Akademinio pripažinimo, kurį vykdė Lietuvos aukštosios mokyklos 2021 m., apibendrinimas

2022-10-04

Kaip ir kasmet, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) kviečia susipažinti su apibendrinta informacija apie tais metais aukštųjų mokyklų vykdytą akademinį pripažinimą.

2021 m. užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą vykdė tokią teisę turintys 13 universitetų (76 % visų universitetų) bei 3 kolegijos (16 % visų kolegijų), daugiau žr. čia

2021 metais aukštosios mokyklos iš viso priėmė 3 026 akademinio pripažinimo sprendimus dėl kvalifikacijų įgytų iš 114 skirtingų šalių, t. y. penktadaliu daugiau, nei ankstesniais metais, taip pat buvo platesnė ir šalių geografija. Tokį sprendimų padidėjimą lėmė 2021 m. pripažinimo teisę gavusių 6 aukštųjų mokyklų priimtieji sprendimai. Plati kvalifikacijų kilmės šalių geografija rodo su kiek skirtingų švietimo sistemų teko dirbti tiek Lietuvos aukštosioms mokykloms, tiek ir SKVC, teikiant rekomendacijas bei konsultacijas aukštosioms mokykloms. 

Džiaugiamės, kad aukštosioms mokykloms skirtos SKVC bendrosios rekomendacijos dėl užsienio šalių kvalifikacijų pripažinimo 2021 metais apėmė net 89 % aukštųjų mokyklų sprendimų. Tai reiškia, kad tik dėl 11 % (339) iš viso priimtų akademinio pripažinimo sprendimų aukštosios mokyklos turėjo kreiptis dėl individualių rekomendacijų į SKVC. Vis tik išlieka didelis poreikis konsultuotis su SKVC, nes 2021 metais SKVC įgaliotojų aukštųjų mokyklų prašymu individualių rekomendacijų suteikė 925, t. y. 63 % daugiau, nei buvo reikalinga priimant akademinio pripažinimo sprendimus. Tai rodo, kad ir decentralizuotos akademinio pripažinimo sistemos atveju turi būti institucija, padedanti rekomendacijomis ir konsultacijomis aukštosioms mokykloms dėl užsienio kvalifikacijų ir kitų su pripažinimu susijusių klausimų. Dėl SKVC atliekamo aukštųjų mokyklų priimamų sprendimų monitoringo, teikiamų SKVC rekomendacijų bei pačių aukštųjų mokyklų pastangų gerinti pripažinimą netinkamai priimtų akademinio pripažinimo sprendimų skaičius kasmet mažėja: jei 2018 m. netinkamai buvo priimta 19 % visų akademinio pripažinimo sprendimų, šis skaičius 2019 m. sudarė 9 %, 2020 m. – siekė 3,5 % (89 iš 2 524), o 2021 m. – buvo tik 2,6 % sprendimų.

2021 m. atliktų pripažinimo procedūrų apžvalga

Atsižvelgus į tai, kad tarp pripažinimo teisę turinčių aukštųjų mokyklų jau yra daugiau pripažinimo patirties sukaupusių, SKVC palaipsniui nuo pripažinimo sprendimų monitoringo pereina prie pripažinimo procesų tose aukštosiose mokyklose monitoringo ir pagalbos tuos procesus tobulinant. Taigi SKVC išnagrinėjo 2021 m. skirtingų aukštųjų mokyklų pateiktus duomenis.

SKVC išanalizavo ilgiau nei 3 metų pripažinimo patirtį turinčių universitetų (ISM, KU, LCC, MRU) pateiktą informaciją apie pripažinimo procesą tuose universitetuose. 

Juos išanalizavus nustatyta, kad iš esmės visose aukštosiose šios grupės mokyklose akademinio pripažinimo procedūra atliekama tinkamai: procedūros reglamentuojamos vidinėmis tvarkomis, kvalifikuoto personalo yra atliekamos centralizuotai, užtikrinant sprendimų tinkamumą ir nuoseklumą, asmenys yra informuojami apie pripažinimo procedūrą ir su ja susijusius aspektus, pripažinimą atliekantis personalas demonstruoja bendrą vertinimo kriterijų ir esminių skirtumų suvokimą bei nustatytais atvejais iš esmės konsultuojasi su SKVC. 
Visa tai reiškia, jog atliekamos pripažinimo procedūros atitinka Lisabonos pripažinimo konvencijos nuostatas. Planuojama, kad remdamosi SKVC pateiktomis pastabomis bei siūlymais, šios grupės aukštosios mokyklos parengs akademinio pripažinimo tobulinimo veiksmų planą, kurio įgyvendinimas bus nagrinėjamas 2023 m.

SKVC išanalizavo nuo 2015–2017 m. pripažinimą vykdančių universitetų (KTU, LSMU, VILNIUS TECH, VDU, VU) pateiktus pripažinimo gerinimui skirtus veiklos planus.

Šios grupės aukštosios mokyklos 2020–2021 m. atliko akademinio pripažinimo procesų savianalizę, o 2022 m. pateikė užpildytą SKVC parengtą klausimyną, skirtą įsivertinti pasiektą pažangą vykdant jose nusimatytus veiklos planus. Peržiūrėjus juos ir jų įgyvendinimą, kiekvienai iš šių aukštųjų mokyklų buvo pateiktos rekomendacijos į ką reikėtų toliau atsižvelgti ir ką nuveikti gerinant užsienio kvalifikacijų, dalinių studijų, neformalių kompetencijų pripažinimą. 
Planuojama, kad remiantis SKVC rekomendacijomis, šios grupės aukštosios mokyklos parengs akademinio pripažinimo tobulinimo veiksmų plano įgyvendinimo atnaujinimo planą, kurio įgyvendinimas bus nagrinėjamas 2023 metais. 

 

Atgal