Akredituota Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

2022-05-04

2022 m. balandžio 28 d. pasirašytas Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centro) direktoriaus įsakymas dėl Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos akreditavimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 49 straipsniu, Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529, 22.2 punktu, Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32, 46 punktu, remiantis Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos išorinio vertinimo išvadomis ir atsižvelgiant į pateiktą prašymą įvertinti ir akredituoti, Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla akredituota 3 metų terminui.

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos (toliau – TTVAM, Kolegija) veiklos išorinis vertinimas vyko nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio, kai aukštoji mokykla Centrui pateikė savianalizės suvestinę. Nuotolinis tarptautinės ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą organizuotas 2021 m. gruodžio 14–16 d.

Ekspertai aukštosios mokyklos veiklą įvertino neigiamai.

 
Pagrindinės ekspertų įžvalgos Tarptautinei teisės ir verslo aukštajai mokyklai

 

Dvi iš keturių vertinamųjų sričių – Studijų ir meno (mokslo) veiklos bei Poveikio regionų ir visos šalies raidai – ekspertų buvo įvertintos nepatenkinamai. Šios sritys netenkina minimalių reikalavimų, turi esminių trūkumų. Aukštosios mokyklos Valdymo ir Kokybės užtikrinimo sritys kiekviena įvertinta 2 balais – tenkina minimalius reikalavimus, tačiau turi trūkumų, kuriuos būtina pašalinti. 

Ekspertai pastebėjo, kad aukštoji mokykla vertinimo metu išgyveno didelius pokyčius. Nuo 2021 m. Kolegija turi naują akcininką, keitėsi TTVAM vadovybė, metų pabaigoje buvo parengta nauja strategija. Nors ekspertų grupė susidarė teigiamą nuomonę apie planuojamus pokyčius, jų įgyvendinimo įvertinti dar negalėjo.

Vertinamuoju laikotarpiu aukštoji mokykla veikė pagal 2012 – 2018 m. strategiją, kuri dar buvo pratęsta galioti iki 2021 m. Kolegija savo savianalizės suvestinėje pažymi, kad nuo 2016 m. dėl didelių pokyčių, prie kurių prisidėjo ir demografiniai pokyčiai Lietuvoje, gerokai sumažėjo studentų ir atitinkamai dėstytojų skaičius. Pokyčiai padėjo tik iš dalies pasiekti ankstesnėje strategijoje numatytus tikslus. 
Ekspertų grupė kaip išskirtinį susirūpinimą keliantį faktą išskyrė tai, kad pilnu etatu Kolegijoje dirba tik vienas dėstytojas, vidutiniškai TTVAM dėstytojai dirba mažiau nei 0,3 etato. Tokia situacija, ekspertų vertinimu, yra aukštas rizikos veiksnys siekiant įgyvendinti kokybiškus studijų ir kitus strateginius tikslus.
Kaip pagrindinius trūkumus ekspertai įvardijo veiksmingų rizikos valdymo priemonių ir TTVAM veiklos sąlygų bei potencialo trūkumą.
Kaip teigiamus aspektus ekspertų grupė išskyrė Kolegijos paramą studentams, turintiems sunkumų mokėti už mokslą, taip pat investicijas į elektroninę mokymosi erdvę pandemijos laikotarpiu. 


Kokybės užtikrinimo srityje ekspertų grupė patvirtino, kad Kokybės vadybos sistema Kolegijoje yra formalizuota, egzistuoja studentų, absolventų ir socialinių partnerių grįžtamojo ryšio sistema, tačiau praktikoje dėstytojai ir socialiniai partneriai nėra užtektinai įtraukiami į procesus, kokybės užtikrinimo ciklas neužbaigiamas. Sistemoje yra spragų ir dėl etikos, skundų ir apeliacijų komitetų struktūros kūrimo. Visgi Kolegija nedidelė, tai padeda per neformalius ryšius greitai spręsti iškilusius klausimus, o tai prisideda prie efektyvios paramos studentams teikimo. 
Deja, dažna įvairių kitų ekspertų grupių pastaba apie savianalizės analitiškumo trūkumą būdinga ir TTVAM. Trūksta nuodugnaus, savikritiško žvilgsnio, aukštosios mokyklos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių įvardijimo bei nuoseklių veiklos gerinimo veiksmų, siejant su atlikta analize, numatymo. Tai trukdo rastis kokybės kultūrai, ko šiame vertinimo cikle iš Lietuvos aukštųjų mokyklų tikimasi. 

