Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Informacija atnaujinta 2019 m. Sausis 25 d.

Apie mokymo įstaigą

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA), kurios ištakos siejamos su Kauno konservatorija, įkūrimo metais laikomi 1933-ieji. 1949 m. sujungus Kauno konservatoriją ir Vilniaus konservatoriją (įkurtą 1945 m.), susikūrė Lietuvos valstybinė konservatorija, 1992 m. pervadinta Lietuvos muzikos akademija (LMA), o 2004 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA).

Akademijoje dirba 377 darbuotojai, 60 personalo darbuotojų turi daktaro laipsnį, 138 yra pripažinti menininkai. 2017 metais visose studijų programose (31-oje įskaitant doktorantūrą) mokėsi 899 studentas. 105 asmenys dalyvavo nuotolinio profesinio rengimo kursuose, o 844 – įvairiuose profesinės kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

LMTA vizija – „atvira ir dinamiška studijų, meno ir mokslo erdvė, kurianti muzikos, teatro, šokio ir kino ateitį“. LMTA misija - „Užtikrinti tvarią meno ir meno tyrimų plėtrą, dalyvauti formuojant šalies meninio švietimo ir kultūros politiką, puoselėti dvasinę visuomenės darną ir nacionalinį tapatumą, ugdyti talentingiausią menui jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą Lietuvai ir pasauliui“. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 7 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje  2013 m. balandžio 15-17 d.:

 • Prof. Frans De Ruiter, grupės vadovas, Leideno universiteto Kūrybinių ir atlikimo menų akademijos direktorius, Nyderlandai;
 • Tara Ryan, grupės sekretorė, Menų, dizaino ir technologijų instituto akademinės partnerystės ir studentų paslaugų vadybininkė, Airija;
 • Prof. Philippe Dinkel, Šveicarijos muzikos akademijų konferencijos prezidentas ir Vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų universiteto Muzikos fakulteto dekanas, Šveicarija;
 • Prof. Airi Rovio-Johansson, Geteborgo universiteto Verslo, ekonomikos ir teisės mokyklos Mokslo instituto profesorė, Švedija;
 • Prof. Grzegorz Kurzyński, Vroclavo muzikos akademijos Fortepijono skyriaus vadovas, Lenkija;
 • Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriaus direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui, Lietuva;
 • Vytautas Karoblis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į:

 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos realiuosius išteklius įvertinti teigiamai (MOSTA sprendimas).
 • Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos veiklą įvertinti teigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. SV6-54 Lietuvos muzikos ir teatro akademija akredituota 6 metams

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. SV6-3 akreditavimo terminas pratęstas

 

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas
MOSTA sprendimas Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Strateginis valdymas

 • Studijų kokybės centro kūrimas;
 • Fakultetų pertvarka;
 • Naujos strategijos „Akademija 2020“ kūrimas;
 • Stebėsena ir pasiryžimas keisti metinius planus derinantis prie susiklosčiusių  aplinkybių;
 • Su doktorantūra susijusios inovacijos; 
 • Aktyvus Akademijos dalyvavimas Europos aukštojo mokslo erdvėje dirbant su muzikos srities standartais, darbas Europos konservatorijų asociacijoje (AEC) ir Europos meno institucijų lygoje (ELIA);
 • Institucijos kultūra;
 • Galimybė darbuotojams kas penkerius metus išeiti metų trukmės kūrybinių atostogų;
 • Etikos kodeksas;
 • Aukštas absolventų įsidarbinimo lygis.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Akademijos sprendimas teikti jungtinį kvalifikacinį laipsnį;
 • Įsteigti studijų programų komitetai, kuriuose dalyvauja studentai ir išoriniai partneriai;
 • Aktyvus akademinių darbuotojų dalyvavimas įvairiose profesinės praktikos bendruomenėse;
 • Akademijos pastangos kurti vietinę bendradarbiavimo partnerystę su kitomis aukštojo mokslo įstaigomis;
 • Dalyvavimas „Erasmus“ ir kitose judumo programose;
 • Rėmimo iniciatyvos, kuriomis darbuotojai skatinami nuolat kelti profesinę kvalifikaciją, ir sprendimas teikti LMTA Garbės medalius;
 • Gausus europinių projektų sąrašas, įrodantis aktyvų Akademijos dalyvavimą tarptautinėje veikloje;
 • Sėkmingai įdiegtas e. mokymąsis.

