Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Lapkritis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programa | Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | Informacijos apie asmenis surinkimas | Korupcijos prevencija SKVC kaip kokybės agentūros darbe | Korupcijos prevencija SKVC kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo srityje | Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys | Pareigybių, turinčių deklaruoti privačius interesus, sąrašas | Kur pranešti apie korupciją | Pranešėjų apsaugaKorupcijos pasireiškimo tikimybė | Korupcijos rizikos analizė | Korupcijos rizikos valdymo tobulinimo veiksmai | Atsparumo korupcijai lygisTeisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas | Nustatyti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai | Antikorupcinis švietimas |Aktualios nuorodos

 

Korupcija – lotynų kalbos žodis, reiškiantis gadinimą, papirkimą. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje (toliau – Programa) įvardijama, jog korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ar savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei.

Viešajame sektoriuje korupcijos rizika be kita ko siejama su teisėkūros veikla, viešaisiais pirkimais, ūkio subjektų veiklos priežiūra, viešuoju administravimu, valstybės tarnyba ir turto valdymu. Programoje švietimo ar mokslo įstaigos reitingų sudarymas yra įvardinta kaip sritis, kurioje tikėtina korupcijos rizika. Atkreipiame dėmesį, kad SKVC, vertindamas studijų programas ir aukštąsias mokyklas, jokių reitingų nesudaro.

Korupcija nesuderinama su Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) vertybėmis, valstybės tarnautojų etikos principais ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų veiklos organizavimo principais, taip pat su SKVC pasitelkiamų ekspertų veiklos principais.  SKVC savo darbe vadovaujasi tokiomis vertybėmis kaip profesionalumas, nešališkumas, atvirumas ir bendradarbiavimas. 

Studijų kokybės vertinimo centro antikorupcinės aplinkos teisės aktai

Kuriant antikorupcinę darbo aplinką Studijų kokybės vertinimo centre buvo patvirtinta "Nulinė" dovanų politika bei atnaujintas Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo, derinimo ir kontrolės Studijų kokybės vertinimo centre tvarkos aprašas ir jo priedai - Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus bei Pareigybių, turinčių administravimo įgaliojimus, sąrašai.

Korupcijos prevencijos programa

Studijų kokybės vertinimo centras, įgyvendindamas korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymuLietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programaLietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstituciniu veiklos planuLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programa ir Studijų kokybės vertinimo centro 2021-2023 metų korupcijos prevencijos priemonių planuPriskirtų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano  priemonių vykdymas.  

Informacija apie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimą:

Studijų kokybės vertinimo centro 2021-2023 metų korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimas 2021 metais

Korupcijos prevencijos politika

Studijų kokybės vertinimo centre taikoma Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1518 (2022 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V-781 redakcija).

Informacijos apie asmenis surinkimas

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio  dalies nuostatas, Studijų kokybės vertinimo centre patvirtintas Pareigybių, dėl kurių yra teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašas 

Korupcijos prevencija SKVC kaip kokybės agentūros darbe 

Korupcijos prevenciją sudaro tai, kad yra nustatytos aiškios taisyklės, kaip organizuojama vertinimo veikla, apibrėžtos susijusių šalių teisės ir pareigos bei apeliavimo galimybės:

SKVC Aukštųjų mokyklų veiklos išorinį vertinimą inicijuoja ir planus sudaro Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Paraiškų dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą vertinimą SKVC atlieka gavęs paraiškos dokumentus iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą inicijuoja konkrečią programą teikianti aukštoji mokykla, kuri kreipiasi į SKVC arba kitą kokybės agentūrą, įtrauktą į EQAR. 2020 metais pradedamas reguliarus studijų krypčių išorinis vertinimas, kurį atlieka SKVC pasitelktos tarptautinės ekspertų grupės arba kita kokybės agentūra, įtraukta į EQAR. Krypčių vertinimas vykdomas pagal Centro direktoriaus patvirtiną Studijų krypčių išorinio vertinimo planą. Centras savo darbo planus ir ataskaitas viešai skelbia interneto svetainės skyriuje Planavimo dokumentai.