Studijų ir mokslo (meno) veiklos bei Poveikio regionų ir visos šalies raidai sritys kiekviena įvertintos 1 balu.
Pirmiausia, Kolegija nepateikė pasiekimų apžvalgos dėl 2012–2021 m. strategijoje numatytų rodiklių studijoms ir mokslui. Ekspertų grupė, išanalizavusi Kolegijos pateiktus dokumentus bei per vizitą gautą informaciją iš įvairių socialinių dalininkų, priėjo prie išvados, kad daugelis tikslų liko neįgyvendinti. 
Siūlomų studijų programų skaičiaus sumažėjimas nuo 11 iki 5 rodo didelius sunkumus derinant mokymosi pasiūlą su būsimų studentų ir darbo rinkos poreikiais. Kai kurios programos prarado akreditaciją, o tai signalizuoja apie prastėjančią studijų kokybę. 
Tačiau didžiausias trūkumas yra mokslinių tyrimų veiklos ir atitinkamai rezultatų nebuvimas, kas lėmė, kad teigiamas įvertinimas šioje srityje neįmanomas. 
Studijų programų akademinis lygis ekspertų grupei kėlė rimtų abejonių. Atsižvelgiant į situaciją, kai į TTVAM priimama daug Lietuvos studentų su itin žemu priėmimo balu, kai praktiškai nėra pilnu etatu dirbančių dėstytojų, o daugumą sudaro savo srities praktikai, dirbantys įvairiuose versluose ir kurie per vizitą patvirtino, kad nėra suinteresuoti dalyvauti moksliniuose tyrimuose, taip pat išnagrinėjus keletą baigiamųjų studentų darbų, kurie buvo vertinti labai gerai, ekspertai padarė išvadą, kad aukšto akademinio lygio studijoms sąlygos yra netinkamos. 

Tarptautiškumo srityje pastebimas gausus tarptautinių studentų skaičius, kuriuos Kolegijai pritraukti sekasi tikrai gerai (tarptautiniai studentai sudaro 23 proc. visų studentų). Tačiau ribotas studentų iš Lietuvos bei Kolegijos darbuotojų tarptautinis studentų ir darbuotojų mobilumas rodo, kad tarptautiškumas nesubalansuotas. 

Poveikio regionų ir visos šalies raidai sritis taip pat įvertinta neigiamai. Kolegija bendradarbiauja su grupe socialinių partnerių, kurie glaudžiai dalyvauja kaip praktikos teikėjai, absolventų darbdaviai ar kviestiniai dėstytojai, bet tai tėra tik dalis aukštosios mokyklos ir socialinių partnerių bendradarbiavimo galimybių. Studijų programos vertinamos ir atnaujinamos be išsamios regioninių ir nacionalinių poreikių bei raidos analizės. Absolventai teigiamai vertina TTVAM, bet nedalyvauja reguliariose studijų kokybės priežiūros ir gerinimo veiklose (studijų komitetuose, darbo grupėse). Mokymosi visą gyvenimą programos nebuvo vykdomos. Mokymosi visą gyvenimą veiklos, kaip strateginis Kolegijos prioritetas, turėtų būti aktyviai vykdomos ir tapti vidinės kokybės užtikrinimo sistemos dalimi.

Su Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos veiklos vertinimo išvadomis galima susipažinti čia.

Atgal