Akredituota Panevėžio kolegija

2022-05-26

2022 m. gegužės 12 d. pasirašytas Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centro) direktoriaus įsakymas dėl Panevėžio kolegijos akreditavimo. Aukštoji mokykla akredituota 7 metų laikotarpiui.

Aukštosios mokyklos vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu bei Centro direktoriaus patvirtinta Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika

Vertinimas pradėtas  2021 metų rugsėjo mėnesį Panevėžio kolegijai (toliau – PK, Kolegija) pateikus savianalizės suvestinę. Nuotolinis tarptautinės ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą organizuotas 2021 m. lapkričio 30 – gruodžio 2 dienomis.

Ekspertai aukštosios mokyklos veiklą įvertino teigiamai.

Aukštosios mokyklos veikla įvertinta pagal keturias vertinamąsias sritis. Valdymo ir Kokybės užtikrinimo sritys įvertintos patenkinamai - kaip tenkinančios minimalius reikalavimus, tačiau turinčios trūkumų, kuriuos būtina pašalinti. Studijų ir mokslo (meno) veiklos ir Poveikio regionų bei visos šalies raidai sritys yra plėtojamos sistemiškai, be esminių trūkumų, tad įvertintos gerai. Vertinant PK nustatyti septyni gerosios praktikos pavyzdžiai ir pateiktos dvidešimt penkios rekomendacijos.

Anot ekspertų, Kolegija turi pagrįstą aiškia misija ir vizija, išsamų strateginį planą, kuris rengiamas ir reguliariai peržiūrimas įtraukiant socialinius dalininkus. Tačiau planas yra pernelyg sudėtingas, jam reikia ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių rodiklių, o bendrą strateginį planavimą reikia glaudžiau susieti su strateginiu išteklių planavimu.

Kolegijoje dirba kvalifikuoti dėstytojai ir ji nuolatos ieško daugiau mokslo darbuotojų. Finansiniai ištekliai naudojami tinkamai. Be valstybės lėšų, pritraukiami ir kiti finansavimo šaltiniai. Tačiau reikėtų atidžiai apsvarstyti, ar papildomų finansinių išteklių gavimas nesukelia pavojaus iškreipti Kolegijos misijos vykdyti mokslo žiniomis grįstą dėstymą ir taikomuosius mokslinius tyrimus.

Panevėžio kolegijos kokybės vadybos sistema atitinka Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir gaires (ESG), o taip pat ir ISO 9001 standarto reikalavimus. Institucija laikosi ambicingo požiūrio į kokybės užtikrinimą, todėl kokybės vadybos sistema yra labai išplėtota. Nepaisant to, ekspertų grupei pateiktoje medžiagoje per mažai dėmesio buvo skirta sistemos rezultatams, taigi ir jos veiksmingumui siekiant užsibrėžtų tikslų.

Kolegijai pavyko sukurti stiprią neformalią kokybės kultūrą, kuri apima ne tik darbuotojus ir studentus, bet ir absolventus bei socialinius partnerius. Bendruomeniškumo jausmas Kolegijoje yra nepaprastai tvirtas ir suteikia puikių galimybių nuolat gerinti veiklos kokybę. Tačiau Kolegijai būtina supaprastinti kokybės vadybos sistemą, kad organizacija nebūtų apkrauta pernelyg sudėtingais procesais ir procedūromis. Kolegijai derėtų sutelkti dėmesį į mažesnį pagrindinių rodiklių, kurių reikia laikytis, rinkinį ir, be kiekybinių tikslų, įtraukti keletą kokybinių tikslų. Ekspertų grupė mano, kad supaprastinta kokybės vadybos sistema būtų veiksmingesnė, nes leistų Kolegijai taupyti žmogiškuosius išteklius akademinei veiklai, kuri yra visos institucijos pagrindas ir misija.

Panevėžio kolegijos organizuojamos studijos atitinka jos misiją - teikia kvalifikacijas, atitinkančias regiono užimtumo poreikius. Tačiau Kolegija turėtų užtikrinti, kad jos studijų programos ne tik atitiktų šiandienos verslo ir rinkos poreikius, bet ir numatytų rytojaus poreikius besikeičiančiame šiandienos pasaulyje. Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas tarptautiškumui, kurį Kolegija įvardina kaip vieną iš savo tikslų.

Siekdama savo tikslo - tarptautiškumo - aukštoji mokykla turėtų užtikrinti, kad jos teikiama informacija būtų prieinama ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, tiek viduje, tiek išorėje. Tarptautiškumas galėtų sukurti didesnę vertę Kolegijai ir skatinti stipresnę pokyčių kultūrą bei norą peržengti vietos ribas. Didesnis dėmesys moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei taikomųjų mokslinių tyrimų finansavimo stiprinimas, siekiant tapti regiono taikomųjų mokslų centru, galėtų padėti pritraukti daugiau tarptautinių partnerių, studentų ir dėstytojų.

Su Panevėžio kolegijos vertinimo išvadomis galima susipažinti čia.   

Per 6 mėnesius nuo sprendimo dėl aukštosios mokyklos akreditavimo įsigaliojimo dienos Panevėžio kolegija turi numatyti priemones savianalizės ir išorinio vertinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti bei veiklai tobulinti. Šias priemones aukštoji mokykla privalo paskelbti viešai bei apie tai informuoti Centrą.

Atgal