Kokios kino studijos Lietuvoje?

2021-12-22

2021 m. sausio – rugsėjo mėn. tarptautinės ekspertų grupės atliko 10 studijų krypčių išorinį vertinimą. Buvo vertinamos energijos inžinerijos, kino, mitybos, muzikos, religijos studijų, sociologijos, teatro, lingvistikos, rinkodaros ir žurnalistikos studijų kryptys. Remiantis ekspertų parengtomis išvadomis, 2021 m. gruodį priimti sprendimai dėl 6 krypčių studijų akreditavimo.

Kviečiame susipažinti su kino studijų krypties vertinimo išvadomis.

Lietuvoje kino krypties studijas vykdo tik viena aukštoji mokykla

Kino krypties studijos buvo vertinamos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kuri vykdo kino krypties studijas. Šiuo metu pirmosios pakopos kino krypties studijas sudaro viena pirmosios pakopos studijų programa Kino menas, o antrosios pakopos kino krypties studijas – viena antrosios pakopos studijų programa Kino menas
Ekspertai labai teigiamai įvertino dėstytojų kvalifikaciją, entuziazmą ir įsitraukimą, bet pasiūlė plėtoti formaliąją dėstytojų didaktinių kompetencijų tobulinimo sistemą, siekiant pagerinti dėstymo kokybę, bei sudaryti dėstytojų tarptautinio mobilumo gerinimo planą, kuris po pandemijos padėtų augti jų tarptautiniam mobilumui.

Stiprybės ir silpnybės

Pastebėta, kad vykdant krypties studijas bendradarbiaujama su įvairiais partneriais, o jų dėka plėtojami geri meno ir studijų ryšiai. Tačiau pastebėta, kad reikalinga didesnė parama iš aukštosios mokyklos, kad pirmosios ir antrosios pakopų studentų diplominiai filmai patektų į pagrindinius tarptautinius kino festivalius, o antrosios pakopos studentų baigiamieji darbai būti skelbiami duomenų bazėse. 
Konstatuota, kad studentų priėmimo ir paramos sistema yra tinkama, o studentų tarptautinį mobilumą galėtų paskatinti atitinkamos sąlygos ir palaikymas studentams iš užsienio. Taip pat būtų naudinga vykdyti formalesnę elektroninę studentų pažangos stebėseną, kuri padėtų sekti studijuojančiųjų individualią pažangą, o būsimiems studentams suteiktų daugiau informacijos apie stojamųjų egzaminų užduočių kriterijus. 
Ekspertai įsitikino, kad aukštosios mokyklos krypties studijų vykdymui pasitelkiamas materialiųjų išteklių spektras yra platus, užtikrinantis kokybiškas studijas, o studentai yra labai patenkinti turimais ištekliais. Vis dėlto rekomenduota įsigyti daugiau vaizdo įrašų išteklių bibliotekai, spręsti klausimą dėl didesnės prieigos prie nacionalinio archyvo, parengti aiškią patalpų ir įrangos atnaujinimo strategiją, pritaikyti T. Kosciuškos gatvėje esančias patalpas asmenims, turintiems judėjimo negalią.

Kokybės valdymo sistema ir studijų turinys

Ekspertai taip pat gerai įvertino studijų kokybės valdymo ir viešinimo sistemą. Tačiau ekspertai taip pat pateikė keletą kritinių pastabų ir siūlymų dėl savianalizės suvestinės dokumento rengimo, studentų ir suinteresuotų šalių įtraukimo į visus savianalizės suvestinės rengimo etapus bei studentų skatinimo aktyviau pildyti apklausas. 
Ekspertai teigė, kad šios krypties studijų programos yra stiprios ir glaudžiai susijusios su nacionaliniu profesionaliuoju kinu, studijų turinys gerai struktūruotas ir suprantamas, labai gerai atliepia rinkos poreikius tiek vietos, tiek nacionaliniu mastu. Tačiau pabrėžta, kad antrosios pakopos kino krypties studijose, palyginus jas su pirmosios pakopos studijomis, sudarytos mažesnės galimybės individualizuoti studijų programos turinį. Be to, ryšiai tarp praktikos ir mokslinių tyrimų nėra gerai nusistovėję ir susieti. Todėl, ekspertų nuomone, aiškus veiksmų planas arba formali tarptautiškumo vizijos analizė leistų nuosekliau vystyti kino krypties studijas Lietuvoje.

Glaudūs ryšiai padeda informuoti apie įsidarbinimo galimybes

Pažymėta, kad dėstymo ir studijavimo procesai yra gana geri, vyrauja neformali atmosfera dėl labai geranoriško akademinio personalo ir nedidelės mokymo įstaigos. Taip pat glaudūs ryšiai siauroje profesinėje srityje leidžia neformaliai informuoti studentus ir absolventus apie įsidarbinimo ir karjeros galimybes.

Lentelėje pateikiami kino studijų krypties vertinimo rezultatai.

Aukštoji mokykla

Studijų

pakopa

Vertinimo

balas*

Akreditavimo sprendimas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Pirmoji

22

7 metai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Antroji

20

3 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

Visos išorinio vertinimo išvados

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Akreditavimo įsakymą rasite čia.

 

Atgal