Ką sako ekspertai apie vertimo studijas Lietuvoje?

2022-05-16

2021 m. spalio – 2022 m. vasario mėn. vyko vertimo krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų išorinis ekspertinis vertinimas. Išorinį ekspertinį vertinimą atliko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atrinkti ekspertai iš Suomijos, Šiaurės Makedonijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.

Vertimo krypties studijos buvo vertinamos Vilniaus universitete, Kauno kolegijoje, Kauno technologijos universitete, Mykolo Romerio universitete ir Vilniaus kolegijoje. Iš viso buvo įvertintos 6 pirmosios ir 3 antrosios pakopos vertimo krypties studijų programos. Dėl programos specifikos vertinti Vilniaus kolegijoje vykdomą studijų programą Lietuvių gestų kalbos vertimas ekspertų grupė buvo sudaryta iš Lietuvos aukštųjų mokyklų ekspertų.

Ekspertai pažymėjo, kad vertimo krypties studijų programos apima daugybę vertimo studijų ir su vertimu susijusių filologinių tyrimų sričių. Kiekviena programa yra išskirtinė (pvz., Vertimas ir redagavimas Mykolo Romerio universitete arba Verslo anglų kalba Kauno kolegijoje ir t. t.), todėl studentai, atsižvelgiant į savo interesus, gali rinktis įvairias studijų programas. Ekspertai atkreipė dėmesį, kad programos ir jų studijų rezultatai visose vertintose aukštosiose mokyklose atitinka panašaus pobūdžio programas Europos ir Šiaurės Amerikos universitetuose. Dalykų sudėtingumas ir kompleksiškumas atitinka studijų pakopą.

Krypties programose nagrinėjamos temos yra labai įvairios, o studijų dalykai paskirstyti taip, kad apimtų teorinį mokymą, praktinį taikymą, kalbos įgūdžių ugdymą ir profesinį dalyvavimą (su rinka susijusių darbo įgūdžių ugdymą). Pastebėta, kad šiose programose, bent jau bakalauro lygmens, akcentuojamas antrosios užsienio kalbos mokymasis (Mykolo Romerio universitetas), kuris pagerina kalbinius įgūdžius ir potencialiai padidina sėkmingas programos absolventų įsidarbinimo galimybes. Visos nagrinėtos programos numato, kad lietuvių kalba yra pirmoji studento kalba, o anglų kalba – antroji.

Ekspertai atkreipė dėmesį, kad krypties studijų programose atsižvelgta į didėjančią technologijų svarbą vertimo studijų srityje ir pažymėjo, kad visose vertintose programose daug investuota į išteklius (kompiuterius, technologinius produktus, programas ir kt.) ir mokymo infrastruktūrą.

Programos Lietuvių gestų kalbos vertimas turinys yra aktualus, išskirtinis ir unikalus. Programa atitinka tiek Vilniaus regiono, tiek visos Lietuvos poreikius. Studijų rezultatai yra pasiekiami, logiškai suformuluoti. Programos dėstytojai yra savo srities specialistai, atsidavę savo darbui, mėgstami ir juos gerai vertina studentai, absolventai ir socialiniai partneriai.

