Akredituota Šiaulių valstybinė kolegija

2022-09-27

2022 m. rugsėjo 7 d. pasirašytas Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centro) direktoriaus įsakymas dėl Šiaulių valstybinės kolegijos akreditavimo 7 metų laikotarpiui.

Aukštosios mokyklos vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu bei Centro direktoriaus patvirtinta Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika

2022 metų kovo mėnesį Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) Centrui pateikė savianalizės suvestinę. Tarptautinės ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą organizuotas 2022 m. gegužės 2–4 dienomis.

Ekspertai aukštosios mokyklos veiklą įvertino teigiamai.

Aukštosios mokyklos veikla įvertinta pagal keturias vertinamąsias sritis penkių balų skalėje, kur 1 yra žemiausias, o 5 – aukščiausias galimas įvertinimas. Valdymo, Studijų ir mokslo (meno) veiklos ir Poveikio regionų bei visos šalies raidai sritys yra plėtojamos sistemiškai, be esminių trūkumų. Pastarosios įvertintos 3 balais. Kokybės užtikrinimo sritis įvertinta patenkinamai (2 balais) – sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra trūkumų, kuriuos būtina pašalinti.

Apibendrinant galima teigti, kad Kolegijos veikla yra pagrįsta geru santykiu su regionu ir šis aspektas yra iškeltas Kolegijos vizijoje. Tai atsiskleidžia Kolegijos aktyviu įsitraukimu rengiant savivaldybės strateginius planus. Ekspertų teigimu, taip pat aiškiai matomas pagirtinas socialinių dalininkų įtraukimas bei atvirumas įvairiose valdymo ir patariamosiose struktūrose, pastebimas ilgalaikis dialogas su išoriniais partneriais apie institucinę strategiją, aukštosios mokyklos ir jos planų įsiliejimą į regioninę ekosistemą. 

Tobulinant Kokybės užtikrinimo sritį ekspertai rekomenduoja supaprastinti ir pakoreguoti Kokybės vadovą ir jame atspindėti kasdieninę veiklos praktiką. Taip pat patariama įdiegti alternatyvią skundų ar apeliacijų teikimo procedūrą, kuri leistų anonimiškai pranešti apie su dėstytojais ir (arba) tam tikru asmeniu susijusią problemą.

Ekspertų manymu, Kolegija pasižymi pagirtina individualių darbuotojų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimo politika. Parama doktorantūros studijoms teikiama Kolegijos darbuotojams yra teigiamas pokytis ir aiškiai atitinka siekį stiprinti mokslinių tyrimų veiklą ir akademinį profilį, o tai prisideda prie Kolegijos vizijos išpildymo. Taip pat ekspertų išvadose teigiama, kad unikalią Kolegijos turimą patirtį reprezentuoja glaudi, subalansuota partnerystė su kitais miesto švietimo paslaugų teikėjais, Šiaulių profesinio rengimo centru ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, siekiant ugdyti vietos talentus bei didinti miesto ir regiono patrauklumą studentams.

Taigi galima teigti, kad ekspertai pastebi išskirtinai stiprią Kolegijos integraciją į regioninę ekosistemą, struktūrinius ryšius su įvairiais vietos ir regiono socialiniais dalininkais valdymo struktūrose, pagirtiną bendrą akademinių klausimų, ypač susijusių su švietimo nuostatomis, sprendimą, taip pat įsitraukimą į strategines diskusijas. Šis įsitraukimo bei prisidėjimo prie svarbių sprendimų ir procesų aspektas matomas visose vertinimo srityse.

Su Šiaulių valstybinės kolegijos vertinimo išvadomis galima susipažinti čia

 

Atgal