Akredituota Vilniaus dailės akademija

2022-05-25

2022 m. gegužės 12 d. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centro) direktoriaus įsakymu 7 metų terminui akredituota Vilniaus dailės akademija.

Aukštosios mokyklos vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu bei Centro direktoriaus patvirtinta Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika.  

Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA, Akademija) veiklos išorinis vertinimas vyko nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio, kai aukštoji mokykla Centrui pateikė savianalizės suvestinę. Nuotolinis tarptautinės ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą organizuotas 2021 m. lapkričio 16–18 dienomis.

Ekspertai aukštosios mokyklos veiklą įvertino teigiamai. Visos keturios vertinamosios sritys buvo įvertintos gerai – trimis balais. Valdymo, Kokybės užtikrinimo, Studijų ir mokslo (meno) veiklos ir Poveikio regionų bei visos šalies raidai sritys yra plėtojamos sistemiškai, be esminių trūkumų.

Ekspertų grupė teigiamai vertina Akademijos tikslus, išdėstytus jos misijoje ir planuose, tačiau ji rekomenduoja užtikrinti, kad planavimas ir priemonės, kuriomis grindžiami įstaigos strateginiai planai, būtų labiau susieti su pagrįstais tikslais, veiklos rodikliais, prioritetų nustatymu ir vertinimu. Rekomenduojama, kad Akademija, vykdydama strateginį planavimą, atidžiai peržiūrėtų pusiausvyrą tarp savo veiklos apimties ir tikslų.

Ekspertų grupė nustatė, kad Akademijos kokybės užtikrinimo veikloje nepastebėta jokių didesnių trūkumų. Viena iš pagrindinių rekomendacijų būtų tai, kad aukštajai mokyklai reikėtų tobulinti informacijos, susijusios su kokybės užtikrinimo procesais, rinkimo mastą ir metodus. Ekspertų grupė nustatė, kad daugelis šių procesų yra neformalūs ir nėra sistemingai taikomi, tad rekomenduojama toliau formalizuoti kokybės gerinimo procesus, kad būtų galima susisteminti pokyčių vertinimą ir planavimą.

Akademijos vykdoma su tarptautiškumu susijusi veikla turi aiškių privalumų, tačiau juos iš dalies mažina priklausomybė nuo neformalios kultūros. Tiek studijų, tiek mokslo veikla plėtojama aukštu lygiu ir daro didelį poveikį, dėstytojai ir mokslo darbuotojai yra aktyvūs ir įsitraukę į aukštosios mokyklos veiklas. Tuo tarpu studentai vertina VDA sudaromas galimybes, suteikiamus įgūdžius ir asmeninį požiūrį į mokymą. Tačiau ekspertai pastebi, kad daugeliui procesų kenkia strateginio planavimo stoka (ypač tarptautiškumo planavimo) ir pasikliovimas neformaliomis procedūromis.

Ekspertų grupė rekomenduoja VDA toliau siekti platesnio meno tyrimų pripažinimo ir taip padėti sukurti karjeros galimybes daktaro laipsnį turintiems menininkams, dizaineriams ir architektams, bei suteikti jiems galimybę vykdyti podoktorantūros ir tolesnius mokslinių tyrimų projektus ir tapti tyrėjų bendruomenės dalimi tiek VDA, tiek tarptautiniu mastu.

VDA daro matomą poveikį regioniniu ir nacionaliniu mastu.  Vertinimo išvadose ekspertai pabrėžė, kad Nidos meno kolonija ir jos rezidencijų programa bei Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje kuravimas yra išskirtinis nacionalinės ir tarptautinės praktikos pavyzdys, kurį verta plačiau pristatyti tarptautiniu mastu.

Su Vilniaus dailės akademijos vertinimo išvadomis galima susipažinti čia.   

Atgal