Pasirašytos sutartys dėl AMIS-3 ir Kapris-2 projektų

2015-10-20

Spalio 20 dieną Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė sutartis, pagal kurias bus įgyvendinami projektai ,,Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“, projekto kodas Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002. Ir ,Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)“, projekto kodas Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0001.

AMIS-3 projekto tikslas – stiprinti aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemą. Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos mokslo ir studijų sistemos veiklos kokybės ir efektyvumo užtikrinimo pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo nuostatas. Projekto metu bus pereinama nuo pavienių studijų programų vertinimo prie sisteminio studijų krypties kokybės įvertinimo, atliekamas pakartotinis akredituotų 3 metams aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas.

Kapris-2 projektu numatyta vystyti su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemą ir optimizuoti kvalifikacijų vertinimo procesą. Tai įgyvendinus bus užtikrintas greitesnis kvalifikacijų vertinimo procesas bei su kvalifikacijomis susijusios informacijos teikimas ir gavimas.  Taip pat bus sudarytos geresnes sąlygos pripažinimą vykdančių institucijų bendradarbiavimui, visuomenės informuotumui apie sistemą. Projekto metu numatoma parengti 25 šalių švietimo sistemų aprašus, sukurti informacinę sistemą (elektroninę akademinio pripažinimo erdvę), organizuoti aukštųjų mokyklų mokymus, parengti informacines priemones visuomenės informuotumo apie akademinio pripažinimo sistemą didinimui.

Abiejų projektų veiklos bus įgyvendintos finansuojant jas ES Struktūrinių fondų lėšomis.

Daugiau informacijos:

AMIS-3

Kapris-2

Atgal