Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Vilniaus dailės akademija

Informacija atnaujinta 2019 m. Sausis 25 d.

Apie mokymo įstaigą

Vilniaus dailės akademijos istorija prasidėjo 1793 m., kai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojoje mokykloje buvo įkurta Architektūros katedra. 1803 m. įkurta Tapybos ir piešimo katedra, po to - Grafikos (graviravimo) katedra, o 1805 m. -  Skulptūros katedra. Kauno fakultetas, kaip meno mokykla, buvo įkurta 1922 m.

Šiandien VDA siūlo trijų pakopų meno studijas ir humanitarinių mokslų, susijusių su menų studijomis, daktaro laipsnį. 2017 m. šioje institucijoje studijavo 1555 studentų  ir dirbo 316 akademinio personalo darbuotojų.

Akademijos fakultetai yra Vilniuje, Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje. VDA turi muziejų, šešias galerijas Vilniuje ir Telšiuose, Nidos meno koloniją, studentų praktikų bazę Mizaruose (Alytaus regionas), Panemunės pilies ekspozicinę salę, Audiovizualinių menų industrijos inkubatorių ir Meno inkubatorių Telšiuose.

VDA misija pateikiama jos Statute: „Akademija siekia kurti, tobulinti ir skleisti meninės kūrybos, meno tyrimų ir socialinių bei humanitarinių mokslų žinias, ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, įnešančius reikšmingą indėlį į Lietuvos ir pasaulio visuomenę“.

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 7 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje  2013 m. kovo 26-28 d.:

 • Dr. John Butler, grupės vadovas, Birmingemo miesto universiteto Birmingemo menų mokyklos vadovas, profesorius, Didžioji Britanija;
 • Dr. Liudvika Leišytė, grupės sekretorė, Tventės universiteto vyriausioji mokslo tyrėja, Nyderlandai;
 • Dr. Annie Doona, Menų, dizaino ir technologijų instituto direktorė, Airija;
 • Maren Schmohl, Merz akademijos administracijos narė, atsakinga už kokybės užtikrinimą, Vokietija;
 • Doc. Richard Fajnor, Brno Janiček muzikos ir atlikimo menų akademijos prorektorius tarptautiniams ryšiams, šios akademijos menų tarybos narys, Čekija;
 • Saulius Valius, darbdavių atstovas, „EKSPOBALTA“ direktorius, Lietuva;
 • Rita Bieliauskaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentė, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Vilniaus dailės akademijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Vilniaus dailės akademijos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Vilniaus dailės akademijos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 birželio 26 d. įsakymu Nr. SV6-49 Vilniaus dailės akademija akredituota 6 metams

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. SV6-3 akreditavimo terminas pratęstas

 

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Strateginis valdymas

 • Strateginis planas yra patvirtintas Senato (viršijant formalų reikalavimą), jis yra išplatintas ir jam visiškai pritariama visoje institucijoje;
 • VDA gavo nemažai lėšų iš ES struktūrinių fondų  naujai lyderystei, valdymui ir kokybės sistemoms ir procesams finansuoti;
 • VDA veikla yra suderinta su Europos kvalifikacijų sąranga (EKS), Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatomis. Akademija siekia  programų palyginimo su gerąja praktika, vystyti kompetencijų gaires meno ir dizaino studijų srityse.
 • Yra kokybės užtikrinimo įrankiai ir priemonės, skirtos studijų ir mokslinių tyrimų kokybei gerinti. Įtvirtinta studijų programų kokybės vadyba katedros lygmenyje.
 • Sukurti studentų grįžtamojo ryšio mechanizmai. Studentams yra atstovaujama visuose atitinkamuose fakultetų komitetuose.
 • Įgyvendinamos iniciatyvos verstis komercine veikla, siekiant išplėsti Akademijos veiklą ir gauti papildomų pajamų.
 • Įdiegtos naudingos valdymo stebėjimo priemonės (paskata darbuotojams dalyvauti moksliniuose tyrimuose, darbo paskirstymo sistema).
 • Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas strateginiame plane.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • VDA katedros visiškai įgyvendino Bolonijos veiksmų kryptis
 • Pagirtini tarptautinio bendradarbiavimo partnerystės ir studentų judumas.
 • Programų komitetai bendrauja su suinteresuotosiomis šalimis (socialiniais partneriais ir studentais) rengdami  kasmetines studijų programų apžvalgas.
 • Gautos papildomos dotacijos iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 57 studentams.
 • VDA plėtoja tarpdisciplininį požiūrį į savo studijų programas.
 • Naujai įsteigta Atvira architektūros, meno ir dizaino mokykla.
 • Nidos meno kolonija yra puikus VDA studijų programų ir mokslinių tyrimų integracijos pavyzdys.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Puikūs moksliniams tyrimams reikalingi studijų ištekliai ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida.
 • Aukšti meno, kultūros ir meno istorijos mokslinių tyrimų rezultatai.
 • Pagirtinas VDA vaidmuo imantis iniciatyvos išplėsti Lietuvos mokslo tarybos nacionalinę finansavimo schemą įtraukiant meno doktorantūrą.
 • VDA aktyviai dalyvauja pristatant parodas Vilniuje ir prisidedant prie nacionalinių ir tarptautinių meno renginių.
 • Laikomasi įsipareigojimo didinti meno daktarų ir mokslo daktarų doktorantų skaičių.
 • Auga atvykstančiųjų aukštos kvalifikacijos tarptautinės akademinės bendruomenės menininkų ir dėstytojų skaičius.
 • Finansinė priemokų sistemos politika skatina darbuotojus įsitraukti į mokslinius tyrimus ir plėtrą.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Dauguma uždavinių yra tinkamai suformuluoti ir pagrįsti, tikslų siekiama nuosekliai, vadovaujantis strateginiu planu.
 • Telšių savivaldybė kasmet skiria dotaciją vienam studentui Telšių fakultete - tai geras sėkmingo VDA ir vietos valdžios institucijos bendradarbiavimo pavyzdys.
 • VDA veikla ir įtaka regione yra Akademijos stiprybė ir atitinka jos misiją.
 • Fakultetai regionuose yra svarbūs regiono sklaidai ir plėtrai. Tvirti ryšiai su savivaldybėmis.
 • Nidos meno kolonija yra puikus regiono projektas, turintis tarptautinį poveikį.
 • VDA turi stiprią ir aktyvią socialinių partnerių grupę, su kuria bendradarbiaujama visose Akademijos veiklos srityse.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Rekomenduojama įvesti veiksmų planavimą visuose veiklos lygmenyse (pvz., strateginiai planai, metinės ataskaitos, programų įvertinimas).
 • Studentų grįžtamasis ryšys turėtų būti standartizuotas visoje institucijoje.
 • Turėtų būti plėtojama personalo kvalifikacijos kėlimo politika ir skiriama lėšų šiam tikslui.
 • Turėtų būti sustiprintas studijų, mokslinių tyrimų ir strateginio valdymo veiklos statistinių duomenų ir kiekybinių rodiklių naudojimas. Teisingų sėkmės rodiklių nustatymas turėtų būti susietas su atliekama grėsmių ir rizikos analize.
 • VDA turėtų parengti tinkamus tarptautinius susitarimus su įvairiomis institucijomis partnerėmis atsižvelgdama į studentų norą išplėsti tarptautinių mainų vietų pasirinkimą.
 • Atlyginti visų fakultetų studentams už jų dalyvavimą VDA sprendimų priėmimo struktūrose ir procesuose.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal