Kaip ekspertai vertina aplinkotyros krypties studijas Lietuvoje?

2022-07-22

2021 m. lapkričio – 2022 m. vasario mėn. vyko aplinkotyros krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų išorinis vertinimas. Aplinkotyros krypties studijos buvo vertinamos Vilniaus universitete (VU) ir Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Ekspertų grupės nuotoliniai vizitai į aukštąsias mokyklas vyko 2021 m. lapkričio 2 – 3 d. Išorinį vertinimą atliko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atrinkti ekspertai iš Estijos, Latvijos, Ispanijos ir Lietuvos. 

Vilniaus universiteto aplinkotyros kryptyje buvo vertinamos dvi programos: Aplinkotyra ir aplinkosauga (6121CX018) ir Aplinkotyra ir aplinkotvarka (6211CX011). Vytauto Didžiojo universitete taip pat vertintos dvi aplinkotyros kryptyje vykdomos studijų programos: Aplinkotyra ir aplinkos apsauga (6121CX013) bei Aplinkosaugos organizavimas (6211CX016).


Pagrindinės studijų tobulinimo kryptys – studijų turinys ir komunikacija


Vertindami aplinkotyros studijas ekspertai pastebėjo, jog aukštosios mokyklos turėtų gerinti komunikaciją su socialiniais partneriais bei absolventais. Jie turėtų būti geriau informuoti apie studijų programų turinio pokyčius, taip pat turėtų būti periodiškai informuojami apie studijų procesus universitete ir studijų kryptyje. Kai kuriose krypties studijų programose ekspertai pasigedo daugiau dalykų, susijusių su aplinkosaugos technologijomis.

Taip pat ekspertų grupė pasigedo didesnio abiejų universiteto įdirbio su studentais. Ekspertai siūlo apsvarstyti, kaip įtraukti studentus į rimtesnius mokslinius tyrimus kartu su dėstytojais. Taip pat ekspertai pažymėjo, kad studentams trūksta informacijos apie mokslinių tyrimų veiklas universitetuose. Studentams reiktų ugdyti projektų rengimo ir įgyvendinimo žinias, kurios ypač būtų naudingos po studijų baigimo. Šias kompetencijas įgyti galėtų pagelbėti užsienio dėstytojai, kurių mobilumą reikėtų skatinti, nes šiuo metu jis yra labai žemas

Nepaisant tobulintinų vietų, ekspertų grupė patvirtina, kad aplinkotyros krypties studijos Lietuvoje yra sistemiškai tobulinamos. Dėl šios priežasties pirmosios ir antrosios pakopų studijos VDU ir VU akredituotos maksimaliam laikotarpiui – 7 metams.

Pastebėta, kad aplinkotyros studijos Lietuvoje kuriamos ir plėtojamos atsižvelgiant į studentų ir kitų socialinių dalininkų lūkesčius, darbo rinkos poreikius, nacionalines strategijas, teisės aktus ir tendencijas mokslo srityje. Taip pat socialiniai partneriai yra aktyviai įtraukiami į studijų procesą, jaučiamas stiprus trišalis ryšys tarp dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių. Ekspertų grupė džiaugėsi tuo, kad dėstytojai universitetuose atlieka daug ir aktualių mokslinių tyrimų, o studentai turi palankias sąlygas prisidėti prie mokslo darbuotojų atliekamų mokslinių tyrimų jau pirmaisiais savo studijų metais. Verta paminėti, kad studentai bendrąja prasme labai patenkinti šios krypties studijų kokybe ir esminių trūkumų abiejų universitetų vykdomose programose neįžvelgia. 

Lentelėje pateikiami studijų vertinimo rezultatai pagal aukštąsias mokyklas.

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Vertinimo balas*

Akreditavimo sprendimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

30

7 metai

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

30

7 metai

Vilniaus universitetas

Pirmoji

27

7 metai

Vilniaus universitetas

Antroji

26

7 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

Akreditavimo įsakymą rasite čia.

Visos išorinio vertinimo išvados:

Atgal