Europos Komisija vykdo viešas konsultacijas dėl mokymosi visą gyvenimą mikro-kredencialų

2021-07-07

Iki 2021-07-13 d. vyksta Europos Komisijos viešos konsultacijos dėl mokymosi visą gyvenimą mikro-kredencialų (micro-credentials). Jose kviečiama dalyvauti bet kuri suinteresuota institucija ar asmuo.

Konsultacijų tikslas – pasidalinti idėjomis koks turėtų būti mikro-kredencialų bendras apibrėžimas ir ES standartai jų kokybei bei suprantamumui užtikrinti, taip pat kokie turėtų būti tolesni ta linkme atliekami veiksmai instituciniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu.

Greitai besikeičiantys darbo rinkos ir visuomenės gyvenimo poreikiai reikalauja persikvalifikuoti ir (ar) įgyti naujas žinias bei gebėjimus, patobulinti vieną ar kitą kompetenciją (-as), kas leistų asmeniui geriau save realizuoti visuomenėje. Tokio poreikio tenkinimui valstybinės ir privačios institucijos siūlo trumpus mokymo kursus (modulius) ir jų skaičius bei įvairovė didėja. Šios įgytos mokymosi patirtys vadinamos mikro-kredencialais.

SKVC atstovai taip pat dalyvauja Bolonijos proceso darbo grupėse dėl pripažinimo ir kokybės užtikrinimo bei kaip pakviestieji ekspertai MICROBOL projekte, kurio dalyviai yra pasiūlę savo mikro-kredencialų apibrėžimą. Pagal jį mikro-kredencialas yra mažos apimties mokymasis, patvirtintas kredencialu. Europos aukštojo mokslo erdvės kontekste jį gali siūlyti aukštosios mokyklos arba mikrokredencialai gali būti jų pripažinti pagal Lisabonos pripažinimo konvenciją, taip pat naudojantis neformalaus ir savaiminio mokymosi validavimo mechanizmais (kai taikoma). Mikro-kredencialo paskirtis – suteikti besimokančiajam žinias, gebėjimus ar kompetencijas, kurie atliepia visuomenės, asmens ar darbo rinkos poreikius. Mikro-kredencialai turi aiškiai apibrėžtus studijų rezultatus, susietus su tam tikru EAME ar nacionalinės kvalifikacijų sandaros lygmeniu; apimtį, išreikštą ECTS kreditais, aiškius vertinimo metodus ir kriterijus, kai kokybės užtikrinimas vykdomas pagal ESG nuostatas (“European project MICROBOL. Micro-credentials linked to the Bologna Key Commitments”, August 2020, p. 7).

2021-05-21 SKVC iniciatyva mikro-kredencialų klausimas aptartas kartu su Lietuvos universitetų rektorių konferencijos studijų komiteto atstovais.

Atgal