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Akademijos vaidmuo profesionaliai ir kokybiškai vykdant muzikos, teatro, kino ir šokio krypčių mokslinę-meninę veiklą;
 • Tarptautinė partnerystė, kuri tinkamai atspindi Akademijos veiklą ir rodo jos įsipareigojimą plėtoti tarptautinius santykius bei bendradarbiavimą;
 • Akademijos vykdoma lyginamosios analizės veikla; 
 • Akademijos muzikologų pasiekimai tarptautiniu mastu;
 • Misiją atliepiančių mokslo tyrimų sričių spektras.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Akademijos ryšiai su daugeliu meninių ir bendruomeninių grupių;
 • Laiko ir materialinių išteklių investavimas į ryšius su visuomene; 
 • Bendradarbiavimas su muzikos mokyklomis;
 • Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius, suteikiantis galimybių kurti inovatyvias bendradarbiavimo iniciatyvas su pramonės sektoriais;
 • Akademijos absolventų paplitimas po visos šalies organizacijas;
 • Iniciatyva šalies mokyklose sukurti muzikos istorijos elektronines knygas; 
 • Vasaros projektai, pvz. kino stovykla Nidoje;
 • Tarpdisciplininių projektų kūrimas.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

Strateginis valdymas

 • Rengiant naująjį strateginį planą numatyti pagrindinius veiksmus ir tikslus, nurodyti etapus ir datas, atsakingas šalis – tai užtikrintų efektyvesnę stebėseną;
 • Peržiūrėti strategiją „Akademija 2020“ ir spręsti, kokių veiksmų reiktų imtis dėl SSGG išvardytų iššūkių;
 • Labiau ir įtraukti studentus į būsimų savianalizių suvestinių rengimą bei strategijos planavimo procesus;
 • Kokybės užtikrinimo (KU) elementus apjungti į vieną bendrą KU sistemą;
 • Stiprinti Studijų kokybės centro akademinę ir edukacinę lyderystę, padaryti jį labiau matomą;
 • Baigus įgyvendinti pirmąjį etapą, savo iniciatyva atlikti tarpinį išorinį veiklos efektyvumo vertinimą,
 • Imtis veiksmų, kurie paskatintų kuo daugiau studentų pateikti grįžtamąjį ryšį;
 • Peržiūrėti studentų ir studijų programų duomenų bazes;
 • Bendradarbiaujant su vietos verslu bei socialiniais partneriais ieškoti potencialių projektų ir bendros veiklos galimybių;
 • Kuriant Akademijos valdymo sistemas užtikrinti darbuotojų veiklos stebėsenos proceso skaidrumą ir sąžiningumą;
 • Stengtis pritraukti daugiau dėstytojų iš užsienio;
 • Sukurti sudėtingesnį rizikos vertinimo būdą.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

 • Efektyviau naudoti ECTS;
 • Labiau naudotis grįžtamojo ryšio mechanizmais;
 • Užtikrinti egzaminų ir viešų atlikimų protokolavimą, įrašymą;
 • Sukurti savitą mokymosi visą gyvenimą metodiką;
 • Sukurti ir įdiegti procedūras, kaip turi būti vykdomas anksčiau įgyto mokymosi pripažinimas;
 • Daugiau dėmesio skirti Nacionalinei kvalifikacijų sandarai ir Europos kvalifikacijų sąrangai;

Mokslo ir (ar) meno veikla

 • Apsvarstyti galimų tarpdisciplininių tyrimų ir bendros veiklos galimybes;
 • Sukurti aiškią mokslo ir meno plėtros strategiją, kuri įtrauktų visus darbuotojus;
 • Stebėti ne tik kokybinius rezultatus, bet ir kurti metodus, kuriais be vertinimo ir stebėsenos būtų galima įvertinti ir tyrimų aktualumą;
 • Padidinti vizituojančių tarptautinių praktikų ir mokslininkų skaičių.

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

 • Geriau koordinuoti sąveiką su įvairiomis meninėmis ir visuomenės grupėmis, kad būtų užtikrintas nuoseklus LMTA dalyvavimas visuomenės gyvenime;
 • Pagilinti informuotumą apie socialinio bendradarbiavimo paskirtį formuojant visuomenės meninius lūkesčius ir menų išmanymą;
 • Užmegzti ryšius su visomis atitinkamomis nacionalinėmis organizacijomis, dirbančiomis tose srityse, kurių programas Akademija siūlo;
 • Palaikyti glaudesnius ryšius su kitomis Lietuvos meno institucijomis;
 • Rengiant kitą strateginį planą aiškiau apibrėžti dalyvavimo visuomeninėje veikloje tikslą ir šios veiklos pobūdį;
 • Sistemiškiau dirbti su absolventais, išnaudoti galimą jų indėlį į Akademiją ir visuomenę.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

LMTA_gerinimo planas.pdf Parsisiųsk
Atgal