Atlikta kasmetinė studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizė

2021-08-06

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), bendradarbiaudamas su Nacionaline švietimo agentūra, atliko kasmetinę studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizę. Tai yra išorinio kokybės užtikrinimo ir viešinimo įrankis. Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizės tikslas - teikti papildomas paskatas aukštosioms mokykloms, įgyvendinant bei palaikant nuoseklią studijų kokybę, taip pat operatyviai imtis priemonių esamai padėčiai gerinti, kai duomenys signalizuoja, jog to reikia. Kai pastebėti trūkumai tampa ilagalaikiais, gali būti inicijuotas neeilinis vertinimas, pasitelkus ekspertus, kurio metu būtų išsamiai išanalizuota susiklosčiusi situacija ir pateiktos rekomendacijos jai gerinti arba iš viso sustabdytas nekokybiškų studijų vykdymas. Kiekviena aukštoji mokykla, remdamasi pateiktos ataskaitos duomenimis galės pasilyginti su kitomis aukštosiomis mokyklomis. Be to, tai papildomas informacijos šaltinis ekspertams, vertinantiems aukštąsias mokyklas ir jose vykdomas studijas.

Nustačius žymų bent trijų rodiklių aukštojoje mokykloje pokytį (30 proc. ar didesnį) per paskutinius 3 metus ir išnagrinėjus aukštųjų mokyklų paaiškinimus dėl šių rodiklių pokyčių, SKVC, identifikavusi galimą riziką, gali teikti siūlymą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl tos aukštosios mokyklos neeilinio išorinio studijų krypties vertinimo inicijavimo. Informacija apie krypties studijas nagrinėjama visų kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių kontekste, todėl yra nagrinėjami tiek neigiami, tiek ir teigiami pokyčiai, kurie viršija 30 proc. ribą.

2021 m. parengta kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaita šiais metais neturės tiesioginių pasekmių aukštosioms mokykloms, kurių vykdomose krypties ir pakopos studijose buvo nustatytas bent trijų rodiklių pokytis. Gavęs aukštųjų mokyklų atsakymus, SKVC nenustatė studijų krypčių (pagal pakopas), kuriose būtų esminiai, dėmesį atkreipiantys atvejai. Šiemet atliktos kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitos duomenys parodė, jog žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus nustatytas 12 aukštųjų mokyklų (iš jų 7 universitetuose ir 5 kolegijose) 23 studijų kryptyse. Lyginant duomenis pagal studijų pakopą ir aukštąją mokyklą, matyti, jog pirmojoje studijų pakopoje žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus fiksuotas 19 kartų, antrojoje pakopoje – 11 kartų. Lyginant su praeitais metais, pastebimas situacijos gerėjimas. 2020 m. žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus nustatytas 17 aukštųjų mokyklų (iš jų 8 universitetuose ir 9 kolegijose) 26 studijų kryptyse. Taip pat praeitais metais pirmojoje studijų pakopoje žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus fiksuotas 21 kartą, antrojoje pakopoje – 12 kartų. Užfiksuoti 2 atvejai, kuomet trijų arba daugiau rodiklių nuokrypis pastebėtas tų pačių aukštųjų mokyklų kryptyse bei pakopose tiek 2021 m., tiek tiek 2020 m.

Šiais metais tik universitetuose yra studijų krypčių, kuriose nustatytas žymus bent trijų rodiklių pokytis daugiau nei vienoje studijų kryptyje (2-3 studijų kryptys), iš viso universitetuose pastebėti 3 tokie atvejai. Taip pat nustatyta tik viena studijų kryptis, kurioje užfiksuotas žymus bent trijų rodiklių pokytis per pastaruosius 3 metus (tiek universitetuose, tiek ir kolegijose).

Iš šių metų ataskaitos matyti, kad daugiausiai nuokrypių skirtingose kryptyse nustatyta pirmame 1 rodiklyje (studentų skaičiaus pokytis) – 27 kartus, 7 rodiklyje (absolventų, įsidarbinusių LPK pagrindinėse grupėse, pokytis) – 23 kartus ir 2 rodiklyje (mažiausias stojamojo konkursinio balo pokytis) – 18 kartų.

Išsamius 2021 m. studijų krypčių stebėsenos rodiklių duomenis galima rasti čia.

Atgal