learning.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2020-06-01 iki 2022-05-31. STACQ projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis.


I-AR: Automatiško pripažinimo įgyvendinimas tinkluose

Projektu siekiama įgyvendinti teisingą automatinį pripažinimą, teikiant gaires politikos Europos, nacionaliniu ir instituciniu lygmenimis kūrimui.
Konkrečiai, Europos lygmeniu:
 • bus sudaryta lentelė su EAME kvalifikacijų palyginimais sistemos lygiu, kurią nacionalinės institucijos gali naudoti sudarydamos (ne)teisiškai įpareigojančius AR susitarimus tarp šalių;
 • bus parengtas 2-asis atnaujintas ERA vadovo, kuriuo remiama sąžiningo ir automatinio pripažinimo praktika ES / EAE, leidimas;
 • bus analizuojamas visuotinio pripažinimo konvencijos poveikis Lisabonos pripažinimo konvencijai, siekiant remti supaprastintą įgyvendinimą pagal LRC ir automatinį pripažinimą.
 
I-AR tenkina ENIC-NARIC centrų, aukštųjų mokyklų ir kitų subjektų, dalyvaujančių automatinio pripažinimo EAME įgyvendinime (rektorių konferencijų, kokybės užtikrinimo agentūrų, švietimo ministerijų, politikos formuotojų), poreikius.
 
I-AR projekto komandą sudaro: 
 • Pagrindinė grupė – Austrijos ENIC-NARIC, Estijos ENIC-NARIC, Flandrijos ENIC-NARIC, Italijos ENIC-NARIC (CIMEA), Lenkijos ENIC-NARIC (NAWA), Lietuvos ENIC-NARIC (SKVC), Nyderlandų ENIC-NARIC centras (Nuffic) – koordinatorius, Norvegijos ENIC-NARIC (NOKUT), Prancūzijos ENIC-NARIC (France International); 
 • Padedančioji grupė – Airijos ENIC-NARIC (QQI), Čekijos ENIC-NARIC; 
 • Valdymo komitetas – Europos akreditavimo konsorciumas (ECA), EUA (Europos universitetų asociacija), Danijos ENIC-NARIC.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2020-09-01 iki 2022-08-01. I-AR projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis.

 

Grįžti į viršų >>>


QUATREC-2: Kvalifikacijų palyginimas tinkamam pripažinimui

QUATREC-2: Kvalifikacijų palyginimas tinkamam pripažinimui  (QUATREC-2 - angl. Comparing qualifications for reliable recognition) 
Projektas QUATREC-2 vykdomas pagal „Erasmus+“ programos K3 veiklą „Parama įgyvendinant politines reformas“, kurios tikslas remti glaudesnį bendradarbiavimą skatinančius projektus, nukreiptus į inovatyvių Europos lygmens politinių reformų sukūrimą ir įgyvendinimą.
 
Projekto tikslas – siekiant stiprinti teisingą pripažinimą, aukštąsias mokyklas ir darbdavius skatinti efektyviau naudoti studijų rezultatus pripažįstant kvalifikacijas.
Projektas nukreiptas į metodologijos, skirtos kaip naudoti studijų rezultatus pripažįstant kvalifikacijas, sukūrimą ir išbandymą.
Projekto veiklos:
Nustatyti projekto partnerių šalyse studijų rezultatų formulavimo gerosios praktikos pavyzdžius;
Parengti studijų rezultatų formulavimui ir palyginimui skirtą metodiką;
Organizuoti ekspertų mokymus metodikos išbandymui;
Projekto partnerių šalyse organizuoti seminarus aukštosioms mokykloms ir darbdaviams pristatant sukurtą metodiką;
Skleisti projekto rezultatus ir sukurtus įrankius.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. spalis – 2022 m. rugsėjis (2 metai).
Projekto koordinatorius – Latvijos akademinės informacijos centras (Academic Information Centre).
Kiti partneriai:
ENIC/NARIC centrai: Armėnijos ENIC, Bulgarijos ENIC-NARIC (NACID), JK NARIC, Lietuvos ENIC-NARIC (SKVC), Rumunijos ENIC-NARIC
Aukštosios mokyklos: Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 
Daugiau informacijos apie projektą teikiama čia.
 

 

 

 

Grįžti į viršų >>>


ES Dvynių programos projektas „Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą” Šiaurės Makedonijoje

 

ES Dvynių programos projektą „Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą” Šiaurės Makedonijoje finansuoja Europos Komisija.


Projektą vykdo

Projektą įgyvendina, bendradarbiaujant su Šiaurės Makedonijos švietimo ir mokslo ministerijos atstovais:

 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
 • Studijų kokybės vertinimo centras,
 • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras,
 • Europos socialinio fondo agentūra drauge su užsienio partneriais – Prancūzijos Vyriausiąja mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo vertinimo taryba (HCERES) bei Slovėnijos Respublikos profesinio mokymo institutu (CPI).


Projekto tikslas

 • Stiprinti Šiaurės Makedonijos nacionalinę kvalifikacijų sąrangą bei spartinti jos praktinį įgyvendinimą siekiant padidinti įsidarbinimą, judumą bei socialinę besimokančiųjų ir dirbančiųjų integraciją. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kokybės užtikrinimo procedūrų plėtotei bei jų įgyvendinimui, skaidrumui ir bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos gebėjimų stiprinimui bendrajame, profesiniame ugdyme ir aukštajame moksle, kokybės bei mokslo ir studijų pritaikomumo rinkos poreikiams gerinimui, sąsajų tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi kūrimui bei mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, pripažinimui.

Projekto vertė – 1,5 mln. eurų, numatoma įgyvendinimo trukmė – 27 mėnesiai, nuo 2021-10-01 iki 2023-12-31.

Dėl informacijos kreiptis
Aurelija Valeikienė, 
Direktoriaus pavaduotoja
Tel. (8 5) 210 5402
aurelija.valeikiene@skvc.lt 

Projekto atidarymo ceremonija

Grįžti į viršų >>>