Visų SKVC atliktų vertinimų, tarp jų ir neigiamų, rezultatai skelbiami viešai:

Korupcijos prevencija SKVC kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo srityje

SKVC kaip akademinio pripažinimo informacijos centro veiklą reglamentuoja:

Studijų kokybės vertinimo centras yra prisidėjęs įgyvendinant ne vieną tarptautinį projektą, kuriais siekiama didinti skaidrumą ir kelti kvalifikacijų vertinimo darbo kokybę (žr. apie užbaigtus ir tebevykdomus projektus: EAR-HEIEAR 2SQUARESCAN-DLIREQAE-VALUATEAR-netI-Comply). 

Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto antikorupcinio vertinimo išvada (2018-10-23)

Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ieva Vaiciukevičienė dalyvauja Europos Tarybos etikos, skaidrumo ir integralumo švietime tinklo (angl. The Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED) veikloje. 

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys

Už korupcijos prevenciją SKVC yra atsakinga Giedra Katilauskienė, Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėja, el.p. giedra.katilauskiene@skvc.lt , tel. (8 5) 205 31 75.

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis

Pareigybių, turinčių deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Studijų kokybės vertinimo centre galioja Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo, derinimo ir kontrolės Studijų kokybės vertinimo centre tvarkos aprašas ir jo priedai - Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus bei Pareigybių, turinčių administravimo įgaliojimus, sąrašai.

Kur pranešti apie korupciją

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas Studijų kokybės vertinimo centre ar SKVC patariančiosiose institucijose – Studijų vertinimo komisijoje, Studijų programų apeliacinėje komisijoje, Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijoje – ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos el. pašto adresu pranesk@skvc.lt. Užgaulaus ir įžeidžiančio pobūdžio anoniminiai pranešimai nebus nagrinėjami. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu, o už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Taip pat apie korupcijos atvejus galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu stt@stt.lt, arba palikti pranešimą STT interneto svetainėje.

Pranešėjų apsauga

Studijų kokybės vertinimo centro vidinis informacijos apie pažeidimus tyrimo kanalas

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

SKVC 2019 m. viešųjų pirkimų srities antikorupcinės analizės ir vertinimo išvada

Informacija apie 2019 m. viešųjų pirkimų srityje atliktos antikorupcinės analizės ir vertinimo išvadoje numatytų priemonių, skirtų sumažinti korupcijos riziką, įgyvendinimą

2020 m. SKVC atliktos antikorupcinės analizės ir vertinimo išvada

Informacija apie 2020 m. SKVC atliktos antikorupcinės analizės įgyvendinimą

2021 m. SKVC atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės mažos vertės viešųjų pirkimų srityje išvada

Informacija apie 2021 m. SKVC atliktos antikorupcinės analizės įgyvendinimą

2021 m. SKVC veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas

2022 m. SKVC atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės ekspertų atrankos procese išvada

Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos rizikos analizę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba ir skelbia interneto svetainėje.

Korupcijos rizikos valdymo tobulinimo veiksmai

Informacija rengiama.

Atsparumo korupcijai lygis

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Išvados dėl antikorupcinio teisės aktų projektų vertinimo, taip pat Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atlikti teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai yra skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo interneto puslapyje.

Siekiant užtikrinti SKVC priimamų teisės aktų kokybę, įskaitant ir antikorupcinius aspektus, vykdomos plačios konsultacijos su visomis teisės aktu suinteresuotomis šalimis (aukštosiomis mokyklomis, studentų organizacijomis, darbdavių atstovais, valstybės institucijomis ir kt.).

Nustatyti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai

Nustatytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nėra.

Antikorupcinis švietimas 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos e.mokymų platforma.
Platformoje rasite profesionalią antikorupcinio švietimo mokymų medžiagą valstybės tarnautojams ir visiems besidomintiems antikorupcinės aplinkos kūrimo tema. Ši platforma yra nemokama, po mokymų baigimo vartotojams išduodami sertifikatai, liudijantys kvalifikacijos kėlimą. 

 

Aktualios nuorodos

 

Kita aktuali informacija


Vadovų nusišalinimai ir nušalinimai:
 

Almanto Šerpatausko nusišalinimas 2021-10-19
Sprendimas dėl ​Almanto Šerpatausko nusišalinimo 2021-10-20


Aurelijos Valeikienės nusišalinimas 2021-08-10
Sprendimas dėl Aurelijos Valeikienės nusišalinimo 2021-08-19


Sutartys

SKVC sutartis su VDU