Tobulintini aspektai

Ekspertai ragina akademinį personalą orientuotis į aukšto lygio, prestižinius tarptautinius žurnalus, kuriuose būtų publikuojami dėstytojų moksliniai tyrimai. Taip pat siūlo leisti pateikti ir ginti baigiamuosius darbus lietuvių kalba, jei studentas to pageidauja ir tema yra tinkama, paskatinti studentus dalyvauti studentų apklausų procesuose. Mykolo Romerio universitetui ekspertai rekomenduoja išsamiau apsvarstyti ir išplėsti studijų programoje redagavimo elementus, bet tuo pačiu pažymi, kad „vertimo“ ir „redagavimo“ sujungimas į vieną išsamią pirmosios pakopos programą yra naujoviškas, tinkamas ir intelektualiai pagrįstas. Ekspertai atkreipė dėmesį, kad būtų naudinga įtraukti galimybę formaliai tobulinti ir gerinti gimtosios lietuvių kalbos, ypač rašymo, įgūdžius, nes verčiant dažnai išryškėja gimtosios kalbos mokėjimo spragos ar netikslumai. Rekomenduota siekti užmegzti sistemingesnius ir oficialesnius ryšius su absolventais, visų pirma, dėl įsidarbinimo galimybių ir rinkoje reikalingų įgūdžių. Ekspertai pažymi, kad antrosios pakopos studijų programose būtų galima daugiau dėmesio skirti pačiam vertimui ir galbūt sumažinti tradicinių filologinių elementų, kurių yra kitose į filologiją orientuotose magistrantūros programose.

Lietuvių gestų kalbos vertimas tikslo formuluotėje trūksta aiškumo ir profesinių galimybių pristatymo. Programos struktūrą siūloma patobulinti sumažinant dėstomų dalykų skaičių, patikslinant praktikos, bendrojo lavinimo ir studijų krypties dalykų turinį, taip pat išlaikant aiškesnį balansą tarp lietuvių gestų kalbos mokymo ir vertimo žodžiu. Dėstytojai turėtų tobulinti savo didaktines kompetencijas, dalyko turinį labiau pagrįsti moksliniais tyrimais ir labiau išnaudoti turimas akademinio mobilumo galimybes.

Išskirtinės kokybės pavyzdžiai

Nepaisant tobulintinų aspektų, ekspertai išryškino ir išskirtinės kokybės pavyzdžius šiose programose. Vilniaus universiteto ir Kauno technologijos universiteto magistrantūros programos pateko į geriausių Europos vertimo raštu programų tinklą (European Master’s in Translation – EMT). Šis pripažinimas – tai sertifikuotas programų pripažinimo ženklas. Taip pat abi Audiovizualinio vertimo studijų programos yra novatoriškos ir atitinkamai reklamuojamos Lietuvoje. Ekspertai labai įvertino antrosios užsienio kalbos mokymosi galimybes KTU ir mokymosi priemones bei aukštos kokybės vertimo ir projektų valdymo programinę įrangą.

Nors ekspertai pasisakė už tai, kad MRU studijų programoje būtų išplėsti formalūs „redagavimo“ elementai, jie taip pat pripažino, jog „vertimo“ ir „redagavimo“ sujungimas į vieną išsamią pirmosios pakopos programą yra inovatyvus.

Pasak ekspertų, Kauno kolegija turi pritaikytų išteklių ir priemonių, leidžiančių sklandžiai vykdyti programos Verslo anglų kalba mokymo ir mokymosi procesus: aukštoji mokykla pasižymi dideliu tiek studentų, tiek personalo išvykstamuoju tarptautiniu mobilumu, geromis absolventų įsidarbinimo galimybėmis.

Lentelėje pateikiami studijų vertinimo rezultatai pagal aukštąsias mokyklas.

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Vertinimo balas*

Akreditavimo sprendimas

Vilniaus universitetas

Pirmoji

23

7 metai

Vilniaus universitetas

Antroji

23

7 metai

Kauno technologijos universitetas

Pirmoji

23

7 metai

Kauno technologijos universitetas

Antroji

24

7 metai

Mykolo Romerio universitetas

Pirmoji

22

7 metai

Kauno kolegija

Pirmoji

22

7 metai

Vilniaus kolegija

Pirmoji

22

7 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

Akreditavimo įsakymą rasite čia.

Visos išorinio vertinimo išvados:

Vilniaus universitetas I pakopa

Vilniaus universitetas II pakopa

Kauno technologijos universitetas I pakopa

Kauno technologijos universitetas II pakopa

Mykolo Romerio universitetas

Kauno kolegija

Vilniaus kolegija

Atgal